Lista över företag med obligationer som uppfyller Riksbankens kriterier

För att tydliggöra vilka företag som har utestående obligationer som uppfyller Riksbankens formella kriterier, publicerar Riksbanken månadsvis en lista över dessa företag. Listan uppdateras första vardagen i varje månad kl. 16.20.

Nya företag med utestående obligationer som uppfyller kriterierna kommer att läggas in på listan vid nästa uppdateringstillfälle. Riksbanken kan först därefter välja att köpa obligationer utgivna av dessa företag. Vid förändringar som gör att ett företag på listan inte längre uppfyller Riksbankens kriterier kommer Riksbanken dock omgående att utesluta ytterligare köp av sådana obligationer. Företaget tas bort från listan vid nästkommande uppdatering.

Länk till lista: Lista över företag med obligationer som uppfyller Riksbankens kriterier

Formella kriterier för att Riksbanken ska kunna köpa en obligation

Enligt direktionens beslut kan Riksbanken köpa obligationer utgivna i svenska kronor av svenska icke-finansiella företag. Här inkluderas även koncerninterna finansinstitut och investmentbolag om ägarspridningen kan anses stor. Obligationer utgivna av företag med i huvudsak finansiell verksamhet eller företag som ingår i finansiella koncerner kommer däremot inte att köpas inom detta program. Det innebär bland annat att företag som står under Finansinspektionens tillsyn eller finns registrerade hos Finansinspektionen inte ingår i urvalet.

De obligationer som Riksbanken kan köpa ska uppfylla nedanstående kriterier:

  • Vara seniora, icke efterställda.
  • På köpdagen ha en löptid på som kortast sex månader och som längst 5 år.
  • Vara emitterade minst 30 dagar före köpdag.
  • Ha kreditbetyg som inte understiger Baa3/BBB-, från något av kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings, Nordic Credit Rating eller Scope Ratings, eller, om sådant betyg saknas, vara utgivna av företag vars kreditbetyg inte understiger Baa3/BBB- från samma kreditvärderingsinstitut.
  • Om företag och/eller obligationer har fler än ett kreditbetyg får inget av betygen understiga den lägst accepterade betygsnivån.
  • På köpdagen får det inte finnas indikationer på att något av dessa kreditbetyg kan komma att understiga den lägst accepterade kreditbetygsnivån.
  • Vara utgivna av företag som efterlever internationella standarder och normer för hållbarhet enligt Riksbankens hållbarhetsbedömning, vilken utgår från en normbaserad negativ screening som utförs av en extern dataleverantör för hållbarhetsanalys.
  • Vara utgivna av företag som redovisar sina årliga direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 1 och scope 2) i enlighet med rekommendationer från Task Force for Climate-related Financial Disclosures.

Ytterligare regler och överväganden för Riksbankens köp

Därtill har direktionen beslutat om begränsningsregler som gör att Riksbanken vid respektive köptillfälle inte ska äga mer än 50 procent av ett enskilt företags totala utestående volym av företagsobligationer i svenska kronor, samt att Riksbanken vid respektive köptillfälle inte ska äga mer än 50 procent av en enskild obligationsutgåva.

Utöver tillämpningen av ovanstående kriterier och begränsningar kan Riksbanken göra interna bedömningar för att begränsa riskerna med köpen. Riksbanken ska i rimlig omfattning beakta de risker som köpen innebär för Riksbankens balansräkning. Det innebär att Riksbanken vid köpen ska beakta finansiella risker, legala risker och anseenderisker. I praktiken kan det till exempel handla om att undvika köp av obligationer som har en komplex eller icke-standardiserad struktur eller dokumentation eller för liten utestående obligationsvolym. Riksbanken förbehåller sig alltid rätten att avstå från köp av specifika obligationer om det finns omständigheter som gör köp olämpligt.

Riksbankens köp av företagsobligationer är penningpolitiskt motiverade och köpen ska utformas på ett sätt som säkerställer ett brett genomslag på den svenska marknaden för företagsobligationer och därmed på företagens kreditförsörjning. Riksbanken tillämpar objektiva kriterier som tar hänsyn till principen om likabehandling av såväl motparter som företag. Riksbanken kommer därför att försöka att över tid bygga upp en portfölj som proportionerligt speglar den totala mängden av obligationer som omfattas av Riksbankens köp.

Vid valet av företagsobligationer utifrån hållbarhetshänsyn kommer Riksbanken att beakta likhetsprincipen, objektivitetsprincipen och proportionalitetsprincipen. Detta innebär att företag som är lika ska behandlas lika, att avsteg eller undantag från detta ska göras på sakliga grunder samtidigt som beslutet att välja bort obligationer utgivna av ett företag ska stå i rimlig proportion till de negativa konsekvenser som detta val kan ha för företaget. Riksbanken kommer i detta sammanhang även ta hänsyn till principen om marknadsneutralitet. Detta innebär att valet av företagsobligationer utifrån hållbarhetshänsyn ska genomföras med sikte på att undvika snedvridande effekter på den svenska marknaden för dessa värdepapper, i enlighet med den beslutade penningpolitiska inriktningen för köpprogrammet.

Riksbanken utformar således sina köp med utgångspunkt i marknadsneutralitet och likabehandling, men de faktiska köpen kommer att vara beroende av bland annat tillgängligt utbud, prissättningen av obligationer på marknaden samt av ovan nämnda interna bedömningar.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-09-01