SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
12 feb, 2015, 10:45
Uppgifter på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, uppdateras samma dag som ny statistik offentliggörs. Dessa uppgifter produceras av Sveriges riksbank (RB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Riksgäldskontoret (SNDO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI).

Uppgifterna på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.

Innehåll:
REALEKONOMI · STAT OCH KOMMUN · FINANSIELLA MARKNADER · UTLANDSSEKTORN · BEFOLKNING · ENGELSKA/ENGLISH

Uppgifterna avser ej säsongrensade data och är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.


Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
REALEKONOMI 
Nationalräkenskaper 

BNP till marknadspris, löpande priser 

SEK, miljoner 

Kv 3 2014

945 739

996 026

..

..

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
BNP till marknadspris, fasta priser  SEK miljoner, Referensår föregående år, Säsongrensad  Kv 3 2014 964 509 961 437 0,3 2,1 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Produktionsindex 
Industriproduktionsindex 3) 2010=100 Säsongrensad  dec 2014 93,4 91,8 1,7 -1,6 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Barometerdata 
Konfidensindikator, tillverkningsindustri  Nettotal 4) jan 2015 107 106 .. .. KI: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Konfidensindikator, bygg- och anläggningsverksamhet  Nettotal 4) jan 2015 108 108 .. .. KI: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Försäljningsvolym specialiserad butikshandel  Nettotal 4) jan 2015 11 4 .. .. KI: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Arbetsmarknad 
Sysselsättning  1000-tal personer Säsongrensad  jan 2015 .. .. .. 2,1 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Arbetslöshet  1000-tal personer Säsongrensad  jan 2015 .. .. .. -1,5 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Relativt arbetslöshetstal  Procent av arbetskraften  jan 2015 .. .. .. -0,2 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Löner i privat sektor  Timförtjänst, SEK  nov 2014 157,60 156,80 0,5 2,4 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Prisindex 
Konsumentprisindex, KPI 5)  Index 1980=100  dec 2014 314,1 313,6 0,2 -0,3 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost
Producentprisindex, PPI 5)  Index 2005=100  dec 2014 114,0 114,3 -0,3 -0,1 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
STAT OCH KOMMUN 
Offentliga sektorns transaktioner 

Totala löpande inkomster 

SEK Miljoner 

2013

1 779 873

1 726 270

..

3,1

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Totala löpande utgifter  SEK Miljoner  2013 1 792 901 1 723 361 .. 4,0 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Kapitaltransaktioner 7) 8) SEK Miljoner  2013 -37 333 -37 006 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Finansiellt sparande 9) 10) SEK Miljoner  2013 -50 361 -34 097 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner, netto, årsutfall 10) 11) SEK Miljoner  2013 42 351 11 659 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner,netto, kvartalsutfall 11) SEK Miljoner  Kv 3 2014 5 598 6 707 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Statens budgetutfall, lånebehov och finansiering 
Totala utgifter  SEK Miljoner  dec 2014 131 272 62 885 108,8 6,1 ESV: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Totala inkomster  SEK Miljoner  dec 2014 30 076 73 864 -59,3 10,1 ESV: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Statens budgetsaldo 12) SEK Miljoner  dec 2014 -101 195 10 979 -1 021,7 5,0 ESV: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Nettolånebehov 11) SEK Miljoner  jan 2015 12 440 100 724 .. .. RGK: Hemsida, Epost 
Statsskulden 
Statsskuld  SEK Miljoner  jan 2015 1 395 528 1 394 314 .. .. RGK: Hemsida, Epost 
Garantier ufärdade av Riksgälden  SEK Miljoner  jan 2015 1 559 597 1 559 391 .. .. RGK: Hemsida, Epost 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
FINANSIELLA MARKNADER 
Sverigebaserade monetära finansinstituts (inkl. Riksbankens) tillgångar och skulder 

Penningmängd, M1 

SEK Miljoner 

dec 2014

2 023 604

1 961 276

3,2

9,7

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Penningmängd, M3  SEK Miljoner  dec 2014 2 590 773 2 558 105 1,3 4,1 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utländsk inlåning  SEK Miljoner  dec 2014 1 609 000 1 659 136 -3,0 14,7 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utlåning till inhemsk icke-MFI  SEK Miljoner  dec 2014 5 369 054 5 332 975 0,7 6,8 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utlåning till inhemsk offentlig sektor 13) SEK Miljoner  dec 2014 241 677 192 593 25,5 46,5 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utländsk utlåning  SEK Miljoner  dec 2014 2 427 006 2 427 856 0,0 10,4 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Inhemsk in-och utlåning per sektor    SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Riksbankens tillgångar och skulder 
Monetär bas  SEK Miljoner  7 feb 2015 134 866 135 036 -0,1 0,9 RB: Tidsserie, Epost 
Fordringar på offentlig sektor 14) SEK Miljoner  7 feb 2015 0 0 .. .. RB: Tidsserie, Epost 
Övriga inhemska fordringar  SEK Miljoner  7 feb 2015 15 482 16 160 .. .. RB: Tidsserie, Epost 
Utländska tillgångar, brutto  SEK Miljoner  7 feb 2015 485 955 486 371 .. .. RB: Tidsserie, Epost 
Utländska skulder, brutto  SEK Miljoner  7 feb 2015 25 504 25 504 .. .. RB: Tidsserie, Epost 
Räntor 
Riksbankens reporänta  procent  29 okt 2014 0,00 0,25 -0,25 -1,00 RB: Tidsserie, Epost 
Riksbankens inlåningsränta  procent  29 okt 2014 -0,75 -0,50 -0,25 -1,00 RB: Tidsserie, Epost 
Riksbankens utlåningsränta  procent  29 okt 2014 0,75 1,00 -0,25 -1,00 RB: Tidsserie, Epost 
Statsskuldväxelränta
6 månader 
procent, månads-genomsnitt 18) jan 2015 0,09 0,06 0,03 -0,63 RB: Tidsserie, Epost 
Statsobligationsränta (10 år)  procent, månads-genomsnitt 18) jan 2015 0,78 1,01 -0,23 -1,45 RB: Tidsserie, Epost 
In-och utlåningsräntor, banker och bostadsinstitut              SCB: Tidsserie, Epost 
Finansiella indikatorer 
Finansiella indikatorer (FSI)              IMF: Hemsida 
Aktiekurser 
Aktiekurser    Dagligen          Börsen: Hemsida 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
UTLANDSSEKTORN 
Betalningsbalans 

Bytesbalans 

SEK Miljoner 

Kv 3 2014

61 700

53 300

..

..

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Export av varor och tjänster  SEK Miljoner  Kv 3 2014 421 100 436 800 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Import av varor och tjänster  SEK Miljoner  Kv 3 2014 384 700 385 300 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Avkastning och löner, netto  SEK Miljoner  Kv 3 2014 43 300 12 600 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Löpande transfereringar, netto  SEK Miljoner  Kv 3 2014 -18 000 -10 900 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Kapitaltransfereringar, m.m.  SEK Miljoner  Kv 3 2014 -1 100 -700 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Finansiell Balans  SEK Miljoner  Kv 3 2014 -21 900 -3 200 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Valutareservs transaktioner  SEK Miljoner  Kv 3 2014 700 -8 300 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Övriga finansiella transaktioner, netto  SEK Miljoner  Kv 3 2014 -89 300 16 900 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta 
Valutareserv uttryckt i USD  USD Miljoner  7 feb 2015 58 864 58 840 .. .. RB: Tidsserie, Epost 
Valutareserv uttryckt i SEK  SEK Miljoner  7 feb 2015 485 955 486 371 .. .. RB: Tidsserie, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta  USD Miljoner  dec 2014 62 533 63 115 .. .. RB: Hemsida, Epost 
Utrikeshandel 
Varuexport  SEK miljoner, Säsongrensad  dec 2014 94 743 94 900 -0,2 4,8 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Varuimport  SEK miljoner, Säsongrensad  dec 2014 93 107 93 683 -0,6 4,1 SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utlandsställning 
Utlandsställning, netto  SEK Miljoner  Kv 3 2014 -378 800 -345 600 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 

Direkta investeringar, netto 

SEK Miljoner 

Kv 3 2014

300 000

258 500

..

..

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Svenska direkta
   investeringar utomlands 
SEK Miljoner  Kv 3 2014 2 842 600 2 791 600 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Utländska direkta
   investeringar i Sverige 
SEK Miljoner  Kv 3 2014 2 542 600 2 533 100 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Portföljinvesteringar, netto  SEK Miljoner  Kv 3 2014 -1 709 200 -1 667 400 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   tillgångar 
SEK Miljoner  Kv 3 2014 1 150 400 1 187 900 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   skulder 
SEK Miljoner  Kv 3 2014 3 936 300 3 805 000 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Portföljaktier, tillgångar  SEK Miljoner  Kv 3 2014 2 953 500 2 821 800 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Portföljaktier, skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 1 876 800 1 872 100 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Finansiella derivat, netto  SEK Miljoner  Kv 3 2014 92 300 78 700 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Övriga investeringar, netto  SEK Miljoner  Kv 3 2014 478 800 541 700 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Övriga investeringar,
   tillgångar 
SEK Miljoner  Kv 3 2014 2 872 600 2 917 600 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Övriga investeringar,
   skulder 
SEK Miljoner  Kv 3 2014 2 393 800 2 375 900 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Valutareserv  SEK Miljoner  Kv 3 2014 459 300 442 800 .. .. SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Räntebärande utlandsskuld 
Räntebärande utlandsskuld, brutto  SEK Miljoner  Kv 3 2014 7 666 600 7 555 800 .. .. SCB: Tidsserie, Epost 
Växelkurser 
USD  SEK/USD, månads-genomsnitt 19) jan 2015 8,11 7,63 0,48 1,61 RB: Tidsserie, Epost 
EUR  SEK/EUR, månads-genomsnitt 19) jan 2015 9,42 9,40 0,01 0,54 RB: Tidsserie, Epost 
TCW Index 21) Index, månads-genomsnitt 19) jan 2015 130,15 127,61 2,54 11,06 RB: Tidsserie, Epost 
USD termin 3 månader  Terminspåslag, månads-genomsnitt 19) 22) jan 2015 0,00 0,00 -0,01 -0,14 RB: Epost 
USD termin 6 månader  Terminspåslag, månads-genomsnitt 19) 22) jan 2015 -0,01 -0,01 -0,02 -0,03 RB: Epost 

Statistikområde och serie.

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
BEFOLKNING 

Befolkning 

Antal personer 

2013

9 644 864

9 640 325

0,05

0,93

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 


Synpunkter på denna webbsida e-postas till: gunnar.blomberg@riksbank.se

Fotnoter:

1) Uppgifterna är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.
2) Förändringstalet beräknat från ej säsongrensade uppgifter.
3) SDDS föreskriver att statistik över produktionsindex skall publiceras med en aktualitet av högst sex veckor. Sverige har utnyttjat möjligheten till ett undantag och publicerar dessa uppgifter med en aktualitet av sju veckor.
4) Nettotal avser saldot mellan andelen företag som uppgivit positiv respektive negativ förändring.
5) Normalt ej föremål för revidering.
6) Förändring från föregående period är uttryckt i procentenheter.
7) I kapitaltransaktioner redovisas investeringar netto från kapitalförslitning
8) Positivt värde motsvarar minskning av resurser/inflöde. Negativt värde motsvarar ökning av resurser/utflöde.
9) Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
10) Det finansiella sparandet överensstämmer sällan med nettot av de finansiella transaktionerna. Skillnaden beror på det faktum att det finansiella sparandet och nettot av de finansiella transaktionerna mäts separat från olika källor. SNA 93 anger att finansiellt sparande mätt från den reala sidan av detta skäl kan skilja sig från nettot av de finansiella transaktionerna.
11) Nettoupplåning anges med plustecken, nettoutlåning med minustecken.
12) Statens budgetsaldo är detsamma som statens lånebehov men med omvänt tecken. Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt. På månadsbasis kan dock en diskrepans uppstå till följd av att RGK normalt publicerar lånebehovet fem arbetsdagar efter månadsskiftet, medan ESV publicerar budgetsaldot runt den sista arbetsdagen i månaden baserat på de senaste siffrorna från RGK. Detta justeras på årsbasis.
13) Utlåning till statligt och kommunalt ägda företag redovisas under "inhemsk utlåning".
14) Riksbanken saknar fordringar på statligt och kommunalt ägda företag.
15) Datum anger tidpunkt då Riksbankens senaste ändring av policyränta blir effektiv.
16) Värdet anger policyränta före senaste ändring.
17) Förändringstal avser jämförelse med policyränta 12 månader före senaste ändring.
18) Dagliga ränteuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress.
19) Dagliga valutakursuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress
20) Förändring från föregående perioder är definierad som prisförändring uttryckt i kronor. En ökning (positivt värde) anger att kronan försvagats, en minskning (negativt värde) att kronan förstärkts.
21) Effektiv nominell växelkurs TCW vägd samt importvägd. månadsgenomsnitt, index: 18 november 1992 = 100
TCW-index Konkurrensviktat effektivt växelkursindex baserat på IMF:s Total Competitiveness Weights. Vikterna bygger på flöden av bearbetade varor åren 1989-1991 för 21 länder.
Tar hänsyn till olika länders betydelse för svensk import och export inklusive den konkurrens som svenska exportörer möter när de exporterar till "tredje land".
22) Terminspåslaget avser skillnaden mellan terminskurs och avistakurs. För att erhålla terminskursen skall terminspåslaget adderas till avistakursen.
23) Förändring jämfört med föregående perioder uttrycks som skillnaden mellan terminspåslaget den senaste perioden och jämförelseperioderna.