Riksbankens övervakning av den finansiella infrastrukturen

Riksbankens arbete med den finansiella infrastrukturen syftar till att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbankens övervakning handlar om att följa och analysera systemen och säkerställa att de lever upp till de krav som internationella standarder ställer på infrastrukturföretag.

Riksbanken tillämpar CPSS och IOSCO:s principer för finansiell infrastruktur

Vid övervakningen av den finansiella infrastrukturen utgår Riksbanken från de krav på säkerhet och effektivitet som ställs enligt internationella standarder. För infrastrukturföretag finns "Principles for financial market infrastructures" som är utgivna av Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) International Organization of Securities Commissions (IOSCO). Principerna utgör minimikrav, och specifika särdrag för den svenska marknaden kan göra att Riksbanken behöver ställa högre krav än de som ställs i principerna.

 

I principerna finns också krav som riktar sig till centralbanker och andra myndigheter som övervakar eller bedriver tillsyn över den finansiella infrastrukturen. Därför tillämpar Riksbanken de internationella principerna även på sitt eget övervakningsarbete.

Kriterier för att identifiera vilka system som ska övervakas

Riksbanken har valt att tillämpa sex kriterier för att identifiera de system som ska omfattas av övervakning.

Bedömningen utgår från

  • antal transaktioner och transaktionernas värde som systemet hanterar
  • systemets marknadsandelar
  • de marknader systemet är verksamt på
  • tillgängliga alternativ som kan användas på kort sikt
  • sammankoppling med andra system och andra finansiella institutioner
  • systemets betydelse för implementeringen av penningpolitiken

Systemen gör självutvärderingar

Systemen utvärderar sig själva, i dialog med Riksbanken och Finansinspektionen, hur väl de uppfyller kraven som ställs i "Principles for financial market infrastructures". Detta sker åtminstone vart tredje år eller oftare om Riksbanken och Finansinspektionen ser anledning till det. Med utgångspunkt i dessa självutvärderingar gör Riksbanken en egen bedömning av lämpliga förbättringsområden för att öka säkerheten och effektiviteten i det finansiella systemet. Som ett komplement till systemens självutvärderingar gör Riksbanken fördjupade analyser av specifika risker i systemen. De fördjupade analyserna resulterar i en bedömning av huruvida det finns källor till systemrisker eller effektivitetsförluster.

Riksbanken påverkar genom att kommunicera brister i systemen

Riksbanken har inga tvingande verktyg för att påverka aktörerna i det finansiella systemet. Istället påverkar Riskbanken i första hand genom kommunikation. I de fall Riksbankens analys pekar på brister i säkerheten eller effektiviteten uppmanar Riksbanken systemen att åtgärda dessa. Detta sker i form av offentliga uttalanden, tal och publikationer samt i dialog och möten med systemen (så kallad moral suasion). Riksbankens bedömningar av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen kommuniceras via den årliga rapporten "Finansiell infrastruktur".

Samarbete med Finansinspektionen och utländska myndigheter

Det finns delar i den finansiella infrastrukturen som ingår i såväl Finansinspektionens som Riksbankens tillsyns- och övervakningsarbete, vilket gör att de två myndigheternas ansvarsområden i vissa fall och i viss utsträckning överlappar varandra. I dessa fall strävar båda myndigheterna efter att utveckla effektiva former för kontakter och samverkan.

 

Stabiliteten i den finansiella infrastrukturen i Sverige kan delvis vara beroende av säkerheten och effektiviteten i utländska system. Riksbanken deltar därför i övervakningssamarbeten kring dessa utländska system. Övervakningen leds av det inhemska landets ansvariga myndighet(er) och följer riktlinjerna för samarbete enligt de internationella principerna från CPSS och IOSCO.

 

Riksbanken deltar även i internationella arbetsgrupper inom Bank for International Settlements (BIS) och Europeiska Centralbankssystemet (ECBS) som syftar till att på olika sätt stärka den finansiella infrastrukturen.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 2 ?