Krishantering vid en finansiell kris

En god krishantering är viktig för att inte kostnaderna för samhället ska bli för höga om vi drabbas av en finansiell kris.

Riksbanken har två verktyg för att hantera en finansiell kris:

  • tillförsel av likviditet till det finansiella systemet
  • kommunikation av Riksbankens bedömningar.

Tillförsel av likviditet

I en kris blir det ofta ont om likvida medel, eftersom de finansiella marknader som erbjuder finansiering fungerar sämre än vanligt. Samtidigt minskar förtroendet mellan aktörerna. Osäkerheten gör att den likviditet som fortfarande finns i det finansiella systemet inte omfördelas på samma sätt som under normala förhållanden. Riksbanken har då flera möjligheter att snabbt tillföra likviditet till systemet. Det kan handla om likviditetsstöd till enskilda institut eller om generella likviditetsstärkande åtgärder.

Kommunikation i kris

Kommunikation och information är en central del av Riksbankens krishantering. Genom att öppet och tydligt kommunicera om problem och åtgärder kan Riksbanken i en kris bidra till att skapa förtroende för det finansiella systemet.

 

Om det råder oro eller kris i det finansiella systemet behöver Riksbanken snabbare och oftare kommunicera övergripande bedömningar av den finansiella stabiliteten. För att kommunikationen ska bli tydlig är det då extra viktigt att noga överväga vad som ska kommuniceras, när kommunikationen ska ske och hur.

Riksbankens åtgärder under finanskrisen 2007-2009

Under den globala finansiella krisen 2007-2009 tillförde Riksbanken likviditet genom att:

 

  • erbjuda lån i svenska kronor på längre löptid än normalt
  • erbjuda lån i annan valuta än svenska kronor
  • öka tillgången till krediter, exempelvis genom att acceptera fler säkerheter än tidigare och låta fler institut låna av Riksbanken
  • särskilt likviditetsstöd till två enskilda banker (Kaupthing Bank Sverige och Carnegie Investment Bank).

Finanskartan

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 3 ?