Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

21 december 2016

Fortsatt kraftfullt penningpolitiskt stöd

En allt starkare konjunktur skapar förutsättningar för att inflationen ska fortsätta stiga. Men det finns risker som kan äventyra inflationsuppgången. Penningpolitiken behöver därför även fortsättningsvis vara mycket expansiv. Vid sitt penningpolitiska möte i december beslutade Riksbankens direktion därför att behålla reporäntan på -0,50 procent och att utöka köpen av statsobligationer med 30 miljarder kronor under första halvåret 2017. Först i början av 2018 väntas reporäntan höjas.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen stiger långsamt

Inflationen stiger och var i november 1,6 procent mätt med KPIF (KPI med fast boränta). Konjunkturen påverkar inflationen med viss eftersläpning. Dagens goda konjunkturläge har alltså ännu inte fått fullt genomslag på inflationen. Förutsättningarna för en fortsatt stigande inflation är därför goda. I mitten av 2018 väntas den nå 2 procent. De senaste månaderna har dock inflationen varit oväntat låg och det finns därför en fortsatt osäkerhet hur snabbt inflationen kommer att stiga framöver.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

BNP – Svensk konjunktur allt starkare

Riksbankens expansiva penningpolitik, med negativ reporänta och köp av statsobligationer, har fått ett brett genomslag och pressat ner räntorna i svensk ekonomi. Penningpolitiken har på så sätt bidragit till de senaste årens positiva ekonomiska utveckling med hög tillväxt och fallande arbetslöshet. Efterfrågan på många av Sveriges viktigaste exportmarknader väntas öka de närmaste åren och det bidrar till att investeringsbehovet bland svenska företag ökar. BNP väntas växa med 3,4 procent 2016, därefter avtar tillväxttakten successivt till 2,1 procent 2019.

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, inflationen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.


Källor: SCB och Riksbanken.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

5 + 3 ?