Tryggad tillgång till kontanter - betänkande från Riksbankskommittén

Hur ska Riksbankens ansvar för kontanthanteringen se ut? Det pågår för närvarande en utredning om kontanters framtida roll i svensk ekonomi, inklusive Riksbankens ansvar.

Riksbankskommittén fick i december 2016 i uppdrag att se över det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. I uppdraget ingår även att utreda ansvaret för kontanthanteringen, kontantförsörjningen och beredskapen i betalningssystemet.    

När det gäller frågan om Riksbankens ansvar för kontanthanteringen kom Riksbankskommittén med ett delbetänkande i juni 2018 ”Tryggad tillgång till kontanter”, där kommittén behandlat hur Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering i hela landet bör tydliggöras i lag.

Läs utredningens pressmeddelande ”Enig Riksbankskommitté föreslår att de stora bankerna ska säkerställa rimlig tillgång till kontanttjänster” 

Riksbanken har gett sin syn i ett yttrande om delbetänkandet. Läs mer på sidan ”Alla banker bör vara skyldiga att hantera kontanter”.

I november 2019 fattade riksdagen beslut om en lag som innebär att vissa större kreditinstitut – i dagsläget de sex största bankerna i Sverige – från och med den 1 januari 2021 kommer att bli skyldiga att tillhandahålla vissa kontanttjänster i hela landet. Syftet är att säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till kontanttjänster för konsumenter och företag. Läs mer om vad lagen innebär på regeringens webbplats.

Riksbanken föreslår att begreppet lagligt betalningsmedel ses över

I april 2019 lämnade Riksbanken in ett förslag till riksdagen om att en kommitté med bred expertkompetens ska få i uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel, centralbankspengars roll i en digitaliserad ekonomi samt statens respektive den privata sektorns roll och ansvar på betalningsmarknaden. Läs mer på sidan ”Riksbanken föreslår att begreppet lagligt betalningsmedel ses över”. Riksdagen håller med Riksbanken om att det behövs en utredning, läs mer på Riksdagens webbplats: Statens roll på den digitala betalningsmarknaden bör utredas.

Slutbetänkande - En ny riksbankslag

I november 2019 kom Riksbankskommittén med sitt slutbetänkande ”En ny riksbankslag”. Förslaget till ny riksbankslag ger bland annat Riksbanken ett betydligt större ansvar för kontanthanteringen. Läs direktionens remissvar på lagförslaget som publicerades i april 2020.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-04-16