Lån till bankerna för vidareutlåning till företag

Riksbanken erbjuder bankerna att låna upp till 500 miljarder svenska kronor mot säkerhet för att stimulera bankernas vidareutlåning till svenska icke-finansiella företag och mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

För att trygga en fungerande kreditförsörjning för svenska icke-finansiella företag har Riksbanken inrättat ett program för företagsutlåning i svenska kronor, där kreditinstitut som är penningpolitiska motparter eller tillfälliga penningpolitiska motparter sammantaget kan låna upp till 500 miljarder kronor av Riksbanken för vidareutlåning till svenska icke-finansiella företag. Även vidareutlåning till enskild firma (enskild näringsverksamhet) ingår i programmet. Priset på de tilldelade lånen uppgår till rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta.

Detta är en ny åtgärd och de första lånen för vidareutlåning gavs den 20 mars 2020. 

Utestående lån i svenska kronor för vidareutlåning till företag

Här redovisas Riksbankens totala nettoutlåning i svenska kronor till banker för vidareutlåning till svenska icke-finansiella företag. Med nettoutlåning menas utlånade svenska kronor minskat med de svenska kronor som betalats tillbaka till Riksbanken vid varje tidpunkt. 

Diagram: Nettoutlåning svenska kronor

Diagrammet visar Riksbankens totala nettoutlåning i svenska kronor inom ramen för denna åtgärd. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av utestående lån i svenska kronor för vidareutlåning till företag
  Miljarder svenska kronor
Utestående volym 30 nov 2020 164,5
Nyutlåning i dec 2020 0
Återbetalningar i dec 2020 0
Utestående volym 31 dec 2020 164,5

 

Total utlåning i svenska kronor för vidareutlåning till företag

Här redovisas Riksbankens totala utlåning till bankerna för vidareutlåning till svenska icke-finansiella företag. Riksbanken erbjuder sig att låna ut svenska kronor mot säkerhet fram till dess att det totala rambeloppet om 500 miljarder kronor lånats ut.

Diagram: Lån i svenska kronor

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala utlåning i svenska kronor inom ramen för denna åtgärd sedan åtgärden inleddes i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-01-18