Lån till banker för att stödja företagsutlåning*

Riksbanken erbjuder genom detta program bankerna möjligheten att låna mot säkerhet för att stimulera deras företagsutlåning och mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin. Riksbanken får maximalt ha 500 miljarder svenska kronor i utestående lån inom ramen för detta program.

*Ett tidigare och reviderat program gick under namnet "Lån till bankerna för vidareutlåning till företag".

För att trygga en fungerande kreditförsörjning för svenska företag har Riksbanken inrättat ett program i svenska kronor, där kreditinstitut som är penningpolitiska motparter eller tillfälliga penningpolitiska motparter får låna av Riksbanken för att stödja sin företagsutlåning. Även utlåning till enskild firma (enskild näringsverksamhet) ingår i programmet. Priset på de tilldelade lånen uppgår till rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta.

De första lånen för att stödja bankernas företagsutlåning gavs den 20 mars 2020 under programmet "Lån till bankerna för vidareutlåning till företag" (se allmänna villkor). Den 10 mars 2021 beslutade direktionen att sluta erbjuda ytterligare lån under programmet för lån till bankerna för vidareutlåning till företag och istället starta ett nytt likartat program, "Utlåning till banker för att stödja företagsutlåning (UBF)" (se nya allmänna villkor). Se mer information om det gamla och nya programmet under frågor & svar.

Utestående lån i svenska kronor till banker för att stödja utlåning till företag

Här redovisas Riksbankens utestående lån i svenska kronor till banker för att stödja deras företagsutlåning. Med utestående lån menas utlånade svenska kronor minskat med de svenska kronor som betalats tillbaka till Riksbanken vid varje tidpunkt. Det belopp som redovisas är summan av utlåningen under det gamla och nya programmet för att stödja bankers utlåning till företag. Under det gamla programmet ”Lån till bankerna för vidareutlåning till företag” har motparterna möjlighet att förlänga sina lån ett år i taget, dock som längst till totalt fyra år. En förlängning av lånen betraktas därför inte som nyutlåning. Sådan förlängning syns följaktligen inte heller i Riksbankens statistik över förfall och nyutlåning vid de tillfällen lånen förlängs. Inte heller de lån som tagits enligt det gamla programmet och omvandlas till lån enligt det nya programmet räknas in i förfall och nyutlåning när ett sådant lån läggs om.  

Riksbanken erbjuder sig att låna ut svenska kronor mot säkerhet så länge den totala ramen om 500 miljarder kronor i utestående belopp inte överskrids.

Utestående lån i svenska kronor till banker för att stödja utlåning till företag

Diagram: Utestående lån i svenska kronor till banker för att stödja utlåning till företag

Diagrammet visar Riksbankens utestående lån i svenska kronor inom ramen för både det gamla och det nya programmet för att stödja bankernas utlåning till företag. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av utestående lån i svenska kronor till banker för att stödja företagsutlåning
  Miljarder svenska kronor
Utestående volym 30 juni 2021 16
Nyutlåning i juli 2021 0
Återbetalningar i juli 2021 0
Utestående volym 31 juli 2021 16

 

Total utlåning i svenska kronor till banker för att stödja företagsutlåning

Här redovisas Riksbankens totala utlåning till banker för att stödja företagsutlåning.

Total utlåning i svenska kronor till banker för att stödja utlåning till företag

Diagram: Total utlåning i svenska kronor till banker för att stödja utlåning till företag

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala utlåning i svenska kronor inom ramen för Riksbankens gamla och nya program för att stödja bankernas utlåning till företag sedan det första programmet lanserades i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Här finns dokumentation kring såväl det nya programmet "Utlåning till banker för att stödja företagsutlåning (UBF)" som det gamla programmet "Lån till bankerna för vidareutlåning till företag (V-kredit)". Den program-specifika informationen inkluderar de allmänna villkoren, anmälningsblankett och rapporteringsmall. Här finns också information som är gemensam för de bägge programmen, som beslutsunderlag och frågor och svar.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-08-02