Rekommendationer och riskbild

Nedan följer de risker och rekommendationer Riksbanken ger i den senaste rapporten om Finansiell stabilitet 2017:2

Risker

Hushållens höga skuldsättning och bankernas exponering mot bostadsmarknaden gör det svenska finansiella systemet sårbart och känsligt för störningar. Även banksystemets struktur och bankernas begränsade kapital och motståndskraft mot likviditetsrisker bidrar till sårbarheten. Riskerna är bland annat kopplade till dagens lågräntemiljö eftersom denna kan leda till ett överdrivet risktagande, att tillgångar blir övervärderade och att olika aktörers skuldsättning ökar på ett ohållbart sätt. De risker som är kopplade till den internationella utvecklingen kvarstår men är mindre än i våras.

Rekommendationer

De svenska hushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett påtagligt hot mot den finansiella och makroekonomiska stabiliteten. Det är därför viktigt att fortsätta genomföra åtgärder som ökar motståndskraften i hushållssektorn och minskar riskerna med hushållens skuldsättning. Det finns samtidigt strukturella sårbarheter i det svenska banksystemet som gör det känsligt för störningar. Därför behöver motståndskraften stärkas vad gäller såväl bankernas kapitalnivåer som deras förmåga att hantera likviditetsrisker. Det är också viktigt att FI:s mandat för att självständigt fatta beslut förtydligas.

 

Aktuella rekommendationer

Mandatet för makrotillsyn

Regeringen och riksdagen bör förtydliga Finansinspektionens mandat och verktyg för makrotillsyn.

Hushållens skuldsättning

Regeringen, riksdagen och ansvariga myndigheter bör snarast vidta ytterligare åtgärder för att minska riskerna i hushållssektorn genom åtgärder inom bostadspolitiken och skattepolitiken. Samtidigt behöver det också vidtas makrotillsynsåtgärder.

Bankernas kapitalnivåer

Finansinspektionen bör införa ett bruttosoliditetskrav för svenska storbanker på 5 procent.

Finansinspektionen bör fastställa det kontracykliska buffertvärdet till 2,5 procent i syfte att öka bankernas motståndskraft.

Storbankernas likviditetsrisker

Finansinspektionen bör ställa krav på svenska storbankers likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR), i svenska kronor. Kravet bör ställas till minst 60 procent.

Finansinspektionen bör ställa krav på svenska storbankers likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR), i alla väsentliga valutor.
De svenska storbankerna bör fortsätta minska sina strukturella likviditetsrisker, och fortsätta att åtminstone uppnå miniminivån på 100 procent i Net Stable Funding Ratio (NSFR).
De svenska storbankerna bör redovisa sin likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR) i svenska kronor och andra väsentliga valutor minst en gång per kvartal.

De svenska storbankerna bör redovisa sin Net Stable Funding Ratio (NSFR) minst en gång per kvartal.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 8 ?