Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

27 april 2017

Penningpolitiken

Vid sitt senaste penningpolitiska möte i slutet av april konstaterade Riksbankens direktion att konjunkturen är god och väntas stärkas ytterligare de närmaste åren. Men det bedöms ta längre tid innan inflationen stabiliseras runt 2 procent. Osäkerheten kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i omvärlden är alltjämt stor. För att ge fortsatt stöd åt inflationsuppgången beslutade direktionen att utöka köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra halvåret 2017 och att behålla reporäntan oförändrad på -0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan höjas, vilket är något senare än i föregående prognos.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen

Inflationen har stigit trendmässigt sedan 2014. I synnerhet har energi- och livsmedelspriser ökat allt snabbare den senaste tiden. Inflationen med KPIF exklusive energi är dock lägre än för ett år sedan. Den starka konjunkturen i Sverige och ett stigande internationellt pristryck innebär att det finns förutsättningar för högre inflation de närmaste åren. KPIF-inflationen väntas stabiliseras runt 2 procent i början av 2019.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

BNP

Den svenska konjunkturen är god och väntas stärkas ytterligare de närmaste åren. Förtroendeindikatorer visar att hushållen och företagen är optimistiska och exportefterfrågan är stark. Konjunkturuppgången innebär att efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor.

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen illustrerar intervall inom vilka reporäntan, inflationen respektive BNP-tillväxten med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel. Osäkerhetsintervallen för reporäntan tar inte hänsyn till att det kan finnas en nedre gräns för reporäntan. För BNP råder det osäkerhet även om utfallen eftersom nationalräkenskaperna revideras flera år efter första publicering.

 


Källor: SCB och Riksbanken.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 6 ?