Köp av statsobligationer

Riksbanken har sedan februari 2015 köpt statsobligationer i syfte att göra penningpolitiken mer expansiv. Sådana köp bidrar till att sänka det allmänna ränteläget i ekonomin, vilket i sin tur leder till en ökad allmän efterfrågan. För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin avser Riksbanken att fram till den 31 december 2021 köpa värdepapper för upp till 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftar till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. De nu aktuella köpen omfattar bland annat statsobligationer.

En centralbank kan göra penningpolitiken mer expansiv genom att köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden. När räntan på säkra tillgångar faller som en följd av centralbankens köp av statsobligationer blir det mer attraktivt för investerare att söka sig till alternativa tillgångar. På så sätt sprider sig de lägre räntorna på statsobligationer vidare till övriga delar av de finansiella marknaderna. Det lägre ränteläget bidrar i sin tur till att banker kan sänka räntorna för ut- och inlåning, vilket ökar företagens vilja att investera samtidigt som hushållen får ökande incitament att konsumera. Förmögenheten för både hushåll och företag ökar samtidigt i och med att tillgångspriserna stiger. Sammantaget ökar den allmänna efterfrågan i ekonomin och så småningom ökar också inflationen. 

Mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan.

Innehav av statsobligationer

Här redovisas Riksbankens totala innehav av statsobligationer till följd av köp inom ramen för Riksbankens program för köp av statsobligationer. Innehaven är nettosumman av de köpta statsobligationerna, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt.

Diagram: Innehav statsobligationer

I diagrammet redovisas Riksbankens totala innehav av statsobligationer köpta inom ramen för Riksbankens program för köp av statsobligationer, både nominella och reala. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av statsobligationer
  Miljarder svenska kronor
Utestående volym 30 nov 2020 397,7
Nya köp i dec 2020 7
Förfall i dec 2020 -69,9
Utestående volym 31 dec 2020 334,8

 

Köp av statsobligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av statsobligationer från mars 2020 och framåt. Fram till den 31 mars 2021 erbjuder sig Riksbanken att köpa statsobligationer för 59 miljarder kronor utöver de tidigare beslutade köpen av statsobligationer.

Diagram: Köp av statsobligationer

Diagrammet visar, från mars 2020 och framåt, dels Riksbankens totala köp av statsobligationer (total government bond purchases), dels Riksbankens utökade köp av statsobligationer efter utbrottet av coronapandemin (government bond purchases decided after the corona pandemic outbreak), vilka inleddes i mars 2020. Källa: Sveriges riksbank.

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor gäller för att delta i Riksbankens köpauktioner. De allmänna villkoren finns under relaterat innehåll och de särskilda villkoren finns på respektive sida under Auction announcement. För nya motparter återfinns också anmälansblanketten för att registrera deltagande hos Riksbanken under relaterat innehåll. En penningpolitisk motpart som redan registrerat sig hos Riksbanken behöver endast bekräfta att tidigare registrering med tillhörande information fortfarande gäller och om bekräftelse redan genomförts behövs inget ytterligare.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-11