Riksbankens uppdrag inom finansiell stabilitet

Ett av Riksbankens uppdrag är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det innebär att Riksbanken ska verka för stabilitet i det finansiella systemet och se till att det går att göra betalningar på ett säkert och effektivt sätt.

Riksbankens praktiska arbete med att värna den finansiella stabiliteten består av flera olika deluppgifter, nämligen att:

Vad är finansiell stabilitet?

Riksbanken har valt att definiera finansiell stabilitet som att det finansiella systemet kan upprätthålla sina grundläggande funktioner och dessutom har motståndskraft mot störningar som hotar dessa funktioner. Det finansiella systemets grundläggande funktioner är att förmedla betalningar, omvandla sparande till finansiering och hantera risker – läs mer om detta på sidan Det finansiella systemet.

Finansiell stabilitet och penningpolitik hänger ihop

Ett stabilt finansiellt system är en förutsättning för att Riksbanken ska kunna bedriva en effektiv penningpolitik. Det beror på att de finansiella marknaderna och deras sätt att fungera påverkar vilket genomslag penningpolitiken får på de räntor som hushåll och företag betalar för sina lån. Dessutom skulle de ekonomiska konsekvenserna av en finansiell kris direkt påverka prisstabiliteten, tillväxten och sysselsättningen.

Delat ansvar för finansiell stabilitet

Riksbanken delar ansvaret för den finansiella stabiliteten med Finansinspektionen, Riksgälden och regeringen genom Finansdepartementet. Finansdepartementet ansvarar för regleringen av de finansiella företagen. Finansinspektionen har ansvar för mikrotillsynen (som fokuserar på hälsotillståndet i enskilda finansiella företag) och för makrotillsynen (som handlar om att upptäcka, analysera och motverka risker i det finansiella systemet som helhet). Riksgälden är stöd- och resolutionsmyndighet (resolution innebär att staten genom Riksgälden kan ta kontroll över problemdrabbade institut för att rekonstruera eller avveckla dem under ordnade former).

Både i det förebyggande arbetet och vid eventuell krishantering är samspelet mellan myndigheterna viktigt. Detta gäller även internationellt i och med att de finansiella företagen allt oftare arbetar över nationsgränserna. Riksbanken, Finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksgälden träffas regelbundet i det finansiella stabiltetsrådet för att diskutera frågor om finansiell stabilitet och hur man kan motverka finansiella obalanser.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-01-26

Vad är finansiell stabilitet?

Vad är finansiell stabilitet, varför är det viktigt och vad är Riksbankens roll och uppdrag?

Se filmen "Vad är finansiell stabilitet?"