Inflationsrapporter 1997

Bild på omslaget på penningpolitisk rapportRiksbankens penningpolitiska rapport publiceras sex gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbankens direktion gjort när de kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik. Rapporten innehåller även en beskrivning av de framtida inflations- och konjunkturutsikterna baserat på den räntebana som direktionen för närvarande anser ger en väl avvägd penningpolitik. Varje rapport består också av en beskrivning av den nya information som inkommit sedan föregående rapport samt en bedömning av hur Riksbanken ser på det ekonomiska nuläget.


Syftet med den penningpolitiska rapporten är att ta fram underlag för de penningpolitiska besluten och att sprida kunskap om de bedömningar som Riksbanken gör.

Målet för penningpolitiken är att begränsa inflationen till 2 procent, med en tolerans för avvikelser från denna nivå på ±1 procentenhet.

 

Syftet med inflationsrapporterna är att ta fram underlag för penningpolitiska beslut samt sprida kännedomom de bedömningar som Riksbanken gör och därmed göra det lättare för utomstående att följa och förstå penningpolitiken. Ytterligare ett syfte är att uppmuntra till diskussion kring penningpolitiska frågor.

 

Riksbanken skall enligt 6 kapitlet 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank från och med den 1 januari 1999 minst två gånger om året lämna en skriftlig redogörelse till riksdagens finansutskott om penningpolitiken. Riksbanken har varlt att använda inflationsrapporten för detta ändamål.

 

Om du har problem med att öppna någon fil, prova att högerklicka på ikonen och välj "spara mål som" för att spara filen på din egen hårddisk.

Datum Rubrik
Inflationsrapport 1997:4 498 kB
Inflationsrapport 1997:3 391 kB
Inflationsrapport 1997:2 378 kB
Inflationsrapport 1997:1 504 kB