Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

3 juli 2014 

Reporäntan

Konjunkturen forsätter att stärkas i svensk ekonomi. Men inflationen har blivit lägre än väntat och inflationstrycket bedöms vara tydligt lägre jämfört med bedömningen i april. Riksbankens direktion bedömde därför vid sitt senaste möte i början av juli att det krävs en ännu lägre ränta för att inflationen ska stiga mot målet på 2 procent. Direktionen sänkte därför reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,25 procent samtidigt som räntebanan sänktes påtagligt. Först i slutet av 2015 väntas reporäntan höjas.

 

Riksbankens direktion beslutar normalt sett om reporäntan sex gånger om året. Samtidigt publiceras en prognos för reporäntan, den så kallade reporäntebanan, för de närmaste åren. Nästa penningpolitiska möte är planerat till den 3 september och beslutet offentliggörs dagen efter, den 4 september.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen

Samtidigt som konjunkturen stärks är inflationen låg och utfallen har blivit lägre än förväntat. Nedgången i inflationen har varit bred och det underliggande inflationstrycket bedöms vara tydligt lägre jämfört med bedömningen i april.

 

Den låga räntan bidrar till högre efterfrågan i hela ekonomin, vilket leder till att inflationen stiger. Förutom att leda till högre inflationen kan den expansiva penningpolitiken också bidra till att stabilisera inflationsförväntningarna runt 2 procent genom att sända en tydlig signal att penningpolitiken kommer att se till så att inflationen närmar sig målet inom en rimligt snar framtid. KPIF-inflationen bedöms nå 2 procent i början av 2016.

 

KPI-inflationen, som inkluderar direkta effekter av ränteförändringar, kommer att stiga snabbare än KPIF-inflationen. Det beror på att när Riksbanken höjer reporäntan kommer även hushållens boräntor att stiga, vilket påverkar KPI men inte KPIF. Under perioder med stora ränteförändringar ger KPIF en bättre bild av inflationstrycket.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

BNP

I Sverige har hushållens konsumtion och bostadsinvesteringarna utvecklats relativt starkt och väntas fortsätta öka i god takt även framöver. Efterfrågan i omvärlden ökar nu gradvis. Det bidrar till att tillväxten successivt ökar också inom de mer exportberoende delarna av det svenska näringslivet. BNP-tillväxten väntas uppgå till 2,2 procent i år och 3,3 procent nästa år.

 

När konjunkturen stärks förbättras också läget på arbetsmarknaden. Sysselsättningen väntas stiga och arbetslösheten sjunka. Mot slutet av prognosperioden beräknas arbetslösheten uppgå till knappt 6,5 procent.

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, inflationen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.


Källor: SCB och Riksbanken.

Dela

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 6 ?