Riksbankscertifikat

Riksbankscertifikat är värdepapper med kort löptid som ges ut av Riksbanken i syfte att vid behov dra in överskott av likvida medel från banksystemet. Riksbankens penningpolitiska motparter får därmed möjlighet att placera sitt överskott i ett värdepapper som ges ut av Riksbanken.

En gång i veckan, normalt på tisdagar, emitterar Riksbanken riksbankscertifikat till en ränta som är densamma som styrräntan. Emissionsvolymen motsvarar banksystemets likviditetsöverskott gentemot Riksbanken minus det belopp som vid varje emission bedöms vara lämpligt. Detta belopp är avsett att minska risken för att några banker ska få betydande likviditetsunderskott vid slutet av någon dag under riksbankscertifikatets löptid. För att underlätta bankernas likviditetshantering är riksbankscertifikaten dessutom återförsäljningsbara.

Om den efterfrågade volymen på certifikaten är större än vad som erbjuds erhåller varje motpart en procentandel av sitt bud som är beräknat på kvoten mellan den erbjudna volymen och den efterfrågade volymen. 

Om banksystemet skulle ha ett likviditetsunderskott gentemot Riksbanken så skulle Riksbanken, i stället för att dra in likviditet via riksbankscertifikat, erbjuda sig att tillföra likviditet via veckovisa repor eller kredit mot säkerhet.

Uppdaterad 2022-06-08