Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

15 februari 2017

Penningpolitiken

Konjunkturen stärks men den politiska osäkerheten i omvärlden är stor och riskerna för bakslag har ökat. För att inflationen ska stabiliseras runt 2 procent krävs ett fortsatt starkt konjunkturläge och att kronan inte stärks för snabbt. Penningpolitiken behöver därför vara fortsatt expansiv. Vid sitt senaste penningpolitiska möte i mitten av februari beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan på -0,50 procent. Den så kallade reporäntebanan avspeglar att det fortfarande är mer sannolikt att reporäntan sänks än att den höjs den närmaste tiden och att långsamma höjningar inleds först i början av 2018. Köpen av statsobligationer fortsätter under första halvåret 2017 så som direktionen beslutade i december 2016.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen

Inflationen har stigit trendmässigt sedan 2014. KPIF-inflationen (KPI med fast bostadsränta) var nära 2 procent i december men den senaste tidens uppgång har främst drivits av tillfälligt stigande energipriser. Bortsett från energipriser är inflationen fortfarande låg. Den starka konjunkturen skapar goda förutsättningar för att inflationen ska fortsätta att stiga. Men det är först i slutet av 2018 som inflationen väntas stabiliseras runt 2 procent.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

BNP

De senaste åren har den svenska ekonomin utvecklats positivt med hög tillväxt och fallande arbetslöshet. Riksbankens expansiva penningpolitik, med negativ styrränta och köp av statsobligationer, har genom att pressa ner räntorna bidragit till den positiva utvecklingen. Den svenska konjunkturen väntas stärkas ytterligare de närmaste åren. BNP-tillväxten bedöms vara högre än normalt och arbetsmarknaden blir allt mer ansträngd.

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen illustrerar intervall inom vilka reporäntan, inflationen respektive BNP-tillväxten med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel. Osäkerhetsintervallen för reporäntan tar inte hänsyn till att det kan finnas en nedre gräns för reporäntan. För BNP råder det osäkerhet även om utfallen eftersom nationalräkenskaperna revideras flera år efter första publicering.

 


Källor: SCB och Riksbanken.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 5 ?