Wickman-Parak: Penningpolitik och arbetslöshet – en ständigt aktuell debatt

  • Datum:
  • Talare: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak
  • Plats: LO, Stockholm
Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak höll på tisdagen ett anförande vid LO där hon redogjorde för sin syn på resursutnyttjandet, och då specifikt det så kallade arbetslöshetsgapet, och dess roll i det penningpolitiska beslutsfattandet.

Wickman-Parak framhöll att hon är tveksam till att lägga för stor vikt vid arbetslöshetsgapet när penningpolitiska beslut fattas. Hon tycker inte att man bör utnämna ett specifikt mått på resursutnyttjandet till det mått penningpolitiken ensidigt bör anpassas efter. "För att minska risken för att vi ska hamna ordentligt fel med penningpolitiken anser jag att det är viktigt att inte ha någon övertro på exaktheten i gapmåtten vi använder oss av", sa Wickman-Parak.

 

Wickman-Parak ansåg att Riksbanken även fortsättningsvis bör använda sig av flera olika mått för att fånga resursutnyttjandet i ekonomi. Enligt Wickman-Parak är enkätbaserade mått på resursutnyttjandet, till exempel kapacitetsutnyttjande i industrin och bristtal på arbetsmarknaden, liksom indikatorer från den traditionella arbetsmarknadsstatistiken minst lika viktiga som olika skattade gapmått. Bland dessa indikatorer är arbetskraftsutbudet centralt. Här framhöll Wickman-Parak att det är viktigt att inte se arbetskraftsutbudet som ett homogent aggregat. Istället bör arbetskraftsutbudet analyseras med utgångspunkt från att det består av en heterogen sammansättning av individer. Det ger en bättre vägledning när det gäller penningpolitikens räckvidd.

 

Läs hela talet i pdf-filen.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

8 + 6 ?