Koldioxidavtrycket för innehaven av företagsobligationer

Koldioxidavtrycket är en beräkning av utsläpp av växthusgaser som uppstår från exempelvis ett företags verksamhet. Ett vanligt mått när man redovisar koldioxidavtrycket är koldioxidintensitet vilket står för ett företags utsläpp i förhållande till intäkterna.

Här redovisar vi koldioxidavtrycket för Riksbankens innehav av företagsobligationer. Vi har då viktat varje företags koldioxidintensitet mot dess andel av företagsobligationer i Riksbankens portfölj (den så kallade portföljviktade koldioxidintensiteten).

Koldioxidavtrycket beräknas utifrån både företagens utsläppsdata och utifrån kvantitativa uppskattningar av utsläppen. Eftersom en majoritet av företagen i portföljen inte rapporterar sina utsläpp är resultatet relativt osäkert och ger mer en indikation på koldioxidavtrycket för Riksbankens innehav av företags obligationer än en exakt beräkning (se anm.).

Portföljviktad koldioxidintensitet

Diagram: Portföljviktad koldioxidintensitet

Anm. Den portföljviktade koldioxidintensiteten redovisas med ton koldioxid per miljon dollar intäkter.

Den portföljviktade koldioxidintensiteten redovisas för samtliga företag som Riksbanken har i sin portfölj av företagsobligationer och beräknas utifrån företagens rapporterade utsläpp samt uppskattningar gjorda av Sustainalytics. Av samtliga företag som uppfyller Riksbankens köpkriterier per den 1 februari är det endast 40 procent av företagen (19 av 51 företag) som redovisar sina utsläpp av växthusgaser. För de resterande 32 företag som Riksbanken har köpt har Sustainalytics tagit fram uppskattningar på utsläppen av växthusgaser. 53 procent av värdet på Riksbankens innehav av obligationer utgörs av obligationer utgivna av företag som rapporterar data.  Den portföljviktade koldioxidintensiteten uppdateras kvartalsvis och uppdaterades senast den 1 februari 2021. Från och med den 31 mars sker uppdateringen sedan vid varje kvartalsskifte. Källa: Sustainalytics och Riksbanken.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-03-31