Löpande analys och övervakning

Riksbanken analyserar kontinuerligt de risker som hotar det finansiella systemet. Nedan beskrivs de områden som ingår i Riksbankens stabilitetsanalys.

Betalningssystemet RIX utgör kärnan i analysen eftersom det är där alla transaktioner sker mellan deltagarna. De fyra stora bankkoncernerna är de huvudsakliga deltagarna i betalningssystemet. De står i fokus för Riksbankens analys eftersom de är en så stor och viktig del av det svenska finansiella systemet. Tillsammans svarar de för cirka 70 procent av både den samlade inlåningen från och utlåningen till den svenska allmänheten. Även de finansiella marknaderna är av betydelse för Riksbankens analys eftersom de spelar stor roll för bankernas och företagens finansiering och riskhantering.

Bedömning av finansiell stabilitet

Riksbanken bedömer och analyserar stabiliteten i det finansiella systemet i tre steg:

  1. Identifiering och bedömning av risker
  2. Bedömning av det finansiella systemets motståndskraft mot risker
  3. Bedömning av behov av åtgärder

Bedömningen av den finansiella stabiliteten, tillsammans med Riksbankens rekommendationer, publiceras två gånger per år i den finansiella stabilitetsrapporten.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-26