Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

29 april 2015

 

Åtgärder för att säkerställa att inflationen fortsätter stiga

Den expansiva penningpolitiken har en positiv effekt på svensk ekonomi och inflationen har börjat stiga. För att säkerställa att inflationen stiger mot målet tillräckligt snabbt beslutade Riksbankens direktion vid sitt senaste penningpolitiska möte i slutet av april att köpa statsobligationer för ytterligare 40-50 miljarder kronor. Därtill sänktes reporäntebanan påtagligt jämfört med beslutet i februari. Reporäntan lämnades oförändrad på −0,25 procent men räntebanan avspeglar att räntan kan sänkas ytterligare. Först under andra halvåret 2016 väntas räntan långsamt höjas. Dessa åtgärder och beredskapen att göra mer understryker att Riksbanken värnar inflationsmålets roll som nominellt ankare för pris- och lönebildningen.


Riksbankens direktion beslutar normalt sett om reporäntan sex gånger om året. Samtidigt publiceras en prognos för reporäntan, den så kallade reporäntebanan, för de närmaste åren. Nästa penningpolitiska möte är planerat till den 1 juli och beslutet offentliggörs dagen efter, den 2 juli.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen har börjat stiga

Den expansiva penningpolitiken bedöms ha en positiv effekt på svensk ekonomi och inflationen har börjat stiga.. Att inflationen stiger beror till viss del på att kronan försvagats det senaste året, vilket lett till högre import- och varupriser. Men även tjänstepriser, som inte påverkas lika mycket av växelkursen, ökar snabbare än under förra året. Samtidigt har inflationsförväntningarna stigit något.

 

Riksbankens åtgärder pressar ner räntorna till hushåll och företag. Det ökar efterfrågan i ekonomin, vilket gör det lättare för företagen att föra över sina kostnadsökningar till konsumentpriserna. Dessutom bidrar den mer expansiva penningpolitiken till att kronan är kvar på en svagare nivå en längre tid, vilket leder till en snabbare ökning i exportefterfrågan och högre priser

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

BNP – konjunkturen stärks

Tillväxten i svensk ekonomi har varit starkare än väntat. Konjunkturförstärkningen har hittills främst drivits av en stark hushållssektor och snabbt ökande bostadsinvesteringar. Men i takt med att efterfrågan i omvärlden ökar, och tillväxten i den globala industrin och handeln stiger, bedöms även den svenska exporten växa i en snabbare takt. Understödd av den expansiva penningpolitiken stiger BNP-tillväxten de närmaste åren. Arbetsmarknaden fortsätter att förbättras de kommande åren. 

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, inflationen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.


Källor: SCB och Riksbanken.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 8 ?