Bankerna har god motståndskraft

Datum

Återhämtningen i den svenska ekonomin bidrar till att bankernas kreditförluster fortsätter att minska. Samtidigt har tillgången till marknadsfinansiering förbättrats. De svenska bankerna är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse och deras motståndskraft mot oväntade händelser är därför god. Men bankerna är fortfarande känsliga för störningar på de finansiella marknaderna. Bankerna bör därför bibehålla eller öka sina kapitalnivåer och fortsätta att förlänga löptiden i sin finansiering. Det är några av de rekommendationer som Riksbankens direktion ger i rapporten Finansiell stabilitet som publiceras idag.

 

Låga kreditförluster

Sedan sommaren har situationen för de svenska bankerna fortsatt att förbättras. Den ekonomiska återhämtningen har medfört att kreditförlusterna har minskat. Situationen i de baltiska länderna ser också ljusare ut. Samtidigt fungerar de finansiella marknaderna bättre. Enligt Riksbankens bedömning blir kreditförlusterna i de svenska bankerna lägre än vad som förutsågs i den förra stabilitetsrapporten. Riksbanken gör sammantaget bedömningen att de svenska bankernas motståndskraft mot negativa händelser är god och att det svenska banksystemet är starkt.

 

Fortsatt osäkerhet

Det finns ett antal risker som skulle kunna leda till att situationen för bankerna försämras. En avsevärt sämre makroekonomisk utveckling i omvärlden kan leda till ökade kreditförluster. Och en ökad oro för länder med statsfinansiella problem kan leda till att de finansiella marknadernas funktionssätt påverkas. Detta kan i sin tur påverka de svenska bankernas tillgång till marknadsfinansiering. Det finns också risker som grundar sig i den svenska bostadsmarknaden som kan medföra refinansieringsrisker för de svenska bankerna.

 

Bankerna klarar även en sämre utveckling

Riksbanken har testat bankernas motståndskraft mot en betydligt sämre ekonomisk utveckling än i huvudscenariot. Stresstestet visar att bankerna skulle klara mycket högre kreditförluster utan att deras kapitaltäckning påverkas i någon större utsträckning. Riksbanken undersöker även likviditetsrisken i de svenska bankerna. Testerna visar att bankernas likviditetsrisker är något större än genomsnittet för ett urval av europeiska banker.

 

Riksbankens rekommendationer

”En lärdom från krisen är att Riksbanken tydligare måste kommunicera vilka risker vi ser och de åtgärder som krävs för att värna den finansiella stabiliteten i Sverige. Därför innehåller den Finansiella stabilitetsrapporten rekommendationer till aktörerna i det svenska finansiella systemet”, säger riksbankschef Stefan Ingves.

 

Riksbanken riktar i rapporten följande rekommendationer till de svenska bankerna:
- bankerna bör bibehålla eller öka de kapitalnivåer de har idag.
- bankerna bör fortsätta att förlänga löptiden i sin finansiering
- bankerna bör ta ökad hänsyn till refinansieringsrisken i sin utlåning för bostadsändamål
- tydligheten i bankernas offentliga likviditetsrapportering behöver förbättras

 

En presskonferens med riksbankschef Stefan Ingves, vice riksbankschef Lars Nyberg och Mattias Persson, chef för avdelningen för finansiell stabilitet, hålls idag klockan 11.00 på Riksbanken. Ingång från bankens huvudentré på Brunkebergstorg 11. För att delta måste du visa presslegitimation. Presskonferensen kommer att direktsändas på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se

 

Rapporten kan laddas ned från Riksbankens webbplats, eller beställas per e-post: kontorsservicecenter@riksbank.se, fax: 08-787 0526 eller per telefon: 08-787 0000. Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig från den 6 december.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 6 ?