Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

4 april 2016

 

Penningpolitiken

Konjunkturen stärks och inflationen stiger. Men uppgången i inflationen är ryckig. Samtidigt kvarstår osäkerheten om den globala utvecklingen och penningpolitiken i omvärlden är mycket expansiv. För att säkerställa den stigande trenden i inflationen behöver penningpolitiken i Sverige vara fortsatt expansiv. Vid sitt penningpolitiska möte i april beslutade därför Riksbankens direktion att köpa statsobligationer för ytterligare 45 miljarder kronor under andra halvåret 2016. Därmed minskar risken för att kronan stärks snabbare än i prognosen och att inflationsuppgången bryts. Köpen omfattar både nominella och reala statsobligationer, motsvarande 30 respektive 15 miljarder kronor. Reporäntan lämnades samtidigt oförändrad på -0,50 procent.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen

Inflationen mätt med KPI har hållits tillbaka av fallande räntekostnader och är fortsatt låg. KPIF-inflationen har däremot stigit trendmässigt sedan början på 2014. Inflationen har blivit något högre än förväntat i början av året. Men väntas vara lägre än målet även under 2016.

 

Att inflationen kommer att vara låg ytterligare en tid beror bland annat på tidigare stora energiprisfall och att prisökningarna för importerade varor dämpas till följd av den senaste tidens förstärkning av kronan. Förutsättningarna för en stigande inflation framöver bedöms dock vara goda. Svensk ekonomi växer snabbt och resursutnyttjandet stiger. Med en starkare utveckling på arbetsmarknaden väntas lönerna öka snabbare, och högre efterfrågan gör det lättare för företagen att höja priserna. KPIF-inflationen väntas stabiliseras runt 2 procent under 2017.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

 

BNP

Utvecklingen i svensk ekonomi är stark, understödd av Riksbankens expansiva penningpolitik. BNP växte med 4,1 procent helåret 2015. Den inhemska efterfrågan har varit hög och exporten har ökat snabbt trots att världshandeln och de svenska exportmarknaderna utvecklats svagt. Även om tillväxten gradvis blir lägre under prognosperioden bedöms den genomsnittliga BNP-ökningen bli högre än normalt de närmaste åren.

 

Samtidigt fortsätter läget på arbetsmarknaden att förbättras. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten sjunker under 2016 och 2017.

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, inflationen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.


Källor: SCB och Riksbanken.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 8 ?