Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

27 oktober 2016

Penningpolitik

Konjunkturuppgången i svensk ekonomi fortsätter men vid sitt senaste penningpolitiska möte i slutet av oktober bedömde Riksbankens direktion att det kommer att ta längre tid för inflationen att nå målet på 2 procent. Inflationsuppgången behöver därför fortsatt kraftfullt stöd. Direktionen bedömer att reporäntan kommer att behöva hållas på -0,50 procent ett halvår längre jämfört med prognosen från september. Sannolikheten att räntan sänks ytterligare har ökat. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades av direktionen i april. Inför det penningpolitiska mötet i december står direktionen redo att förlänga köpen av statsobligationer.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen

Inflationen mätt med KPIF har stigit trendmässigt sedan början av 2014 och de långsiktiga inflationsförväntningarna är tillbaka nära 2 procent. Samtidigt har inflationsutvecklingen dämpats de senaste månaderna. Förutsättningarna för stigande inflation finns dock på plats; tillväxten har varit hög och arbetsmarknaden har förbättrats under ett antal år. Men det är osäkert hur snabbt konjunkturen påverkar inflationen och hur stor effekten blir. Och den dämpade inflationen i Sverige speglar utvecklingen i omvärlden, som också präglas av låg inflation. Riksbankens prognos är att inflationen når 2 procent i mitten av 2018, mätt med både KPI och KPIF.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

BNP

Riksbankens expansiva penningpolitik, med negativ reporänta och köp av statsobligationer, har bidragit till den positiva utvecklingen i svensk ekonomi. BNP-tillväxten har varit hög och arbetslösheten har fallit. Trots en dämpning jämfört med den starka uppgången i fjol bedöms tillväxten framöver bli fortsatt god. 

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, inflationen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.


Källor: SCB och Riksbanken.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 8 ?