Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

7 september 2016

Penningpolitik

Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. Vid sitt senaste penningpolitiska möte i början av september konstaterade Riksbankens direktion att utsikterna för konjunkturen och inflationen är i stort sett oförändrade sedan i det penningpolitiska mötet i juli. Direktionen gör bedömningen att det behövs en fortsatt expansiv penningpolitik för att bibehålla den stigande trenden i inflationen och beslutade därför att lämna reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först under andra halvåret 2017 bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen

Inflationen mätt med KPIF har stigit trendmässigt sedan 2014 och ligger nu strax under 1,5 procent. Att BNP-tillväxten har varit hög och arbetsmarknaden har förbättrats under ett antal år innebär att förutsättningarna för fortsatt stigande inflation finns på plats. Inflationen har dock varit låg länge både i Sverige och i omvärlden och även om den väntas fortsätta stiga mot målet finns det osäkerhet om hur snabbt det kan ske.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

BNP

Inflationen stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt. Osäkerheten i omvärlden är dock fortsatt stor. Vid sitt senaste penningpolitiska möte i början av september konstaterade Riksbankens direktion att utsikterna för konjunkturen och inflationen är i stort sett oförändrade sedan i det penningpolitiska mötet i juli. Direktionen gör bedömningen att det behövs en fortsatt expansiv penningpolitik för att bibehålla den stigande trenden i inflationen och beslutade därför att lämna reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först under andra halvåret 2017 bedömer direktionen att det är lämpligt att långsamt börja höja räntan. Köpen av statsobligationer fortsätter under andra halvåret 2016 så som beslutades i april.

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, inflationen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.


Källor: SCB och Riksbanken.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

1 + 8 ?