Förslag till ny riksbankslag

Det pågår en översyn av riksbankslagen och Riksbankens roll och uppgifter i syfte att modernisera det regelverk som styr Riksbanken. I maj 2021 fattade regeringen beslut om hur man vill att förslaget till ny riksbankslag ska vara utformat, och i juni 2021 kom lagrådet med sitt yttrande på lagförslaget.

Nästa steg i arbetet med en ny riksbankslag

  1. Regeringen sammanställer lagrådets yttrande och remissen till en proposition som kommer att lämnas till riksdagen senast första veckan i december 2021. De grundlagsförslag som inte var med i remissen kommer att ingå i propositionen.
  2. Riksdagen bordlägger propositionen och startar den interna beredningen och kommer att fatta beslut om propositionen två gånger, en gång före valet och en gång efter valet i september 2022.
  3. Lagen träder ikraft den 1 januari 2023.

Bakgrund - förslag till ny riksbankslag

Nuvarande riksbankslag utarbetades under andra halvan av 1980-talet. En översyn av lagen gjordes senare och 1999 infördes bestämmelser om ett fast penningvärde och Riksbankens oberoende. I december 2016 beslutade regeringen att ge en kommitté, Riksbankskommittén, med ledamöter från samtliga riksdagspartier i uppdrag att se över riksbankslagen och Riksbankens roll och uppgifter.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-08-24