Säkerheter

Riksbanken lämnar krediter såväl under dagen som över natten, och använder dessutom andra penningpolitiska instrument som medför risker som motsvarar de för krediter. För att begränsa dessa risker tillämpar Riksbanken, på samma sätt som de flesta andra centralbanker och i enlighet med Riksbankslagen, principen att det ska ställas betryggande säkerheter för alla sådana exponeringar.

 

Säkerheterna utgörs i huvudsak av olika typer av värdepapper, men i viss utsträckning kan även utländsk valuta användas som säkerhet.

 

Värdepapper som accepteras ska vara utfärdade av stat, centralbank, kommun eller annat offentligt organ eller företag som har en tillfredsställande kreditvärdighet. Det krävs vidare att den stat där emittenten har sin hemvist är godkänd av Riksbanken. Värdepapperet ska även vara emitterat i en valuta som är godkänd av Riksbanken. Riksbankens krav på kreditvärdighet framgår av Anvisningar Säkerheter, liksom uppgift om godkända länder och valutor.

 

För värdepapper som emitterats av kreditinstitut finns särskilda begränsningar. Sådana värdepapper accepteras endast om det är säkerställt eller garanterat av stat eller kommun.

 

Värdepapper som är emitterade av motparten eller motparten närstående företag accepteras inte.

 

För säkerställda obligationer finns särskilda begränsningsregler. Närmare information om begränsningsreglerna finns i Anvisningar Säkerheter.

 

För att ett värdepapper ska kunna användas som säkerhet krävs att det finns ett etablerat arrangemang för detta som Riksbanken bedömer som tillräckligt säkert. Detta krav innebär att det inte alltid är praktiskt möjligt att använda alla värdepapper som uppfyller de krav som Riksbanken ställer.

 

Riksbanken har tillsammans med de danska och norska centralbankerna utvecklat en automatiserad lösning för att använda likviditet i en av centralbankerna, i form av tillgodohavande på konto i centralbanken, som säkerhet för intradagskrediter i någon av de andra centralbankerna. Denna lösning benämns Scandinavian Cash Pool. Utöver tillgodohavanden i danska och norska kronor inom ramen för Scandinavian Cash Pool, accepterar Riksbanken även tillgodohavande i euro som betalas in till Riksbanken via Deutsche Bundesbank. För att använda utländsk valuta som säkerhet krävs särskilt avtal med Riksbanken för vilket utgår en särskild engångsavgift.

 

Riksbanken har i stor utsträckning automatiserat hanteringen av säkerheter, vilket innebär att RIX-deltagarna snabbt kan få tillgång till ökade krediter i RIX genom att registrera en överföring av värdepapper i Euroclear Sweden eller Euroclear Bank eller att betala in utländsk valuta på konto. RIX-deltagarna kan även få information i RIX om vilka säkerheter man lämnat.

 

Vid värderingen av säkerheter gör Riksbanken ett värderingsavdrag. Normalt beror värderingsavdraget på vilken typ av värdepapper det är. Olika typer av värdepapper är inplacerade i en av tre likviditetskategorier. Ett extra värderingsavdrag kan göras om de värderingspriser som Riksbanken har tillgång till inte är dagsaktuella. I det länkade dokumentet Bilaga S2 Godkända säkerheter redovisas det aktuella värderingsavdraget (haircut) inklusive eventuellt extra värderingsavdrag.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 7 ?