Lån i amerikanska dollar

Riksbanken erbjuder lån i amerikanska dollar mot säkerhet. Att stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta är en av de åtgärder som Riksbanken genomför för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

En god tillgång till dollar är viktig för de svenska finansiella marknadernas funktion och därmed också för den penningpolitiska transmissionsmekanismen. En försämrad funktion kan riskera att leda till försämrade finansiella förhållanden i ekonomin med negativa konsekvenser för produktion och sysselsättning i Sverige. Störningar i tillgången till dollar riskerar att äventyra uppfyllnaden av prisstabilitetsmålet. I detta läge behöver därför Riksbanken stärka tillgången till likviditet i amerikanska dollar i det svenska finansiella systemet för att vid behov underlätta bankernas finansiering i denna valuta.

Riksbanken har sedan den 19 mars 2020 erbjudit penningpolitiska motparter att låna upp till 60 miljarder amerikanska dollar mot säkerhet. Beslutet att erbjuda lån i amerikanska dollar sträckte sig initialt till och med den 30 september 2020, men har förlängts vid två tillfällen och sträcker sig nu till och med den 30 september 2021.

Från och med 1 april 2021 äger auktionerna rum en gång i månaden enligt kalendariet nedan. Skulle situationen i ekonomin förändras kan auktionerna hållas oftare.

Utestående lån i amerikanska dollar

Här redovisas Riksbankens utestående lån i amerikanska dollar. Med utestående lån menas utlånade amerikanska dollar minskat med de amerikanska dollar som betalats tillbaka till Riksbanken vid varje tidpunkt.

Utestående lån i amerikanska dollar

Diagram: Nettoutlåning amerikanska dollar

Diagrammet visar Riksbankens utestående lån i amerikanska dollar inom ramen för denna åtgärd. Siffrorna anges i miljarder dollar. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av utestående lån i amerikanska dollar
  Miljarder amerikanska dollar
Utestående volym 30 juni 2021 0
Nyutlåning i juli 2021 0
Återbetalningar i juli 2021 0
Utestående volym 31 juli 2021 0

Total utlåning i amerikanska dollar

Här redovisas Riksbankens totala utlåning i amerikanska dollar till de penningpolitiska motparterna. Fram till den 30 september 2021 erbjuder sig Riksbanken att låna ut 60 miljarder amerikanska dollar.

Lån i amerikanska dollar

Diagram: Lån i amerikanska dollar

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala utlåning i amerikanska dollar inom ramen för denna åtgärd sedan åtgärden inleddes i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder amerikanska dollar. Källa: Sveriges riksbank.

Kalendarium för auktioner juli-september 2021
Anbudstillfälle Löptid (dagar) Likviddag Förfallodag
1 juli 83 6 juli 27 september
5 augusti 84 9 augusti 1 november
2 september 83 7 september 29 november

För att delta i dessa auktioner ska de penningpolitiska motparterna skicka in en anmälan till Riksbanken, senast kl. 11.00 bankdagen före anbudsdagen, läs mer i "Anmälan: Deltagande i anbudsförfarande."

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-08-02