Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

9 april 2014

 

Reporäntan

Konjunkturen stärks tydligt men inflationen väntas vara låg ännu en tid. För att inflationen ska stiga mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbankens direktion beslutade därför vid sitt senaste möte i början av april att lämna reporäntan oförändrad på 0,75 procent. Reporäntan väntas vara kvar på denna låga nivå i ungefär ett år. Först när inflationen tagit fart anser direktionen att det är lämpligt att börja höja reporäntan.

 

Riksbankens direktion beslutar normalt sett om reporäntan sex gånger om året. Samtidigt publiceras en prognos för reporäntan, den så kallade reporäntebanan, för de närmaste åren. Nästa penningpolitiska möte är planerat till den 2 juli och beslutet offentliggörs dagen efter, den 3 juli.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen

Trots att konjunkturen stärks väntas inflationen vara fortsatt låg under resten av året. Prisökningarna har under en längre tid varit låga i förhållande till hur företagens kostnader har utvecklats. Men i takt med att konjunkturen stärkts väntas företagen i allt högre grad kunna höja sina priser. Inflationen mätt som KPIF bedöms börja stiga mot slutet av året och vara nära 2 procent under senare delen av 2015.

 

KPI-inflationen, som inkluderar direkta effekter av ränteförändringar, kommer att stiga snabbare än KPIF-inflationen. Det beror på att när Riksbanken höjer reporäntan kommer även hushållens boräntor att stiga, vilket påverkar KPI men inte KPIF. Under perioder med stora ränteförändringar ger KPIF en bättre bild av inflationstrycket. På lång sikt, när reporäntan har stabiliserats, sammanfaller KPI- och KPIF-inflationen.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

BNP

BNP-tillväxten var oväntat hög under fjärde kvartalet i fjol. Det var delvis ett resultat av tillfälliga faktorer men den breda uppgången i efterfrågan tyder på att konjunkturuppgången har inletts. Utsikterna för svensk ekonomi är också fortsatt ljusa. Exportorderingången stiger samtidigt som hushåll och företag är relativt optimistiska om framtiden. Under andra halvåret i år väntas arbetsmarknadsläget tydligt förbättras.

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, inflationen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.


Källor: SCB och Riksbanken.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 1 ?