Förebygga finansiella kriser

En kris i det finansiella systemet kan leda till stora samhällsekonomiska kostnader och medföra att ekonomin krymper, att företag går i konkurs och att arbetslösheten stiger. Det är därför viktigt att förebygga finansiella kriser genom att kommunicera kring risker och vara vaksam på förändringar och sårbarheter som skulle kunna leda till en allvarlig finansiell kris.

Riksbanken uppmärksammar banker och andra aktörer i det finansiella systemet på risker som Riksbanken har identifierat. Målet med detta är att aktörerna själva ska vidta åtgärder som dämpar deras risktagande och stärker deras motståndskraft.

Riksbanken förebygger finansiella kriser genom att:

  • samla in information om det finansiella systemet
  • löpande analysera och övervaka det finansiella systemet
  • förebygga hot mot den finansiella stabiliteten genom att uppmärksamma och varna för risker samt i vissa fall rekommendera specifika åtgärder för att motverka riskerna 
  • samarbeta med andra myndigheter i Sverige och omvärlden
  • påverka utformningen av finansiella regelverk så att de bidrar till stabilitet och effektivitet.

God krisberedskap

God beredskap är också en viktig del av arbetet med att förebygga finansiella kriser.
För att kunna hantera en kris är det viktigt att ha en effektiv krisorganisation med rutiner för beslutsfattande och olika typer av stödåtgärder. Riksbanken genomför därför regelbundet krisövningar tillsammans med svenska och utländska myndigheter samt med privata aktörer. På så sätt upprätthåller vi kunskap och vidareutvecklar krisorganisationen.

Samarbete mellan myndigheter

Eftersom Riksbanken delar ansvaret för att hantera en finansiell kris med regeringen, Riksgälden och Finansinspektionen måste myndigheterna ha ett nära samarbete. 

Samarbete mellan centralbanker

Banker med dotterbolag och filialer i flera länder spelar en betydande roll för de finansiella marknaderna i de nordiska och baltiska länderna. Gränsöverskridande bankkoncerner ger fördelar och förbättrar effektiviteten i det finansiella systemet. Samtidigt ökar risken för att problem i en bank eller bankkoncern kan påverka den finansiella stabiliteten i mer än ett land. Överenskommelser om informationsdelning och samarbete mellan centralbankerna är därför viktiga för arbetet att förebygga finansiella kriser.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-05-19