Den finansiella infrastrukturen är säker och effektiv

Datum

Den finansiella infrastrukturen i Sverige består av säkra och effektiva system. Men det finns utrymme för förbättringar för att ytterligare öka säkerheten och effektiviteten i infrastrukturen. Det visar den årliga rapporten Finansiell infrastruktur 2015 som publiceras idag.

För att öka säkerheten och effektiviteten i infrastrukturen behöver bland annat följande åtgärder vidtas:

 • En särskilt anpassad resolutionsordning bör utvecklas för finansiella infrastrukturföretag.
   
 • Euroclear Swedens arbete med att byta ut sitt IT-system för värdepappersavveckling bör ske efter noggrann analys och planering.
   
 • Det förebyggande arbetet kring RIX-systemet bör stärkas till följd av vissa mindre störningar i systemet. En översyn av processer och rutiner behöver därför genomföras.
   
 • Emittenter av obligationer med rörlig kupong bör - i nära dialog med Euroclear Sweden - klargöra för marknadsaktörerna hur dessa obligationer kan anpassas till ett negativt ränteläge.

I rapporten presenteras även tre områden som Riksbanken kommer att arbeta med under 2015 och följa upp i den rapport som publiceras 2016:

 • Tillsammans med Finansinspektionen och enligt CPMI-Ioscos vägledning utvärdera de återhämtningsplaner som infrastruktursystemen utarbetat under 2014.
   
 • I samarbete med Finansinspektionen undersöka hur de finansiella infrastrukturföretagen arbetar med att hantera cyberhot .
   
 • Utifrån ett stabilitets- och effektivitetsperspektiv genomföra en analys av konsekvenserna av en eventuell T2S-anslutning .

Läs hela rapporten

 


 

I rapporten presenterar Riksbanken sina bedömningar av stabiliteten och effektiviteten i den finansiella infrastrukturen i Sverige men även utgångspunkterna för Riksbankens övervakningsarbete, hur detta går till i praktiken och vilka områden som Riksbanken fokuserar på 2015 i sitt övervakningsarbete.

 

Rapporten ges ut en gång per år. Avdelningschefen för avdelningen för finansiell stabilitet är ansvarig för innehållet i rapporten. Årets rapport tar hänsyn till utvecklingen till och med den 31 mars 2015.

 

Rapporten finns tillgänglig på Riksbankens webbplats www.riksbank.se.

 


1) Resolution är ett alternativt förfarande till konkurs för finansiella företag då de anses kritiska för det finansiella systemets funktion.
2) Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) och International Organization of Securities Commissions (Iosco).
3) Cyberhot avser exempelvis olika former av IT-relaterade angrepp mot finansiella infrastrukturföretag.
4) TARGET2-Securities (T2S) är en europeisk infrastruktur för avveckling av värdepapperstransaktioner i centralbankspengar. T2S utvecklas, ägs och drivs av Eurosystemet och kommer gå i drift i juni 2015.

Kontaktinformation

Presstjänsten 08-7870200

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 8 ?