SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
22 apr, 2014, 12:46
Uppgifter på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, uppdateras samma dag som ny statistik offentliggörs. Dessa uppgifter produceras av Sveriges riksbank (RB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Riksgäldskontoret (SNDO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Konjunkturinstitutet (KI).

Uppgifterna på denna webbsida, inklusive länkar till SDDS-statistik, innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.

Innehåll:
REALEKONOMI · STAT OCH KOMMUN · FINANSIELLA MARKNADER · UTLANDSSEKTORN · BEFOLKNING · ENGELSKA/ENGLISH

Uppgifterna avser ej säsongrensade data och är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.


Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
REALEKONOMI 
Nationalräkenskaper 

BNP till marknadspris, löpande priser 

SEK, miljoner 

Kv 4 2013 

960 537 

882 738 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
BNP till marknadspris, fasta priser  SEK miljoner, Referensår föregående år, Säsongrensad  Kv 4 2013  916 683  901 116  1,7  3,1 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Produktionsindex 
Industriproduktionsindex 3) 2010=100 Säsongrensad  feb 2014  96,8  94,7  2,2  1,7 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Barometerdata 
Konfidensindikator, tillverkningsindustri  Nettotal 4) mar 2014  100  103  ..  ..  KI: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Konfidensindikator, bygg- och anläggningsverksamhet  Nettotal 4) mar 2014  100  104  ..  ..  KI: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Försäljningsvolym specialiserad butikshandel  Nettotal 4) mar 2014  18  20  ..  ..  KI: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Arbetsmarknad 
Sysselsättning  1000-tal personer Säsongrensad  feb 2014  ..  ..  ..  1,1 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Arbetslöshet  1000-tal personer Säsongrensad  feb 2014  ..  ..  ..  1,2 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Relativt arbetslöshetstal  Procent av arbetskraften  feb 2014  ..  ..  .. 6) 0,0 6) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Löner i privat sektor  Timförtjänst, SEK  dec 2013  155,50  153,80  1,1  2,0  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Prisindex 
Konsumentprisindex, KPI 5)  Index 1980=100  feb 2014  312,7  311,4  0,4  -0,2  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost
Producentprisindex, PPI 5)  Index 2005=100  feb 2014  113,4  114,0  -0,5  0,1  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
STAT OCH KOMMUN 
Offentliga sektorns transaktioner 

Totala löpande inkomster 

SEK Miljoner 

2013 

1 723 206 

1 671 610 

.. 

3,1 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Totala löpande utgifter  SEK Miljoner  2013  1 739 102  1 663 866  ..  4,5  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Kapitaltransaktioner 7) 8) SEK Miljoner  2013  -33 114  -34 188  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Finansiellt sparande 9) 10) SEK Miljoner  2013  -49 010  -26 444  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner, netto, årsutfall 10) 11) SEK Miljoner  2012  11 659  1 338  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Offentliga sektorns finansiella transaktioner,netto, kvartalsutfall 11) SEK Miljoner  Kv 3 2013  8 140  -15 823  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Statens budgetutfall, lånebehov och finansiering 
Totala utgifter  SEK Miljoner  feb 2014  58 531  91 253  -35,9  -33,4  ESV: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Totala inkomster  SEK Miljoner  feb 2014  100 751  64 926  55,2  -2,7  ESV: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Statens budgetsaldo 12) SEK Miljoner  feb 2014  42 220  -26 327  -260,4  170,1  ESV: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Nettolånebehov 11) SEK Miljoner  feb 2014  -42 178  26 323  ..  ..  RGK: Hemsida, Epost 
Statsskulden 
Statsskuld  SEK Miljoner  feb 2014  -10 275  -9 820  ..  ..  RGK: Hemsida, Epost 
Garantier ufärdade av Riksgälden  SEK Miljoner  feb 2014  1 482 191  1 481 483  ..  ..  RGK: Hemsida, Epost 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
FINANSIELLA MARKNADER 
Sverigebaserade monetära finansinstituts (inkl. Riksbankens) tillgångar och skulder 

Penningmängd, M1 

SEK Miljoner 

feb 2014 

1 820 802 

1 838 339 

-1,0 

9,8 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Penningmängd, M3  SEK Miljoner  feb 2014  2 433 575  2 445 445  -0,5  2,7  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utländsk inlåning  SEK Miljoner  feb 2014  1 506 063  1 531 418  -1,7  -3,2  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utlåning till inhemsk icke-MFI  SEK Miljoner  feb 2014  5 111 880  5 088 812  0,5  3,5  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utlåning till inhemsk offentlig sektor 13) SEK Miljoner  feb 2014  213 392  213 030  0,2  13,6  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utländsk utlåning  SEK Miljoner  feb 2014  2 209 008  2 250 013  -1,8  7,6  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Inhemsk in-och utlåning per sektor              SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Riksbankens tillgångar och skulder 
Monetär bas  SEK Miljoner  31 mar 2014  133 539  133 622  -0,1  6,2  RB: Tidsserie, Epost 
Fordringar på offentlig sektor 14) SEK Miljoner  31 mar 2014  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Övriga inhemska fordringar  SEK Miljoner  31 mar 2014  17 258  16 073  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Utländska tillgångar, brutto  SEK Miljoner  31 mar 2014  432 342  420 780  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Utländska skulder, brutto  SEK Miljoner  31 mar 2014  22 545  23 826  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Räntor 
Riksbankens reporänta  procent  18 dec 2013 15) 0,75  1,00 16) -0,25 6) -0,25 6) 17) RB: Tidsserie, Epost 
Riksbankens inlåningsränta  procent  18 dec 2013 15) 0,00  0,25 16) -0,25 6) -0,25 6) 17) RB: Tidsserie, Epost 
Riksbankens utlåningsränta  procent  18 dec 2013 15) 1,50  1,75 16) -0,25 6) -0,25 6) 17) RB: Tidsserie, Epost 
Statsskuldväxelränta
6 månader 
procent, månads-genomsnitt 18) mar 2014  0,72  0,72  0,01 6) -0,22 6) RB: Tidsserie, Epost 
Statsobligationsränta (10 år)  procent, månads-genomsnitt 18) mar 2014  2,16  2,23  -0,07 6) 0,50 6) RB: Tidsserie, Epost 
In-och utlåningsräntor, banker och bostadsinstitut              SCB: Tidsserie, Epost 
Finansiella indikatorer 
Finansiella indikatorer (FSI)              IMF: Hemsida 
Aktiekurser 
Aktiekurser    Dagligen          Börsen: Hemsida 

Statistikområde och serie. Länkar till ytterligare SDDS-statistik

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
UTLANDSSEKTORN 
Betalningsbalans 

Bytesbalans 

SEK Miljoner 

Kv 4 2013 

49 225 

59 594 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Export av varor och tjänster  SEK Miljoner  Kv 4 2013  412 534  393 647  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Import av varor och tjänster  SEK Miljoner  Kv 4 2013  371 533  347 259  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Avkastning och löner, netto  SEK Miljoner  Kv 4 2013  26 846  29 016  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Löpande transfereringar, netto  SEK Miljoner  Kv 4 2013  -18 622  -15 811  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Kapitaltransfereringar, m.m.  SEK Miljoner  Kv 4 2013  -2 191  -2 376  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Finansiell Balans  SEK Miljoner  Kv 4 2013  -30 831  35 018  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Valutareservs transaktioner  SEK Miljoner  Kv 4 2013  9 851  3 345  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Övriga finansiella transaktioner, netto  SEK Miljoner  Kv 4 2013  -38 461  -112 558  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta 
Valutareserv uttryckt i USD  USD Miljoner  31 mar 2014  66 445  65 586  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Valutareserv uttryckt i SEK  SEK Miljoner  31 mar 2014  432 342  420 780  ..  ..  RB: Tidsserie, Epost 
Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta  USD Miljoner  jan 2014  66 246  65 379  ..  ..  RB: Hemsida, Epost 
Utrikeshandel 
Varuexport  SEK miljoner, Säsongrensad  feb 2014  93 526  93 043  0,5  1,7 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Varuimport  SEK miljoner, Säsongrensad  feb 2014  88 878  88 712  0,2  2,3 2) SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Utlandsställning 
Utlandsställning, netto  SEK Miljoner  Kv 4 2013  -180 112  -160 883  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 

Direkta investeringar, netto 

SEK Miljoner 

Kv 4 2013 

371 665 

271 327 

.. 

.. 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Svenska direkta
   investeringar utomlands 
SEK Miljoner  Kv 4 2013  2 800 548  2 702 534  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Utländska direkta
   investeringar i Sverige 
SEK Miljoner  Kv 4 2013  2 428 883  2 431 207  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Portföljinvesteringar, netto  SEK Miljoner  Kv 4 2013  -1 653 690  -1 487 821  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   tillgångar 
SEK Miljoner  Kv 4 2013  1 088 037  1 084 912  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Räntebärande värdepapper,
   skulder 
SEK Miljoner  Kv 4 2013  3 767 605  3 568 167  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Portföljaktier, tillgångar  SEK Miljoner  Kv 4 2013  2 813 909  2 658 766  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Portföljaktier, skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  1 788 031  1 663 331  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Finansiella derivat, netto  SEK Miljoner  Kv 4 2013  55 423  45 910  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Övriga investeringar, netto  SEK Miljoner  Kv 4 2013  626 200  582 367  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Övriga investeringar,
   tillgångar 
SEK Miljoner  Kv 4 2013  2 617 502  2 704 241  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
   Övriga investeringar,
   skulder 
SEK Miljoner  Kv 4 2013  1 991 302  2 121 874  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Valutareserv  SEK Miljoner  Kv 4 2013  420 290  427 333  ..  ..  SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 
Räntebärande utlandsskuld 
Räntebärande utlandsskuld, brutto  SEK Miljoner  Kv 4 2013  7 152 436  7 093 354  ..  ..  SCB: Tidsserie, Epost 
Växelkurser 
USD  SEK/USD, månads-genomsnitt 19) mar 2014  6,41  6,50  -0,08 20) -0,07 20) RB: Tidsserie, Epost 
EUR  SEK/EUR, månads-genomsnitt 19) mar 2014  8,87  8,87  -0,01 20) 0,42 20) RB: Tidsserie, Epost 
TCW Index 21) Index, månads-genomsnitt 19) mar 2014  118,69  119,09  -0,40 20) 3,68 20) RB: Tidsserie, Epost 
USD termin 3 månader  Terminspåslag, månads-genomsnitt 19) 22) mar 2014  0,01  0,01  0,00 20) 23) 0,00 20) 23) RB: Epost 
USD termin 6 månader  Terminspåslag, månads-genomsnitt 19) 22) mar 2014  0,02  0,02  0,00 20) 23) -0,01 20) 23) RB: Epost 

Statistikområde och serie.

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information, länkar till tidsserier, kontakt m.m.
BEFOLKNING 

Befolkning 

Antal personer 

2013 

9 644 864 

9 640 325 

0,05 

0,93 

SCB: Hemsida, Tidsserie, Epost 


Synpunkter på denna webbsida e-postas till: gunnar.blomberg@riksbank.se

Fotnoter:

1) Uppgifterna är normalt föremål för revidering, om ej annat anges.
2) Förändringstalet beräknat från ej säsongrensade uppgifter.
3) SDDS föreskriver att statistik över produktionsindex skall publiceras med en aktualitet av högst sex veckor. Sverige har utnyttjat möjligheten till ett undantag och publicerar dessa uppgifter med en aktualitet av sju veckor.
4) Nettotal avser saldot mellan andelen företag som uppgivit positiv respektive negativ förändring.
5) Normalt ej föremål för revidering.
6) Förändring från föregående period är uttryckt i procentenheter.
7) I kapitaltransaktioner redovisas investeringar netto från kapitalförslitning
8) Positivt värde motsvarar minskning av resurser/inflöde. Negativt värde motsvarar ökning av resurser/utflöde.
9) Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt.
10) Det finansiella sparandet överensstämmer sällan med nettot av de finansiella transaktionerna. Skillnaden beror på det faktum att det finansiella sparandet och nettot av de finansiella transaktionerna mäts separat från olika källor. SNA 93 anger att finansiellt sparande mätt från den reala sidan av detta skäl kan skilja sig från nettot av de finansiella transaktionerna.
11) Nettoupplåning anges med plustecken, nettoutlåning med minustecken.
12) Statens budgetsaldo är detsamma som statens lånebehov men med omvänt tecken. Överskott anges med positivt värde, underskott med negativt. På månadsbasis kan dock en diskrepans uppstå till följd av att RGK normalt publicerar lånebehovet fem arbetsdagar efter månadsskiftet, medan ESV publicerar budgetsaldot runt den sista arbetsdagen i månaden baserat på de senaste siffrorna från RGK. Detta justeras på årsbasis.
13) Utlåning till statligt och kommunalt ägda företag redovisas under "inhemsk utlåning".
14) Riksbanken saknar fordringar på statligt och kommunalt ägda företag.
15) Datum anger tidpunkt då Riksbankens senaste ändring av policyränta blir effektiv.
16) Värdet anger policyränta före senaste ändring.
17) Förändringstal avser jämförelse med policyränta 12 månader före senaste ändring.
18) Dagliga ränteuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress.
19) Dagliga valutakursuppgifter kan erhållas från angiven Internetadress
20) Förändring från föregående perioder är definierad som prisförändring uttryckt i kronor. En ökning (positivt värde) anger att kronan försvagats, en minskning (negativt värde) att kronan förstärkts.
21) Effektiv nominell växelkurs TCW vägd samt importvägd. månadsgenomsnitt, index: 18 november 1992 = 100
TCW-index Konkurrensviktat effektivt växelkursindex baserat på IMF:s Total Competitiveness Weights. Vikterna bygger på flöden av bearbetade varor åren 1989-1991 för 21 länder.
Tar hänsyn till olika länders betydelse för svensk import och export inklusive den konkurrens som svenska exportörer möter när de exporterar till "tredje land".
22) Terminspåslaget avser skillnaden mellan terminskurs och avistakurs. För att erhålla terminskursen skall terminspåslaget adderas till avistakursen.
23) Förändring jämfört med föregående perioder uttrycks som skillnaden mellan terminspåslaget den senaste perioden och jämförelseperioderna.