Rekommendationer och riskbild

Nedan följer de risker och rekommendationer Riksbanken ger i den senaste rapporten om Finansiell stabilitet 2017:1.

Risker

Riksbanken bedömer att det fortsatt finns sårbarheter som gör det svenska finansiella systemet och svensk ekonomi känsliga för störningar. Sårbarheterna är främst kopplade till hushållens höga skuldsättning. Men det finns även sårbarheter kopplade till det svenska banksystemets struktur liksom till bankernas begränsade kapital och motståndskraft mot likviditetsrisker. Aktuella risker är bland annat den politiska och ekonomiska osäkerheten i omvärlden samt lågräntemiljön.

Rekommendationer

Hushållens höga och stigande skuldsättning utgör fortsatt ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten. Det är därför angeläget att fortsätta med åtgärder som ökar motståndskraften i hushållssektorn och minskar riskerna. Samtidigt finns det strukturella sårbarheter i det svenska banksystemet som gör det känsligt för störningar. Därför är det viktigt att motståndskraften i banksystemet stärks vad gäller såväl bankernas kapitalnivåer som deras förmåga att hantera likviditetsrisker.

 

Aktuella rekommendationer

Införd

Rekommendationer om mandatet för makrotillsyn 

Regeringen och riksdagen bör skyndsamt förtydliga Finansinspektionens mandat och verktyg för

makrotillsyn. 

Finansiell stabilitet 2015:1 

Hushållens skuldsättning

Det är angeläget att regeringen och ansvariga myndigheter snarast vidtar ytterligare åtgärder för att minska riskerna i hushållssektorn genom riktade åtgärder inom bostadspolitiken och skattepolitiken. Samtidigt behöver det också vidtas makrotillsynsåtgärder.

Finansiell stabilitet 2015:2, 2014:1, 2017:1 rev

Bankernas kapitalnivåer

Finansinspektionen bör införa ett bruttosoliditetskrav för svenska storbanker på 5 procent från januari 2018.

Finansiell stabilitet 2014:2, 2017:1 rev

Finansinspektionen bör fastställa det kontracykliska buffertvärdet till 2,5 procent i syfte att öka bankernas motståndskraft.

Finansiell stabilitet 2014:1

Storbankernas likviditetsrisker

Finansinspektionen bör ställa krav på svenska storbankers likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR), i svenska kronor. Kravet bör ställas till minst 60 procent.  

Finansiell stabilitet 2014:1 

Finansinspektionen bör ställa krav på svenska storbankers likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR), i alla väsentliga valutor. Finansiell stabilitet 2016:2
De svenska storbankerna bör fortsätta minska sina strukturella likviditetsrisker och åtminstone uppnå miniminivån på 100 procent i Net Stable Funding Ratio (NSFR). Finansiell stabilitet 2011:2
2016:2 rev
De svenska storbankerna bör redovisa sin likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR) i svenska kronor och andra väsentliga valutor minst en gång per kvartal. Finansiell stabilitet 2013:2
2016:2 rev

De svenska storbankerna bör redovisa sin Net Stable Funding Ratio (NSFR) minst en gång per kvartal. 

Finansiell stabilitet 2013:1

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 6 ?