Finansiell riskpolicy

Denna policy innehåller ett övergripande ramverk för hantering av finansiella risker som uppstår vid förvaltningen av Riksbankens tillgångar och skulder. I regeln framgår vilka principer som är vägledande, vad som gäller avseende risktolerans, vad som ska följas upp, rapporteras och mätas samt vad som krävs i samband med beslut som innebär väsentliga förändringar i förvaltningen.

Uppdaterad 2018-11-01