Beredskap för att hantera en finansiell kris

Det är viktigt att Riksbanken har en god krisberedskap för att minska de samhällsekonomiska kostnaderna om en kris inträffar. God beredskap är också en viktig del av arbetet med att förebygga finansiella kriser.

Krisberedskapen består av flera delar:

 

  • Löpande stabilitetsanalys
  • Praktisk förmåga att hantera kriser
  • Samarbete mellan myndigheter

Löpande stabilitetsanalys

En kvalitativ löpande stabilitetsanalys är viktig för att vi tidigt ska upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en kris.

Praktisk förmåga att hantera kriser

För att kunna hantera en kris är det viktigt att ha en effektiv krisorganisation med rutiner för beslutsfattande och olika typer av stödåtgärder. Riksbanken genomför därför regelbundet krisövningar tillsammans med svenska och utländska myndigheter och med privata aktörer. På så sätt upprätthåller vi kunskap och vidareutvecklar krisorganisationen.

Samarbete mellan myndigheter

Eftersom Riksbanken delar ansvaret för att hantera en finansiell kris med regeringen, Riksgälden och Finansinspektionen måste myndigheterna ha ett nära samarbete. Vi har därför kommit överens om vilken information vi ska dela med varandra och hur.

 

Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgälden samverkar också i det finansiella stabilitetsrådet. Syftet med rådet är att diskutera frågor om finansiell stabilitet och hur man kan motverka finansiella obalanser. Om en finansiell kris skulle uppstå är rådet ett forum för att diskutera möjliga åtgärder för att hantera krisen.

 

Finanskartan

Samarbete mellan centralbanker

Banker med dotterbolag och filialer i flera länder spelar en betydande roll för de finansiella marknaderna i Norden och de baltiska länderna. Gränsöverskridande bankkoncerner ger fördelar och förbättrar effektiviteten i det finansiella systemet. Samtidigt ökar risken för att problem i en bank eller bankkoncern kan påverka den finansiella stabiliteten i mer än ett land. Överenskommelser om informationsdelning och samarbete mellan centralbankerna är därför viktiga för arbetet att förebygga finansiella kriser.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 2 ?