Transaktionslista för företagsobligationer

Här visas en transaktionslista över Riksbankens köp av företagsobligationer. Listan innehåller information om varje enskild transaktion sedan Riksbanken inledde köpen.

Transaktionslistan publiceras kvartalsvis och med en månads fördröjning. Priserna som anges för obligationerna i transaktionslistan (kolumnen ”Price / Pris”) avser inköpspris utan upplupen ränta.

Uppdaterad 2022-05-02