Dialog med teknikbolag om e-kronor

Svenskar använder kontanter i allt mindre utsträckning, vilket gör att vi inom centralbanksvärlden har börjat fundera över om det behövs ett av staten garanterat digitalt komplement till kontanter för att vi även framöver ska kunna främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Riksbanken inledde därför i mars 2017 ett projekt med syfte att undersöka behovet av en så kallad e-krona och möjliga konsekvenser av att introducera ett sådant komplement.

E-kronaprojektet har tagit fram ett koncept för en e-krona och har nu haft en bred dialog om detta koncept för att hitta bästa tänkbara tekniska lösning. Riksbanken har ännu inte fattat något beslut om att ge ut e-kronor, men vi kommer fortsätta arbetet för att vara beredda att kunna ta nästa steg om direktionen beslutar om det.

Förslag på tekniska lösningar

Riksbanken har fått in 33 förslag på tekniska lösningar för en e-krona (se dokument). Alla inkomna förslag har utvärderats och företagen med de lösningsförslag som projektet har bedömt är mest intressanta i det här skedet har bjudits in till dialogmöten. Vi har gjort en helhetsbedömning av svaren baserat på bland annat omfattning, referenser, erfarenhet och arkitektur. För att få en bred överblick av marknaden och vilka möjligheter som finns har projektet valt att bjuda in både stora och små företag, såväl etablerade som nya aktörer på marknaden, som representerar olika typer av lösningar för en eventuell e-krona. Dialogmötena har syftat till att ge Riksbanken en djupare kunskap om vilka tekniska lösningar som finns tillgängliga idag eller inom en snar framtid.

Tack till alla som bidragit

Projektet vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit med förslag till hur en teknisk lösning för en e-krona skulle kunna se ut och återkommer om det skulle bli aktuellt att träffas i ett senare skede.

Uppdaterad 2018-05-21