Betalningsrådet

Dialog kring marknaden för betaltjänster

Den svenska marknaden för betaltjänster är betydelsefull för den svenska ekonomin och samhället som helhet. På initiativ av Riksbanken har en bred krets av aktörer och myndigheter som är involverade på betalningsmarknaden beslutat att bilda ett svensk betalningsråd. Syftet är att främja funktionen hos den svenska marknaden för betaltjänster. Betalningsrådet är ett samråds- och dialogforum kring den svenska marknaden för betaltjänster.

 

Målet för betalningsrådet är att medverka till en samhällsekonomiskt effektiv produktion och konsumtion av säkra, effektiva, tillgängliga och ändamålsenliga betaltjänster på en marknad präglad av konkurrens på lika villkor och med väl avvägd reglering. Betalningsrådet ska bistå med en allsidig belysning av centrala frågor utifrån producenternas, konsumenternas och myndigheternas perspektiv.

Betalningsrådet kan tillsätta arbetsgrupper för att studera speciella frågor.

 

Betalningsrådet ska fungera som en gemensam resurs för marknadens alla intressenter och eftersträvar därför transparens i sitt arbete. Resultatet av rådets och arbetsgruppers arbete ska som grundregel publiceras. Riksbanken agerar sammankallande och ansvarar för det praktiska administrativa arbetet som behövs för rådets arbete genom att tillhandahålla rådets kansli.

Medlemmar

Betalningsrådet möts två gånger per år eller när så är motiverat och medlemmar är:

 • Bankföreningen
 • Pan-Nordic Card Association
 • Svenskt Näringsliv
 • Svensk Handel
 • Sveriges Konsumenter
 • Bankgirot
 • Swedish FinTech Association
 • Post- och telestyrelsen
 • Länsstyrelsen i Dalarna
 • Finansdepartementet (observatör)
 • Finansinspektionen (observatör)
 • Konkurrensverket
 • Riksbanken
Ja Nej

Skingsley om betalningar i en krissituation

2017-10-04  Vice riksbankschef Cecilia Skingsley om betalningar i en krissituation och om analysen av hur det skulle gå för olika typer av hushåll om det inte går att betala med bankkort.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 7 ?