Samla in information

Riksbanken samlar löpande in information från flera olika håll för att kunna bedöma stabiliteten i det finansiella systemet.

Finansmarknadsstatistik både via SCB och genom egen informationsinsamling

Riksbanken har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att sammanställa finansmarknadsstatistik (www.scb.se). Statistiken består av uppgifter om svenska finansinstitut och de svenska finansiella marknaderna. Den samlas in månadsvis och innehåller bland annat information om skulder och tillgångar hos företag i den finansiella sektorn, liksom om in- och utlåningsräntor.

Vi samlar även själva in statistik från banker och finansiella infrastrukturföretag. Det handlar till exempel om uppgifter om bankernas olika åtaganden gentemot varandra och om antalet transaktioner i den finansiella infrastrukturen.

Dialog om risker

Riksbanken har även en löpande dialog med marknadsaktörerna för att på så sätt ta in deras syn på risker och marknadens funktion som en del av Riksbankens analys av risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Riksbanken har tidigare till exempel genomfört riskenkäter för att få en samlad bild av hur aktörer som är aktiva på den svenska ränte- och valutamarknaden ser på riskbilden samt marknadens funktionssätt.

Internationella samarbeten

Riksbanken samlar också in information genom internationella samarbeten.

Uppdaterad 2018-01-26