Analys och bedömning av finansiell stabilitet

Riksbanken analyserar löpande stabiliteten i det finansiella systemet för att tidigt upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en kris. I fokus för analysen står de svenska bankerna samt de marknader och den infrastruktur som är viktiga för deras finansiering och riskhantering.

Kärnan i analysen är betalningssystemet eftersom det är där alla transaktioner sker mellan bankkoncernerna. Dessa är i sin tur beroende av utvecklingen dels på de finansiella marknaderna, dels hos sina låntagare. Den makroekonomiska utvecklingen spelar i sin tur stor roll för såväl de finansiella marknaderna som bankernas låntagare.

 

I Riksbankens stabilitetsanalys ingår analys av betalningssystemet, bankkoncernerna, de finansiella marknaderna, bankernas låntagare och den makroekonomiska utvecklingen. Illustration.

 

De fyra stora bankkoncernerna står i fokus för Riksbankens analys eftersom de är en betydande del av det svenska finansiella systemet. Dessa banker svarar tillsammans för cirka tre fjärdedelar av både den samlade inlåningen från och utlåningen till den svenska allmänheten.

Bedömning av finansiell stabilitet

Riksbanken bedömer och analyserar stabiliteten i det finansiella systemet. Bedömningen görs i tre steg:

 

  1. identifiering och bedömning av risker
  2. bedömning av det finansiella systemets motståndskraft mot risker
  3. bedömning av behov av åtgärder

Den samlade bedömningen av den finansiella stabiliteten tillsammans med Riksbankens rekommendationer publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 2 ?