Köp av statsobligationer

Riksbanken har sedan februari 2015 köpt statsobligationer i syfte att göra penningpolitiken mer expansiv. Sådana köp bidrar till att sänka det allmänna ränteläget i ekonomin, vilket i sin tur leder till en ökad allmän efterfrågan. För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin avser Riksbanken att under 2020 köpa värdepapper för ytterligare upp till 300 miljarder kronor, vilket bland annat omfattar statsobligationer.

En centralbank kan göra penningpolitiken mer expansiv genom att köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden. När räntan på säkra tillgångar faller som en följd av centralbankens köp av statsobligationer blir det mer attraktivt för investerare att söka sig till alternativa tillgångar. På så sätt sprider sig de lägre räntorna på statsobligationer vidare till övriga delar av de finansiella marknaderna. Det lägre ränteläget bidrar i sin tur till att banker kan sänka räntorna för ut- och inlåning, vilket ökar företagens vilja att investera samtidigt som hushållen får ökande incitament att konsumera. Förmögenheten för både hushåll och företag ökar samtidigt i och med att tillgångspriserna stiger. Sammantaget ökar den allmänna efterfrågan i ekonomin och så småningom ökar också inflationen.

Riksbankens innehav av statsobligationer uppgick i februari 2020 till knappt 340 miljarder kronor i nominellt belopp. Det aktuella innehavet av statsobligationer redovisas på sidan Holdings

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin behöver Riksbanken nu utöka köpen av statsobligationer i syfte att upprätthålla penningpolitikens expansivitet och ge stöd åt ekonomin. 

Allmänna och särskilda villkor gäller för att delta i Riksbankens köpauktioner. De allmänna villkorten finns under relaterat innehåll och de särskilda villkoren finns på respektive sida under Auction announcement. För nya motparter återfinns också anmälansblanketten för att registrera deltagande hos Riksbanken under relaterat innehåll. En penningpolitisk motpart som redan registrerat sig hos Riksbanken behöver endast bekräfta att tidigare registrering med tillhörande information fortfarande gäller och om bekräftelse redan genomförts behövs inget ytterligare.

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-04-28