Riksbankens klimatrapport, december 2021

Klimatförändringar, och de åtgärder som sätts in för att hantera dem, kan påverka förutsättningarna för Riksbanken att uppfylla sitt mandat. Därför är det viktigt för Riksbanken att följa, förstå och, så långt det är förenligt med uppdraget, inkludera klimatförändringarna i sitt arbete. Idag, den 14 december, släpper Riksbanken sin nya klimatrapport som redogör för varför och hur Riksbanken arbetar med klimatrelaterade risker.

Riksbankens Klimatrapport, december 2021

Klimatrisker i policyarbetet
Till Klimatrapporten - webbrapport

Riksbankens klimatrapport 2021 i korthet

Ikon Jordglob

Klimatförändringar har konsekvenser för aktörer i hela samhället. Ansvaret för att vidta policyåtgärder mot klimatförändringar ligger i första hand hos politikerna.

Ikon jordglob med termometer

Klimatförändringar, och de åtgärder som vidtas för att hantera dem, kan påverka förutsättningarna för Riksbankens förmåga att uppfylla sitt mandat. Riksbanken ska i sitt policyarbete dessutom verka för en hållbar utveckling i linje med riksdagens och regeringens ambitioner, förutsatt att detta inte åsidosätter Riksbankens uppgifter. Därför är det viktigt för Riksbanken att följa, förstå och beakta klimatförändringar i sitt arbete.

Ikon

Riksbanken har en hållbarhetsstrategi som innebär att systematiskt arbeta med hållbarhetsdimensionen i alla sina olika verksamheter. Baserat på hållbarhetsstrategin ska Riksbanken, inom ramen för sitt mandat, beakta klimatförändringarna och främja en ordnad övergång till en hållbar ekonomi.

Ikon Kugghjul

Riksbanken beaktar klimatförändringar i penningpolitiken, tillgångsförvaltningen, i arbetet med finansiell stabilitet och betalningsmarknad, men även i annan verksamhet. Riksbanken medverkar också aktivt i flera internationella samarbeten för att bidra till att minska riskerna med klimatförändringar.

Ikon klubba

Internationella regelverk och standarder som påverkar svenska finansmarknadens klimatarbete utvecklas i snabb takt. Även om många svenska finansiella företag gradvis har börjat anpassa sin kreditgivning, riskhantering och rapportering till att inkludera klimataspekter är det fortfarande ett fåtal företag som har processer på plats för hela kedjan av arbetet med att identifiera, mäta, bedöma och hantera klimatrisker.

Varför ska Riksbanken ta hänsyn till klimatförändringarna?

Uppdaterad 2021-12-14