Lån i amerikanska dollar

Riksbanken erbjuder lån i amerikanska dollar mot säkerhet. Att stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta är en ny åtgärd för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

Den ökade osäkerheten i världsekonomin till följd av spridningen av coronapandemin har medfört att de finansiella marknadernas funktionssätt har försämrats. Därmed har det även blivit svårare och dyrare för banker över hela världen att låna i amerikanska dollar. 

En god tillgång till dollar är viktig för de svenska finansiella marknadernas funktion och därmed också för den penningpolitiska transmissionsmekanismen. En försämrad funktion kan riskera att leda till försämrade finansiella förhållanden i ekonomin med negativa konsekvenser för produktion och sysselsättning i Sverige. Störningar i tillgången till dollar riskerar att äventyra uppfyllnaden av prisstabilitetsmålet. I detta läge behöver därför Riksbanken stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta.

Riksbanken ska därför under perioden den 19 mars 2020 till och med den 18 september 2020 erbjuda upp till 60 miljarder amerikanska dollar till penningpolitiska motparter mot säkerhet.

Från och med den 14 maj 2020 till den sista juli 2020 äger auktionerna rum varannan torsdag enligt kalendariet nedan. Skulle situationen i ekonomin förändras kan auktionerna hållas oftare.

Kalendarium för auktioner
Anbudstillfälle Löptid (dagar) Likviddag Förfallodag
14 maj 84 18 maj 10 augusti
28 maj 84 1 juni  24 augusti
11 juni 85 15 juni 8 september
25 juni 84 29 juni 21 september
9 juli 84 13 juli  5 oktober
23 juli 84 27 juli 19 oktober

För att delta i dessa auktioner ska de penningpolitiska motparterna skicka in en anmälan till Riksbanken, senast kl. 11.00 bankdagen före anbudsdagen, läs mer i "Anmälan: Deltagande i anbudsförfarande."

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-04-14