Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

28 oktober 2015

 

Reporäntan

Den svenska konjunkturen stärks och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Det råder dock fortsatt osäkerhet kring styrkan i den globala konjunkturen och centralbanker i omvärlden väntas föra en expansiv penningpolitik under en ännu längre tid. Jämfört med tidigare prognos bedöms inflationen bli lite lägre 2016 och 2017. KPIF-inflationen väntas ändå vara nära 2 procent under 2016.


Vid sitt senaste penningpolitiska möte i slutet av oktober bedömde Riksbankens direktion att penningpolitiken behöver vara mer expansiv för att säkerställa kraften i inflationsuppgången. Direktionen beslutade därför att utöka köpen av statsobligationer med ytterligare 65 miljarder kronor, så att köpen uppgår till totalt 200 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2016 och att behålla reporäntan oförändrad på −0,35 procent. Först under andra halvåret 2017 väntas reporäntan höjas.


Riksbankens direktion beslutar normalt sett om reporäntan sex gånger om året. Samtidigt publiceras en prognos för reporäntan, den så kallade reporäntebanan, för de närmaste åren. Nästa penningpolitiska möte är planerat till den 14 december och beslutet offentliggörs dagen efter, den 15 december.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen

Det finns en tydlig trend uppåt i inflationen sedan förra året. De senaste årens försvagning av kronan är central för att förklara uppgången med stigande priser på framförallt importerade varor och tjänster. Men på senare tid finns tecken på att inhemsk efterfrågan också bidrar till uppgången. Exempelvis har priserna på diverse tjänster, däribland hotell och restaurangbesök, stigit.


När konjunkturen i omvärlden växer sig starkare, stiger de internationella priserna och efterfrågan på svenska varor och tjänster. Tillsammans med en starkare efterfrågan i Sverige bidrar det till att företagen lättare kan höja priserna i takt med att kostnaderna stiger. Inflationen mätt med KPIF exklusive energi väntas stiga successivt och vara nära 2 procent 2016.


Inflationen mätt med KPI påverkas direkt av hushållens räntekostnader. De stora räntesänkningar som Riksbanken genomfört den senaste tiden bidrar därför till att hålla nere inflationen mätt som KPI. På lång sikt, när räntan har stabiliserats, kommer ökningstakten i KPI och KPIF att bli lika stor.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

 

BNP

De låga räntorna bidrar till att tillväxten i Sverige utvecklas stabilt och att arbetslösheten sjunker. Tillväxten i svensk ekonomi har trots den svaga efterfrågan från omvärlden varit relativt god de senaste åren. Den har till stor del drivits av inhemsk efterfrågan, med hög konsumtion och höga bostadsinvesteringar.


Framöver väntas efterfrågan breddas. När tillväxten i omvärlden ökar leder det till att den svenska exporten växer snabbare, vilket ökar behovet av investeringar. Understödd av den expansiva penningpolitiken väntas BNP växa med nära 3 procent i snitt de kommande åren, vilket är något starkare än ett historiskt snitt.

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, inflationen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.


Källor: SCB och Riksbanken.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 1 ?