Frågor och svar om finansiell stabilitet

Varför arbetar Riksbanken med finansiell stabilitet?

Riksbanken har fått riksdagens uppgift att ”främja ett säkert och effektivt betalningsväsende”. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Staten har därför ett särskilt intresse av att övervaka att det fungerar effektivt. En allvarlig kris i det finansiella systemet riskerar att leda till omfattande ekonomiska och sociala kostnader.

Hur arbetar Riksbanken med finansiell stabilitet?

Riksbanken analyserar löpande stabiliteten i det finansiella systemet för att tidigt upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en kris. I fokus för analysen står de fyra storbankerna eftersom dessa banker har en avgörande betydelse för stabiliteten i det svenska finansiella systemet. I rapporten Finansiell stabilitet publicerar Riksbanken två gånger per år sin syn på riskerna och bankernas motståndskraft mot eventuella störningar. Andra sätt att sprida kunskap är att föra dialoger med aktörerna på marknaden, publicera tal och medverka i den offentliga debatten. Riksbanken har också möjlighet att påverka utformningen av de lagar och regler som finns för tillsyn och krishantering bland annat genom att svara på remisser och genom att medverka i internationella organisationer.

Vad består det finansiella systemet av?

I Sverige dominerar de fyra storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank). Utöver dessa banker består det finansiella systemet också av andra institut, av marknadsplatser och av den finansiella infrastruktur där transaktioner registreras och avvecklas. Infrastrukturen omfattar också det offentliga ramverket, det vill säga regler och tillsyn.

Varför är det viktigt att det finns förtroende för det finansiella systemet?

Det kan räcka med att problem uppstår i ett institut för att skapa misstankar som sprider sig till liknande verksamheter. Om förtroendet försvinner kan bankerna få svårt att bedriva sin verksamhet och då är systemet i fara. Grundförutsättningar för förtroendet är sunda institut och en väl fungerande marknad.

Vad kan Riksbanken göra om det uppstår problem som är så allvarliga att hela systemet är hotat?

Riksbanken är den myndighet som har möjlighet att ge särskilt likviditetsstöd till enskilda banker om de hamnar i akut likviditetskris som är så allvarlig att hela systemet är hotat. Stödet är tillfälligt och ges under förutsättning att banken står under Finansinspektionens tillsyn och att dess framtida intjäningsförmåga bedöms vara tillräcklig för att banken ska kunna överleva. Dessutom kan Riksbanken med hjälp av andra åtgärder säkerställa att de finansiella marknaderna fungerar väl. Till exempel kan Riksbanken utöka möjligheter för bankerna att låna i Riksbanken i både svensk och utländsk valuta till löptider som är längre än vad som normalt erbjuds.

Har Riksbanken givit något institut särskilt likviditetsstöd?

Under den finansiella krisen som startade hösten 2008 gav Riksbanken likviditetsstöd till Kaupthing Bank Sverige AB och Carnegie Investment Bank.

Vilka myndigheter samarbetar Riksbanken med inom finansiell stabilitet?

Riksbanken har ett nära samarbete med Finans inspektionen, Finansdepartementet och Riksgälden. Finansdepartementet ansvarar för regleringen av de finansiella företagen och Finansinspektionen ansvarar för tillsynen. Riksgälden ansvarar bland annat för insättningsgarantin. I både det förebyggande arbetet och vid en eventuell krishantering är samspelet mellan myndigheterna viktigt. Detta gäller även internationellt i takt med att de finansiella företagen i allt större utsträckning arbetar över nationsgränserna.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 8 ?