Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

6 juli 2016

 

Penningpolitiken

Den svenska konjunkturen fortsätter att stärkas men osäkerheten om konjunkturutvecklingen är stor och har ökat till följd av resultatet i den brittiska folkomröstningen om EU. För att ge stöd åt svensk ekonomi och den stigande inflationen behövs en mycket expansiv penningpolitik. Vid sitt senaste penningpolitiska möte i början av juli beslutade därför Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på -0,5 procent. Givet den ökade osäkerheten bedömer direktionen nu att det kommer att dröja längre innan reporäntan börjar höjas. Först under andra halvåret 2017 väntas räntan höjas långsamt. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen

Inflationen mätt med KPI har hållits tillbaka av fallande räntekostnader och är fortsatt låg.
KPIF-inflationen har däremot stigit trendmässigt sedan början på 2014 och var i maj 1,1 procent. Uppgången är bred och hänger samman med den tidigare försvagningen av kronan och det stigande resursutnyttjandet i svensk ekonomi.

Förutsättningarna för en fortsatt stigande inflation bedöms vara goda. Svensk ekonomi växer i god takt och resursutnyttjandet stiger. Med en starkare utveckling på arbetsmarknaden väntas lönerna öka snabbare, och högre efterfrågan gör det lättare för företagen att höja priserna. Kronan väntas gradvis förstärkas under prognosperioden och bidrar därmed till att dämpa inflationen. Därför behöver inflationsuppgången framöver i större utsträckning drivas av prisökningar på varor och tjänster med mindre importinnehåll. KPIF-inflationen väntas nå 2 procent under 2017.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

 

BNP

Utvecklingen i svensk ekonomi har under en tid varit stark, understödd av en expansiv penningpolitik. BNP växte med 2,0 procent det första kvartalet 2016 jämfört med föregående kvartal och uppräknat till årstakt, vilket var ungefär som Riksbanken hade förväntat. Tillväxten väntas bli fortsatt god under de närmaste åren, bland annat till följd av återhämtningen i omvärlden och den expansiva penningpolitiken. En svagare omvärldstillväxt och ökad osäkerhet i spåren av resultatet i den brittiska folkomröstningen om EU bidrar dock till att prognosen för BNP-tillväxten revideras ned 2016 och 2017.

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, inflationen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.


Källor: SCB och Riksbanken.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 7 ?