Utredning om Riksbankens framtida avvecklingstjänst

Riksbanken genomför under 2021 en förstudie om hur dess framtida avvecklingstjänst för betalningar ska fungera. Som en del i förstudien har Riksbanken skickat ut en konsultation till marknaden.

Nuvarande avvecklingstjänst för betalningar, Riksbankens RIX-system, togs i produktion 2009 och har fungerat väl. Sedan dess har nya tekniker och tjänster tillkommit som i allt större utsträckning konkurrerar med de traditionella betalsystemen, både nationellt och internationellt. Denna utveckling kan komma att leda till krav på ny funktionalitet och påverka deltagarna i RIX-systemet. Det är därför viktigt för Riksbanken att skaffa sig en god uppfattning om vilka behov som finns hos deltagarna i RIX-systemet och hur dessa behov kan tillgodoses.

Avsikten med förstudien om en framtida avvecklingstjänst är att ta fram underlag för Riksbankens beslut om framtida avvecklingssystem för betalningar. Vilken funktionalitet krävs för att tillhandahålla ett effektivt system för avveckling av betaltransaktioner, vilka krav ska ställas på säkerheten i systemet och vilka behov har marknaden, är några frågor som kommer att analyseras.

Riksbankens avsikt är att fortsätta erbjuda marknaden ett modernt, kostnadseffektivt och säkert system för betalningsavveckling i centralbankspengar.

Konsultation till marknaden

Deltagarna i RIX-systemet, Svenska Bankföreningen och P27 bjöds in att svara på konsultationen och ge sin syn på Riksbankens avvecklingstjänst för stora betalningar, RIX-systemet, och vad som bör ingå i en framtida avvecklingstjänst.

Svaren visar på ett starkt stöd för harmonisering och standardisering som en del i att effektivisera betalområdet. Man ser också en trend mot en ökad användning av omedelbara betalningar. Kontinuitet och säkerhet, i synnerhet cybersäkerhet, var en annan fråga som lyftes fram i svaren.

De tillfrågade är generellt sett nöjda med både funktioner och öppettider i det nuvarande RIX-systemet, men nämner att det finns utrymme för ytterligare effektivisering. Vad gäller en eventuell framtida anslutning till eurosystemets T2 fanns det en bred enighet om att T2 ger väsentliga stordriftsfördelar i form av gemensamma processer, förvaltning och utveckling, samt ökade resurser för säkerhet. På minussidan framfördes en viss oro för kostnader och resurser i samband med anslutningen, minskat inflytande, samt kontinuitet vid eventuella driftstörningar.

Riksbanken publicerade konsultationen ”Riksbankens framtida avvecklingstjänst” i februari 2021. Konsultationsperioden löpte till mitten på mars 2021. Riksbanken har fått in 22 svar på konsultationen. Läs mer i dokumentet ”Sammanfattning av svar på konsultationen Riksbankens framtida avvecklingstjänst”.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-05-12