Aktuell prognos för reporänta, inflation och BNP

3 september 2015

 

Reporäntan

Den svenska konjunkturen stärks och det finns en tydlig trend uppåt i inflationen. Även om osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor är konjunktur- och inflationsutsikter är i stort sett oförändrade sedan Riksbankens förra penningpolitiska beslut i juli. Vid sitt senaste penningpolitiska möte i början av september beslutade Riksbankens därför att lämna reporäntan oförändrad på -0,35 procent. Den expansiva penningpolitiken, med negativ ränta och tidigare beslut att köpa statsobligationer till årets slut, stödjer den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi så att KPIF-inflationen väntas vara nära 2 procent under 2016. Om inflationsutsikterna skulle försämras har Riksbanken fortsatt hög beredskap att göra penningpolitiken ännu mer expansiv.


Riksbankens direktion beslutar normalt sett om reporäntan sex gånger om året. Samtidigt publiceras en prognos för reporäntan, den så kallade reporäntebanan, för de närmaste åren. Nästa penningpolitiska möte är planerat till den 27 oktober och beslutet offentliggörs dagen efter, den 28 oktober.

Reporänta med osäkerhetsintervall

Procent, kvartalsmedelvärden

 Reporänta med osäkerhetsintervall

Inflationen

Det finns en tydlig trend uppåt i inflationen sedan förra året. I juli var KPIF-inflationen 0,9 procent och KPIF exklusive energi 1,5 procent. Trenden med stigande inflation väntas fortsätta. Den allra närmaste tiden dämpas visserligen inflationen av att olje- och elpriserna fallit i Sverige. Men det låga ränteläget, en starkare konjunktur i Sverige och i omvärlden och en svagare krona det senaste året bidrar till att inflationen stiger tydligt framöver. Under 2016 väntas inflationen vara nära 2 procent.


Inflationen mätt med KPI påverkas direkt av hushållens räntekostnader. De stora räntesänkningar som Riksbanken genomfört den senaste tiden bidrar därför till att hålla nere inflationen mätt som KPI. På lång sikt, när räntan har stabiliserats, kommer ökningstakten i KPI och KPIF att bli lika stor.

KPI med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

  KPI med osäkerhetsintervall

KPIF med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring

 KPIF med osäkerhetsintervall

 

BNP

BNP-tillväxten i svensk ekonomi har trots en svag omvärldsefterfrågan varit relativt god de senaste åren. Den har alltså till stor del drivits av inhemsk efterfrågan, med stark konsumtion och starka bostadsinvesteringar. Framöver väntas efterfrågan breddas. Den högre tillväxten i omvärlden leder till att den svenska exporten växer snabbare, vilket så småningom även ökar behovet av nya investeringar. Understödd av den expansiva penningpolitiken väntas BNP öka med cirka 3 procent per år under prognosperioden, vilket är snabbare än det historiska genomsnittet.

BNP med osäkerhetsintervall

Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data

 BNP med osäkerhetsintervall

Anmärkning och källor till diagrammen

Osäkerhetsintervallen visar det intervall inom vilket reporäntan, inflationen respektive BNP med 50, 75 och 90 procents sannolikhet bedöms hamna. Intervallen baseras på historiska prognosfel.


Källor: SCB och Riksbanken.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 4 ?