Låg inflation men ingen deflation

Inflationen i Sverige och många andra länder är just nu låg. Men vi har ingen deflation i Sverige. Christina Nyman, biträdande chef för Riksbankens penningpolitiska avdelning förklarar hur det ligger till.

Christina Nyman. Foto: RiksbankenChristina, varför är inflationen så låg?

– Efter den globala finansiella krisen har efterfrågan i världen varit lägre än normalt. Det har successivt dämpat inflationstrycket både i vår omvärld och i Sverige. En faktor bakom den låga inflationen i Sverige är att företagen verkar ha svårt att höja sina priser i takt med att deras kostnader ökar. I den penningpolitiska uppföljningen i april gör vi bedömningen att när efterfrågan i ekonomin nu ökar kommer också inflationen att stiga. För att ta reda på mer om företagens prissättningsbeteende kommer vi, tillsammans med Konjunkturinstitutet, skicka ut en enkät till ett stort antal företag och ställa frågor om priser och kostnader.

Har vi deflation i Sverige?

– Att inflationen mätt som KPI är negativ beror delvis på att Riksbanken har sänkt räntan vilket får en direkt effekt genom att hushållens räntekostnader ingår i KPI. Om den effekten räknas bort är inflationen nu ungefär noll (KPIF). Deflation ska man vara orolig för om aktiviteten i ekonomin stannar av. Det kan den göra om hushåll och företag börjar förvänta sig fallande priser och därmed skjuter upp sin konsumtion och sina investeringar. Några sådana tecken ser vi inte. Konjunkturen stärks nu tydligt och hushåll och företag är positiva till den ekonomiska utvecklingen. Inflationsförväntningarna är också väl förankrade kring 2 procent på längre sikt.

Är Sverige på väg att bli ett nytt Japan, med en deflationsspiral?

– Nej, det är inte vår bedömning. Vi ser att konjunkturen stärks tydligt; BNP ökade starkt i slutet av 2013, utlåningen till hushåll är relativt hög, sysselsättningen stiger. Med ett högre tryck i ekonomin framöver väntas lönerna öka lite snabbare och företagen får större möjlighet att höja sina priser. Vår bedömning är alltså att inflationen kommer att stiga de närmaste åren. Men mot bakgrund av att inflationen varit låg ett tag finns en viss osäkerhet om hur snabbt detta går. De närmaste månaderna kommer vi få en hel del ny information om hur priserna utvecklas och om efterfrågetrycket i svensk ekonomi.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 8 ?