Vilka kan bli RIX-deltagare?

Följande institut kan antas som deltagare i RIX:

 • Kreditinstitut (för definition, se Villkor för RIX och penningpolitiska instrument)
 • Värdepappersföretag
 • Clearingorganisationer
 • Riksgäldskontoret

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda för att ett institut ska kunna antas som motpart:

 • institutet ska uppfylla de krav på kapitaltäckning och stora exponeringar som gäller i institutets hemland.
 • kreditinstitut, värdepappersföretag och clearingorganisationer ska stå under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i det land där institutet har sitt säte (hemlandet).
 • institutet ska ha en ändamålsenlig organisation, nödvändiga system och rutiner för riskhantering, säkra tekniska system särskilt såvitt avser skydd mot programkod som tillskapats i syfte att skada IT-system.
 • institutet ska ha fullgod rättslig status och förmåga att med bindande verkan ikläda sig de rättigheter och skyldigheter som följer av Villkoren.
 • villkoren ska vara giltiga enligt hemlandets rättsordning och verkställbara i institutets hemland.
 • det kan antas att institutet kommer att följa Villkoren i tillämpliga delar samt övriga bestämmelser som gäller i dess verksamhet.

För att bli deltagare i RIX ska institutet dessutom:

 • förfoga över den tekniska utrustning som är nödvändig för att kunna delta i RIX och ha tillgång till en fungerande uppkoppling via SWIFT:s FINCopy och via RIX Online.

För att bli penningpolitisk motpart ska institutet dessutom:

 • vara kreditinstitut med säte eller filial i Sverige.

För att vara primär penningpolitisk motpart ska institutet dessutom:

 • ensamt eller tillsammans med annat bolag i samma koncern ha en andel av penning- och obligationsmarknaden som Riksbanken anser vara tillräckligt stor.
 • rapportera omsättningsstatistik i stats- och bostadspapper och annan information som Riksbanken anvisar.

För att bli motpart i valutatransaktioner ska institutet förutom att uppfylla förutsättningarna för att antas som motpart dessutom:

 • vara kreditinstitut.
 • ensamt eller tillsammans med annat bolag i samma koncern ha en andel av valutamarknaden som Riksbanken anser vara tillräckligt stor.
 • på interbankmarknaden efter förfrågan ställa bindande marknadsmässiga tvåvägspriser i svenska kronor mot euro, avista, respektive mot amerikanska dollar på termin.
 • via Reuters eller liknande informationssystem visa indikativa priser i dessa valutor under normala öppethållandetider i marknaden.
 • till Riksbanken rapportera omsättningsstatistik samt annan information som Riksbanken anvisar.
Uppdaterad 2018-01-26