SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
23 okt, 2014, 10:58
Uppgifter på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, uppdateras samma dag som ny statistik offentliggörs. Dessa uppgifter produceras av Sveriges riksbank (RB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Riksgäldskontoret (SNDO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI).

Uppgifterna på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.

Innehåll:
REALEKONOMI · STAT OCH KOMMUN · FINANSIELLA MARKNADER · UTLANDSSEKTORN · BEFOLKNING · ENGELSKA/ENGLISH

Uppgifterna avser ej säsongrensade data och är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.


Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
REALEKONOMI 
Nationalräkenskaper 

BNP till marknadspris, löpande priser 

SEK, miljoner 

Kv 2 2014 

999 520 

934 042 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
BNP till marknadspris, fasta priser  SEK miljoner, Referensår föregående år, Säsongrensad  Kv 2 2014  964 229  957 367  0,7  2,6 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Produktionsindex 
Industriproduktionsindex 3) 2010=100 Säsongrensad  aug 2014  92,2  92,4  -0,2  -2,4 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Barometerdata 
Konfidensindikator, tillverkningsindustri  Nettotal 4) sep 2014  103  107  ..  ..  KI: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Konfidensindikator, bygg- och anläggningsverksamhet  Nettotal 4) sep 2014  105  104  ..  ..  KI: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Försäljningsvolym specialiserad butikshandel  Nettotal 4) sep 2014  40  30  ..  ..  KI: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Arbetsmarknad 
Sysselsättning  1000-tal personer Säsongrensad  sep 2014  ..  ..  ..  2,1 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Arbetslöshet  1000-tal personer Säsongrensad  sep 2014  ..  ..  ..  -2,7 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Relativt arbetslöshetstal  Procent av arbetskraften  sep 2014  ..  ..  .. 6) -0,3 6) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Löner i privat sektor  Timförtjänst, SEK  jul 2014  154,00  158,00  -2,5  2,6  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Prisindex 
Konsumentprisindex, KPI 5)  Index 1980=100  sep 2014  313,9  313,4  0,2  -0,4  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost
Producentprisindex, PPI 5)  Index 2005=100  aug 2014  114,9  113,8  1,0  2,7  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
STAT OCH KOMMUN 
Offentliga sektorns transaktioner 

Totala löpande inkomster 

SEK Miljoner 

2013 

1 779 873 

1 726 270 

.. 

3,1 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Totala löpande utgifter  SEK Miljoner  2013  1 792 901  1 723 361  ..  4,0  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Kapitaltransaktioner 7) 8) SEK Miljoner  2013  -37 333  -37 006  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Finansiellt sparande 9) 10) SEK Miljoner  2013  -50 361  -34 097  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner, netto, årsutfall 10) 11) SEK Miljoner  2013  42 351  11 659  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner,netto, kvartalsutfall 11) SEK Miljoner  Kv 2 2014  6 707  -5 392  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Statens budgetutfall, lånebehov och finansiering 
Totala utgifter  SEK Miljoner  aug 2014  57 488  62 793  -8,4  -14,9  ESV: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Totala inkomster  SEK Miljoner  aug 2014  69 159  59 003  17,2  3,4  ESV: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Statens budgetsaldo 12) SEK Miljoner  aug 2014  11 672  -3 790  -408,0  -1 884,2  ESV: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Nettolånebehov 11) SEK Miljoner  sep 2014  8 017  -11 680  ..  ..  RGK: Hemsida, Epost 
Statsskulden 
Statsskuld  SEK Miljoner  sep 2014  -5 594  -4 439  ..  ..  RGK: Hemsida, Epost 
Garantier ufärdade av Riksgälden  SEK Miljoner  sep 2014  1 552 899  1 553 460  ..  ..  RGK: Hemsida, Epost 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
FINANSIELLA MARKNADER 
Sverigebaserade monetära finansinstituts (inkl. Riksbankens) tillgångar och skulder 

Penningmängd, M1 

SEK Miljoner 

aug 2014 

1 894 114 

1 880 910 

0,7 

10,4 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Penningmängd, M3  SEK Miljoner  aug 2014  2 511 603  2 530 460  -0,7  4,6  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utländsk inlåning  SEK Miljoner  aug 2014  1 690 895  1 675 741  0,9  13,0  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utlåning till inhemsk icke-MFI  SEK Miljoner  aug 2014  5 239 191  5 204 973  0,7  4,4  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utlåning till inhemsk offentlig sektor 13) SEK Miljoner  aug 2014  191 385  198 368  -3,5  -3,3  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utländsk utlåning  SEK Miljoner  aug 2014  2 403 220  2 467 329  -2,6  10,0  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Inhemsk in-och utlåning per sektor              SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Riksbankens tillgångar och skulder 
Monetär bas  SEK Miljoner  15 okt 2014  135 255  135 577  -0,2  2,6  RB: Tidsserie, Epost 
Fordringar på offentlig sektor 14) SEK Miljoner  15 okt 2014  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Övriga inhemska fordringar  SEK Miljoner  15 okt 2014  15 867  16 406  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Utländska tillgångar, brutto  SEK Miljoner  15 okt 2014  457 030  456 782  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Utländska skulder, brutto  SEK Miljoner  15 okt 2014  24 062  24 062  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Räntor 
Riksbankens reporänta  procent  9 jul 2014 15) 0,25  0,75 16) -0,50 6) -0,75 6) 17) RB: Tidsserie, Epost 
Riksbankens inlåningsränta  procent  9 jul 2014 15) -0,50  0,00 16) -0,50 6) -0,75 6) 17) RB: Tidsserie, Epost 
Riksbankens utlåningsränta  procent  9 jul 2014 15) 1,00  1,50 16) -0,50 6) -0,75 6) 17) RB: Tidsserie, Epost 
Statsskuldväxelränta
6 månader 
procent, månads-genomsnitt 18) sep 2014  0,19  0,20  -0,02 6) -0,75 6) RB: Tidsserie, Epost 
Statsobligationsränta (10 år)  procent, månads-genomsnitt 18) sep 2014  1,51  1,58  -0,07 6) -0,92 6) RB: Tidsserie, Epost 
In-och utlåningsräntor, banker och bostadsinstitut              SCB: Tidsserie, Epost 
Finansiella indikatorer 
Finansiella indikatorer (FSI)              IMF: Hemsida 
Aktiekurser 
Aktiekurser    Dagligen          Börsen: Hemsida 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
UTLANDSSEKTORN 
Betalningsbalans 

Bytesbalans 

SEK Miljoner 

Kv 2 2014 

48 725 

63 219 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Export av varor och tjänster  SEK Miljoner  Kv 2 2014  429 744  410 800  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Import av varor och tjänster  SEK Miljoner  Kv 2 2014  381 325  359 295  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Avkastning och löner, netto  SEK Miljoner  Kv 2 2014  10 695  31 075  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Löpande transfereringar, netto  SEK Miljoner  Kv 2 2014  -10 389  -19 361  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Kapitaltransfereringar, m.m.  SEK Miljoner  Kv 2 2014  -464  -716  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Finansiell Balans  SEK Miljoner  Kv 2 2014  16 367  43 181  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Valutareservs transaktioner  SEK Miljoner  Kv 2 2014  8 348  -7 370  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Övriga finansiella transaktioner, netto  SEK Miljoner  Kv 2 2014  -32 109  128 494  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta 
Valutareserv uttryckt i USD  USD Miljoner  15 okt 2014  62 869  63 661  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Valutareserv uttryckt i SEK  SEK Miljoner  15 okt 2014  457 030  456 782  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta  USD Miljoner  aug 2014  65 223  65 534  ..  ..  RB: Hemsida, Epost 
Utrikeshandel 
Varuexport  SEK miljoner, Säsongrensad  aug 2014  93 583  93 302  0,3  0,2 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Varuimport  SEK miljoner, Säsongrensad  aug 2014  92 652  92 076  0,6  6,0 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utlandsställning 
Utlandsställning, netto  SEK Miljoner  Kv 2 2014  -191 537  -482 334  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 

Direkta investeringar, netto 

SEK Miljoner 

Kv 2 2014 

433 075 

366 217 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Svenska direkta
   investeringar utomlands 
SEK Miljoner  Kv 2 2014  2 907 953  2 835 267  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Utländska direkta
   investeringar i Sverige 
SEK Miljoner  Kv 2 2014  2 474 878  2 469 050  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Portföljinvesteringar, netto  SEK Miljoner  Kv 2 2014  -1 697 055  -1 832 489  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   tillgångar 
SEK Miljoner  Kv 2 2014  1 187 917  1 166 012  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   skulder 
SEK Miljoner  Kv 2 2014  3 834 717  3 741 663  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Portföljaktier, tillgångar  SEK Miljoner  Kv 2 2014  2 821 848  2 627 633  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Portföljaktier, skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  1 872 104  1 884 471  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Finansiella derivat, netto  SEK Miljoner  Kv 2 2014  83 192  54 833  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Övriga investeringar, netto  SEK Miljoner  Kv 2 2014  546 441  494 178  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Övriga investeringar,
   tillgångar 
SEK Miljoner  Kv 2 2014  2 911 495  2 791 965  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Övriga investeringar,
   skulder 
SEK Miljoner  Kv 2 2014  2 365 054  2 297 787  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Valutareserv  SEK Miljoner  Kv 2 2014  442 810  434 927  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Räntebärande utlandsskuld 
Räntebärande utlandsskuld, brutto  SEK Miljoner  Kv 2 2014  7 614 225  7 465 016  ..  ..  SCB: Tidsserie, Epost 
Växelkurser 
USD  SEK/USD, månads-genomsnitt 19) sep 2014  7,13  6,90  0,23 20) 0,71 20) RB: Tidsserie, Epost 
EUR  SEK/EUR, månads-genomsnitt 19) sep 2014  9,19  9,19  0,01 20) 0,44 20) RB: Tidsserie, Epost 
TCW Index 21) Index, månads-genomsnitt 19) sep 2014  125,19  124,49  0,70 20) 7,56 20) RB: Tidsserie, Epost 
USD termin 3 månader  Terminspåslag, månads-genomsnitt 19) 22) sep 2014  0,00  0,00  0,00 20) 23) -0,01 20) 23) RB: Epost 
USD termin 6 månader  Terminspåslag, månads-genomsnitt 19) 22) sep 2014  0,00  0,00  0,00 20) 23) -0,03 20) 23) RB: Epost 

Statistikområde och serie.

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
BEFOLKNING 

Befolkning 

Antal personer 

2013 

9 644 864 

9 640 325 

0,05 

0,93 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 


Synpunkter på denna webbsida e-postas till: gunnar.blomberg@riksbank.se

Fotnoter:

1) Uppgifterna är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.
2) Förändringstalet beräknat från ej säsongrensade uppgifter.
3) SDDS föreskriver att statistik över produktionsindex skall publiceras med en aktualitet av högst sex veckor. Sverige har utnyttjat möjligheten till ett undantag och publicerar dessa uppgifter med en aktualitet av sju veckor.
4) Nettotal avser saldot mellan andelen företag som uppgivit positiv respektive negativ förändring.
5) Normalt ej föremål för revidering.
6) Förändring från föregående period är uttryckt i procentenheter.
7) I kapitaltransaktioner redovisas investeringar netto från kapitalförslitning
8) Positivt värde motsvarar minskning av resurser/inflöde. Negativt värde motsvarar ökning av resurser/utflöde.
9) Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
10) Det finansiella sparandet överensstämmer sällan med nettot av de finansiella transaktionerna. Skillnaden beror på det faktum att det finansiella sparandet och nettot av de finansiella transaktionerna mäts separat från olika källor. SNA 93 anger att finansiellt sparande mätt från den reala sidan av detta skäl kan skilja sig från nettot av de finansiella transaktionerna.
11) Nettoupplåning anges med plustecken, nettoutlåning med minustecken.
12) Statens budgetsaldo är detsamma som statens lånebehov men med omvänt tecken. Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt. På månadsbasis kan dock en diskrepans uppstå till följd av att RGK normalt publicerar lånebehovet fem arbetsdagar efter månadsskiftet, medan ESV publicerar budgetsaldot runt den sista arbetsdagen i månaden baserat på de senaste siffrorna från RGK. Detta justeras på årsbasis.
13) Utlåning till statligt och kommunalt ägda företag redovisas under "inhemsk utlåning".
14) Riksbanken saknar fordringar på statligt och kommunalt ägda företag.
15) Datum anger tidpunkt då Riksbankens senaste ändring av policyränta blir effektiv.
16) Värdet anger policyränta före senaste ändring.
17) Förändringstal avser jämförelse med policyränta 12 månader före senaste ändring.
18) Dagliga ränteuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress.
19) Dagliga valutakursuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress
20) Förändring från föregående perioder är definierad som prisförändring uttryckt i kronor. En ökning (positivt värde) anger att kronan försvagats, en minskning (negativt värde) att kronan förstärkts.
21) Effektiv nominell växelkurs TCW vägd samt importvägd. månadsgenomsnitt, index: 18 november 1992 = 100
TCW-index Konkurrensviktat effektivt växelkursindex baserat på IMF:s Total Competitiveness Weights. Vikterna bygger på flöden av bearbetade varor åren 1989-1991 för 21 länder.
Tar hänsyn till olika länders betydelse för svensk import och export inklusive den konkurrens som svenska exportörer möter när de exporterar till "tredje land".
22) Terminspåslaget avser skillnaden mellan terminskurs och avistakurs. För att erhålla terminskursen skall terminspåslaget adderas till avistakursen.
23) Förändring jämfört med föregående perioder uttrycks som skillnaden mellan terminspåslaget den senaste perioden och jämförelseperioderna.