Lån i amerikanska dollar

Riksbanken erbjuder lån i amerikanska dollar mot säkerhet. Att stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta är en av de åtgärder som Riksbanken genomför för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

En god tillgång till dollar är viktig för de svenska finansiella marknadernas funktion och därmed också för den penningpolitiska transmissionsmekanismen. En försämrad funktion kan riskera att leda till försämrade finansiella förhållanden i ekonomin med negativa konsekvenser för produktion och sysselsättning i Sverige. Störningar i tillgången till dollar riskerar att äventyra uppfyllnaden av prisstabilitetsmålet. I detta läge behöver därför Riksbanken stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta.

Riksbanken erbjöd under perioden den 19 mars 2020 till och med den 18 september 2020 upp till 60 miljarder amerikanska dollar till penningpolitiska motparter mot säkerhet. Under perioden den 19 september 2020 till och med den 31 mars 2021 erbjuder Riksbanken fortsatt lån upp till 60 miljarder amerikanska dollar till penningpolitiska motparter mot säkerhet.

Auktionerna äger rum varannan torsdag enligt kalendariet nedan. Skulle situationen i ekonomin förändras kan auktionerna hållas oftare.

Utestående lån i amerikanska dollar

Här redovisas Riksbankens totala nettoutlåning i amerikanska dollar. Med nettoutlåning menas utlånade amerikanska dollar minskat med de amerikanska dollar som betalats tillbaka till Riksbanken vid varje tidpunkt.

Diagram: Nettoutlåning amerikanska dollar

Diagrammet visar Riksbankens totala nettoutlåning i amerikanska dollar inom ramen för denna åtgärd. Siffrorna anges i miljarder dollar. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av utestående lån i amerikanska dollar
  Miljarder amerikanska dollar
Utestående volym 30 nov 2020 0
Nyutlåning i dec 2020 0
Återbetalningar i dec 2020 0
Utestående volym 31 dec 2020 0

Total utlåning i amerikanska dollar

Här redovisas Riksbankens totala utlåning i amerikanska dollar till de penningpolitiska motparterna. Fram till den 21 mars 2021 erbjuder sig Riksbanken att låna ut 60 miljarder amerikanska dollar.

Diagram: Lån i amerikanska dollar

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala utlåning i amerikanska dollar inom ramen för denna åtgärd sedan åtgärden inleddes i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder amerikanska dollar. Källa: Sveriges riksbank.

Kalendarium för auktioner januari - mars 2021
Anbudstillfälle Löptid (dagar) Likviddag Förfallodag
7 januari 80 11 januari 1 april
21 januari 84 25 januari 19 april
4 februari 84 8 februari 3 maj
18 februari 84 22 februari 17 maj
4 mars 81 8 mars 28 maj
18 mars 84 22 mars 14 juni

För att delta i dessa auktioner ska de penningpolitiska motparterna skicka in en anmälan till Riksbanken, senast kl. 11.00 bankdagen före anbudsdagen, läs mer i "Anmälan: Deltagande i anbudsförfarande."

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-11