Riksbankens balansräkning

Riksbankens balansräkning visar vilka tillgångar och skulder Riksbanken har.

Riksbankens finansiella tillgångar och skulder

Riksbankens finansiella tillgångar och skulder

Diagram: Riksbankens finansiella tillgångar och skulder

Använd muspekaren över staplarna för att visa de olika posterna eller ladda ned CSV filen.

Guld- och valutareserven – Riksbankens största tillgång

Guld- och valutareserven står för en stor del av Riksbankens totala tillgångar. Den ger Riksbanken möjlighet att erbjuda likviditetsstöd i utländsk valuta och att påverka kronkursen genom att köpa och sälja valuta. Guld- och valutareserven används även när Riksbanken lånar ut pengar till IMF.

De penningpolitiska tillgångarna består till största delen av värdepapper i svenska kronor. Den posten har vuxit kraftigt sedan 2015 på grund av de köp av statsobligationer som Riksbanken då inledde i penningpolitiskt syfte. I samband med coronapandemin har denna post ökat ytterligare då Riksbanken utöver svenska statsobligationer även köpt svenska säkerställda obligationer, kommunobligationer samt företagspapper. Samtidigt har den penningpolitiska utlåningen ökat för att mildra effekterna av coronapandemin på svensk ekonomi.

Fordringarna på IMF uppkommer när Riksbanken lånar ut pengar till IMF. IMF lånar i sin tur ut pengar till utvecklingsländer och till länder i finansiell kris.

Riksbankens övriga tillgångar består bland annat av Riksbankens fastighet vid Brunkebergstorg och av aktier i Bank for International Settlements (BIS).

Bankernas placering i penningpolitiska instrument – Riksbankens största skuld

Riksbankens finansiella skulder består främst av den skuld i svenska kronor som uppstår när bankerna deponerar en del av sina likvida tillgångar hos Riksbanken. Denna post har vuxit kraftigt sedan början av 2015 när Riksbanken började köpa svenska statsobligationer i penningpolitiskt syfte samt i samband med åtgärderna som sjösattes för att stödja ekonomin under den pågående coronapandemin.

Riksbanken har även skulder i utländsk valuta till Riksgälden. Det är fråga om de amerikanska dollar och euro som Riksbanken lånade upp från Riksgälden 2009 och 2012 för att förstärka valutareserven. Anledningen var att erfarenheterna från finanskrisen 2008-2010 visade att den reserv Riksbanken då hade inte räckte till för att hantera krisen och därmed garantera den finansiella stabiliteten samt för att fullgöra åtagandena mot Internationella valutafonden (IMF).

I början av 2021 beslutade Riksbanken att betala tillbaka lånen från Riksgälden under de kommande åren, och istället växla till sig dollar och euro med hjälp av svenska kronor. Då kommer valutareserven fortsätta att ha samma storlek, men balansräkningen påverkas på så vis att posten ”upplåning valutareserv” minskar, och posten ”penningpolitisk skuld” ökar. (Läs mer om beslutet ”Riksbanken påbörjar övergång till helt egenfinansierad valutareserv”.)

De penningpolitiska skulderna avser de riksbankscertifikat som Riksbanken emitterar och inlåning över natten från penningpolitiska motparter.

Riksbanken ger ut de sedlar och mynt som används i Sverige. Värdet av utestående sedlar och mynt redovisas som en skuld i Riksbankens balansräkning.

Huvuddelen av Riksbankens vinst delas ut till staten. Den vinst som Riksbanken får behålla har lagts samman över åren och utgör Riksbankens eget kapital. Vinster som ännu inte realiserats balanseras mot så kallade värderegleringskonton som utgör en del av Riksbankens eget kapital.

Uppdaterad 2022-05-19