Köp av företagspapper

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin avser Riksbanken att fram till den 30 juni 2021 köpa värdepapper för upp till 500 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftar till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. De nu aktuella köpen inkluderar bland annat värdepapper utgivna av icke-finansiella företag – företagscertifikat och företagsobligationer.

Köpen av företagscertifikat omfattar certifikat som har emitterats av företag med kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB- eller högre och som har en återstående löptid på upp till sex månader. Köpen genomförs på andrahandsmarknaden. Riksbankens penningpolitiska motparter kan delta i dessa auktioner. Riksbanken tillämpar en begränsningsregel som innebär att Riksbanken inte ska äga mer än 70 procent av en enskild emittents totala utestående volym av företagscertifikat i svenska kronor.

Detta är en ny åtgärd och det första köpet av företagscertifikat skedde den 2 april 2020.

Riksbanken har beslutat att erbjuda sig att köpa företagsobligationer till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor under perioden 1 september 2020 till 30 juni 2021. Detta är en ny åtgärd och utgångspunkten är att dessa köp inleds under september 2020. Köpen ska omfatta företagsobliga­tioner utgivna av företag med ett kreditbetyg motsvarande Baa3/BBB– eller högre, med en återstående löptid på upp till 5 år. Köpen förväntas ske på andrahandsmarknaden från Riksbankens penningpoli­tiska motparter. Genom att inleda köpen av företagsobligationer på detta sätt kan Riksbanken etablera närvaro på marknaden för dessa värdepapper och därmed säkerställa god förmåga för att snabbt kunna utöka omfattningen av köpen om penningpolitiken behöver göras mer expansiv framöver.

Mer detaljerad information om köpen av företagscertifikat och företagsobligationer finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan.  

Innehav av företagscertifikat

Här redovisas Riksbankens totala innehav av företagscertifikat. Innehavet är nettosumman av köpta företagscertifikat, det vill säga den totala summan av företagscertifikat minskat med förfallna certifikat vid varje tidpunkt. Det totala innehavet av företagscertifikat får inte överstiga 32 miljarder kronor

Diagram: Innehav företagscertifikat

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av företagscertifikat. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av företagscertifikat
  Miljarder svenska kronor
Utestående volym 30 juni 2020 5,3
Nya köp i juli 2020 0,2
Förfall i juli 2020 -1,6
Utestående volym 31 juli 2020 3,9Köp av företagscertifikat

Här redovisas Riksbankens totala köp av företagscertifikat. 

Diagram: Köp av företagscertifikat

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala köp av företagscertifikat sedan åtgärden inleddes i april 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

 

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-08-03