Köp av statsobligationer

Riksbanken köpte sedan februari 2015* statsobligationer i syfte att göra penningpolitiken mer expansiv. Sådana köp bidrar till att sänka det allmänna ränteläget i ekonomin, vilket i sin tur leder till en ökad allmän efterfrågan. För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin genomförde Riksbanken från mars 2020 fram till den 31 december 2021 utökade köp av värdepapper med en total ram på 700 miljarder kronor, utöver de planerade köpen före coronapandemin. Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Köpen under 2022 inriktades på att kompensera för värdepapper som förföll. Från och med 2023 genomförs inga ytterligare köp.

*Redan 2012 började Riksbanken köpa statsobligationer, i liten skala i syfte att se till att det fanns nödvändiga system, avtal och kunskaper på plats om det i framtiden skulle bli nödvändigt att snabbt vidta extraordinära åtgärder. En del av de statsobligationer som köptes fram till februari 2015 utgör fortsatt en del av Riksbankens obligationsinnehav. Därför ingår även dessa statsobligationer i de uppgifter över Riksbankens totala innehav av statsobligationer som redovisas här.

En centralbank kan göra penningpolitiken mer expansiv genom att köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden. När räntan på säkra tillgångar faller som en följd av centralbankens köp av statsobligationer blir det mer attraktivt för investerare att söka sig till alternativa tillgångar. På så sätt sprider sig de lägre räntorna på statsobligationer vidare till övriga delar av de finansiella marknaderna. Det lägre ränteläget bidrar i sin tur till att banker kan sänka räntorna för ut- och inlåning, vilket ökar företagens vilja att investera samtidigt som hushållen får ökande incitament att konsumera. Förmögenheten för både hushåll och företag ökar samtidigt i och med att tillgångspriserna stiger. Sammantaget ökar den allmänna efterfrågan i ekonomin och så småningom ökar också inflationen. 

Mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll” nedan.

Innehav av statsobligationer

Här redovisas Riksbankens totala innehav av statsobligationer. Innehavet är nettosumman av de köpta statsobligationerna, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Uppgifterna redovisas i nominella termer och utgår från transaktionsdatumet för Riksbankens köp av obligationerna. Innehavet redovisas sedan 2012 och inkluderar både de statsobligationer som Riksbanken köpte innan mars 2020 i enlighet med direktionens beslut 2012 och de statsobligationer som Riksbanken köper sedan februari 2015 i syfte att göra penningpolitiken mer expansiv.

Innehav statsobligationer

Diagram: Innehav statsobligationer

I diagrammet redovisas Riksbankens totala innehav av svenska nominella och reala statsobligationer samt svenska statens gröna obligationer. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av innehav av statsobligationer
  Miljarder svenska kronor
Innehav per 31 december 2022 338,4
Förfall i januari 2023 0
Innehav per 31 januari 2023 338,4

 

Köp av statsobligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av statsobligationer från och med mars 2020 och framåt. Fram till den 31 december 2022 köpte Riksbanken statsobligationer för 121 miljarder kronor utöver de köp av statsobligationer som direktionen beslutade om före mars 2020. 

Köp av statsobligationer 

Diagram: Köp av statsobligationer

Diagrammet visar dels Riksbankens totala köp av statsobligationer (total government bond purchases) från och med mars 2020, dels Riksbankens utökade köp av statsobligationer efter utbrottet av coronapandemin (government bond purchases decided after the corona pandemic outbreak), vilka inleddes i mars 2020. Källa: Sveriges riksbank.

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor gällde för att delta i Riksbankens köpauktioner. De allmänna villkoren finns under "Relaterat innehåll" och de särskilda villkoren finns på respektive sida under Auction announcement

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-01