Penningpolitiska instrument

Riksbanken använder sig regelbundet av marknadsoperationer i form av riksbankscertifikat eller repor.

Riksbankscertifikat vid överskott i banksystemet

En gång i veckan, normalt på tisdagar, emitterar Riksbanken riksbankscertifikat till en ränta som är densamma som reporäntan. Genom att emittera ett riksbankscertifikat drar Riksbanken tillbaka likviditet från banksystemet, som i dagsläget har ett överskott.

Repor vid underskott i banksystemet

Om banksystemet har ett underskott av likviditet gentemot Riksbanken, tillgodoser Riksbanken detta genom att göra repor en gång per vecka. En repa innebär att Riksbanken köper värdepapper av bankerna till reporäntan vilka sedan säljs tillbaka en vecka senare.

Stående inlånings- och utlåningsfaciliteter

RIX-deltagare som är kreditinstitut med säte eller filial i Sverige och som är penningpolitisk motpart har tillgång till de stående inlånings- och utlåningsfaciliteterna.

Den stående inlåningsfaciliteten innebär att motparten kan ha ett positivt belopp stående på sitt konto i RIX vid dagens slut. Motparten erhåller då ränta beräknad som reporäntan minus 0,10 procentenheter. Om detta innebär en negativ räntesats betalar motparten ränta till Riksbanken.

Den stående utlåningsfaciliteten innebär att motparten kan ha ett negativt belopp stående på sitt konto i RIX vid dagens slut. Motparten betalar då ränta beräknad som reporäntan plus 0,75 procentenheter.

Övriga instrument

Riksbanken kan utöver ovan nämnda instrument även använda andra instrument vid genomförandet av penningpolitiken. Ett sådant instrument är köp (och försäljning) av värdepapper.

Köp av statsobligationer

Villkor för penningpolitiska instrument

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument finns samlade under Villkor och anvisningar.

För vissa penningpolitiska instrument som Riksbanken normalt använder, finns särskilda villkor. Sådana särskilda villkor finns för Riksbankscertifikat.

Särskilda villkor finns även för Riksbankens köp av statspapper.

Uppdaterad 2018-02-01

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!