Hur mäts inflation?

KPI-kasseDet vanligaste och mest kända måttet på inflation är förändringen i konsumentprisindex, KPI. Detta mått beräknas och publiceras varje månad av Statistiska centralbyrån, SCB. SCB ”köper” en korg av varor och tjänster varje månad. Genom att köpa samma varor och tjänster kan man studera hur stora prisförändringarna på varukorgen är. Eftersom kvaliteten på varorna kan ändras över tiden, som när en dators prestanda förbättras över tiden, försöker SCB uppskatta förbättringarnas värde och räkna bort dem från prisförändringarna.

 

Vad som ingår i korgen och hur stor betydelse olika prisförändringar får, beror på hur mycket hushållen köper av de olika varorna och tjänsterna. En vara eller tjänst som det köps mycket av får en större vikt än en vara eller tjänst som det köps lite av. Därmed får prisförändringar på en vara eller tjänst som det köps mycket av ett större genomslag på KPI än prisförändringar på en vara eller tjänst som det köps lite av.

 

Ett annat relativt välkänt mått på inflation är det harmoniserade indexet för konsumentpriser, HIKP. HIKP försöker mäta ungefär samma sak som KPI, samtidigt som man försöker använda likartade (harmoniserade) metoder i de olika länderna inom EU-området. Syftet med indexet är också att det ska kunna användas för jämförelser av inflationen mellan länderna. Metoderna som används för att beräkna KPI skiljer sig i vissa fall från metoderna för att beräkna HIKP. Exempelvis ingår en stor del av prisutvecklingen för boende i egnahem i KPI men inte i HIKP.

Vad är underliggande inflation?

Inflation betyder att den allmänna prisnivån stiger. Men KPI väger samman prisökningar på olika varor. Därför kommer prisökningar på enskilda varor, till exempel olja, medföra att KPI stiger. Man brukar också avse en varaktig förändring i prisökningstakten när man talar om inflation. Men KPI stiger om till exempel momsen höjs. För att åtgärda dessa ”problem” med KPI är det därför vanligt att man rensar bort en del prisförändringar från KPI. Detta brukar kallas för underliggande inflation eller kärninflation.

 

Vanliga förekommande mått på underliggande inflation är KPIF och KPIX. KPIF avser KPI med fast bostadsränta. KPIF påverkas alltså inte direkt av en förändring av bostadsräntorna. KPIX exkluderar hushållens räntekostnader för egnahem och de direkta effekterna av förändrade indirekta skatter och subventioner från KPI. Av pedagogiska skäl rensas de direkta effekterna av förändrade räntor bort. Det görs eftersom det i vissa fall kan vara problematiskt för Riksbanken att förklara varför exempelvis den omedelbara effekten av en stramare penningpolitik, det vill säga en högre ränta, blir att inflationen, såsom den mäts med KPI, stiger. KPIF och KPIX beräknas och publiceras av SCB på uppdrag av Riksbanken.

Läs även

SCB:s webbplats kan du läsa mer om KPI och de andra inflationsmåtten och även ladda ned historiska data.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 8 ?