Transaktionslista för statsobligationer

Här visas en transaktionslista över Riksbankens köp av statsobligationer. Listan innehåller information om varje enskild transaktion sedan Riksbanken inledde köpen.

Transaktionslistan publiceras kvartalsvis och med en månads fördröjning. Priserna som anges för de reala statsobligationerna i transaktionslistan (kolumnen ”Price / Pris”) avser inköpspris inklusive inflationsuppräkning men utan upplupen ränta. För övriga statsobligationer visas inköpspris utan upplupen ränta.

Uppdaterad 2022-05-02