Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden kommer inte att ges ut under 2017.

 

Bild på rapporten Den svenska finansmarknadenDen svenska finansmarknaden ger en övergripande beskrivning av den finansiella sektorns alla delar. Exempelvis beskrivs aktiemarknaden, ränte- och valutamarknaderna inklusive derivatmarknaderna, bankerna, försäkringsbolagen, värdepappersbolagen samt de stora systemen för betalningar i Sverige.

 

Förutom att redovisa grundläggande statistik om den finansiella sektorns olika delar, försöker skriften också ge pedagogiska förklaringar till hur dessa marknader, institutioner och system fungerar och vilka deras huvudsakliga uppgifter är i ekonomin.

 

Skriften ges ut en gång per år (ges inte ut under 2017) och bygger huvudsakligen på årsstatistik. I samband med att skriftens grafiska profil ändrades 2003, ändrades också dateringen. Från och med 2003 dateras skriften efter tidpunkten för publicering. Tidigare år har skriften daterats efter det år till vilken huvuddelen av statistiken är hänförlig. Att det inte finns en utgåva med namnet Den svenska finansmarknaden 2002 innebär således inte ett uppehåll i statistiken.