Riksbankens remissvar

Datum Rubrik
Remissyttrande om Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning 254 kB
Remissyttrande om Promemorian Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor 254 kB
Remissyttrande om promemorian Några ändringar i riksdagsordningen 211 kB
Remissyttrande om Förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker 212 kB
Remissyttrande om Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna 252 kB
Remissyttrande om Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning 253 kB
Remissyttrande om Departementspromemorian Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2017:40) 255 kB
Remissyttrande om promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37) 255 kB
Remissyttrande om promemorian En ny ordning för redovisningstillsyn 252 kB
Remissyttrande om Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2018-2021 253 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder 213 kB
Remissyttrande om Promemoria En effektivare flytträtt av försäkringssparande 252 kB
Remissyttrande om Förslag till nya föreskrifter om positionslimiter med anledning av Mifid 2 252 kB
Remissyttrande om Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn 256 kB
Remissyttrande om Förslag till upphävande av föreskrifter om likviditetsrapportering och likviditetstäckningsgrad 254 kB
Remissyttrande om Förslag till skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter 493 kB
Remissyttrande om En ny lag om försäkringsdistribution DS 2017:17 440 kB
Remissyttrande om Förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna 253 kB
Remissyttrande om Euroclear Swedens promemoria Ändring av bestämmelse om utkontraktering för kontoförande institut 410 kB
Remissyttrande om Förslag om Riksrevisionen 210 kB