Lån i amerikanska dollar

Riksbanken erbjuder lån i amerikanska dollar mot säkerhet. Att stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta är en av de åtgärder som Riksbanken genomför för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

En god tillgång till dollar är viktig för de svenska finansiella marknadernas funktion och därmed också för den penningpolitiska transmissionsmekanismen. En försämrad funktion kan riskera att leda till försämrade finansiella förhållanden i ekonomin med negativa konsekvenser för produktion och sysselsättning i Sverige. Störningar i tillgången till dollar riskerar att äventyra uppfyllnaden av prisstabilitetsmålet. I detta läge behöver därför Riksbanken stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta.

Riksbanken ska därför under perioden den 19 mars 2020 till och med den 18 september 2020 erbjuda upp till 60 miljarder amerikanska dollar till penningpolitiska motparter mot säkerhet.

Från och med den 14 maj 2020 till den sista juli 2020 äger auktionerna rum varannan torsdag enligt kalendariet nedan. Skulle situationen i ekonomin förändras kan auktionerna hållas oftare.

Utestående lån i amerikanska dollar

Här redovisas Riksbankens totala nettoutlåning i amerikanska dollar. Med nettoutlåning menas utlånade amerikanska dollar minskat med de amerikanska dollar som betalats tillbaka till Riksbanken vid varje tidpunkt.

Diagram: Nettoutlåning amerikanska dollar

Diagrammet visar Riksbankens totala nettoutlåning i amerikanska dollar inom ramen för denna åtgärd. Siffrorna anges i miljarder dollar. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av utestående lån i amerikanska dollar
  Miljarder amerikanska dollar
Utestående volym 30 juni 2020 0
Nyutlåning i juli 2020 0
Återbetalningar i juli 2020 0
Utestående volym 31 juli 2020 0


Total utlåning i amerikanska dollar

Här redovisas Riksbankens totala utlåning i amerikanska dollar till de penningpolitiska motparterna. Fram till den 18 september 2020 erbjuder sig Riksbanken att låna ut 60 miljarder amerikanska dollar.

Diagram: Lån i amerikanska dollar

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala utlåning i amerikanska dollar inom ramen för denna åtgärd sedan åtgärden inleddes i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder amerikanska dollar. Källa: Sveriges riksbank.

 

Kalendarium för auktioner
Anbudstillfälle Löptid (dagar) Likviddag Förfallodag
14 maj 84 18 maj 10 augusti
28 maj 84 1 juni  24 augusti
11 juni 85 15 juni 8 september
25 juni 84 29 juni 21 september
9 juli 84 13 juli  5 oktober
23 juli 84 27 juli 19 oktober
6 augusti 84 10 augusti 2 november
20 augusti 84 24 augusti 16 november
3 september 83 8 september 30 november
17 september 84 21 september 14 december

För att delta i dessa auktioner ska de penningpolitiska motparterna skicka in en anmälan till Riksbanken, senast kl. 11.00 bankdagen före anbudsdagen, läs mer i "Anmälan: Deltagande i anbudsförfarande."

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-08-11