Månadsvisa marknadsoperationer på längre löptid i kronor

Riksbanken erbjuder bankerna att månadsvis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre* respektive sex** månaders löptid till reporäntan för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

Bankernas tillgång till likviditet i svenska kronor behöver stärkas för att underlätta deras finansiering och därmed deras roll som kreditförsörjare till svenska företag. Eftersom det aktuella läget på finansieringsmarknaderna är mycket osäkert ska löptiden för krediten uppgå till tre* respektive sex** månader.

Mot bakgrund av att läget på de finansiella marknaderna dock har stabiliserats sedan införandet av dessa marknadsoperationer har frekvensen i erbjudandet av lånen ändrats från veckovisa till månadsvisa marknadsoperationer. 

Erbjudandet ska inte ha någon övre beloppsbegränsning förutom den som följer av att Riksbanken vid dessa krediter ska acceptera samma säkerheter som gäller för Riksbankens krediter i RIX i enlighet med villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

Dessa marknadsoperationer sker månadsvis på måndagar och fortlöper till dess att Riksbanken beslutar om annat. Penningpolitiska motparter kan lämna anbud via telefon måndagar mellan kl. 11.00 och 11.30, för mer detaljer se särskilda villkor.

Detta är en ny åtgärd och dessa marknadsoperationer inleddes den 18 mars 2020. Från och med den 3 maj 2021 erbjuder Riksbanken krediterna månadsvis istället för veckovis.

Utestående lån i svenska kronor

Här redovisas Riksbankens utestående lån i svenska kronor med 3 och 6 månaders löptid (Vi har även utestående lån med kortare löptid, över natten, och längre löptid, UBF). Med utestående lån menas utlånade svenska kronor minskat med de svenska kronor som betalats tillbaka till Riksbanken vid varje tidpunkt. 

Utestående lån i svenska kronor

Diagram: Nettoutlåning svenska kronor

Diagrammet visar Riksbankens utestående lån i svenska kronor med 3 och 6 månaders löptid inom ramen för denna åtgärd. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av utestående lån i svenska kronor
  Miljarder svenska kronor
Utestående volym 30 juni 2021 3
Nyutlåning i juli 2021 0
Återbetalningar i juli 2021 0
Utestående volym 31 juli 2021 3

 

Total utlåning i svenska kronor

Här redovisas Riksbankens totala utlåning i svenska kronor till Riksbankens penningpolitiska motparter. Riksbanken erbjuder sig att låna ut obegränsat med svenska kronor mot säkerhet med tre respektive sex månaders löptid till reporäntan.

Lån i svenska kronor

Diagram: Lån i svenska kronor

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala utlåning i svenska kronor inom ramen för denna åtgärd sedan åtgärden inleddes i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.


*mer exakt 13 veckor, **mer exakt 26 veckor 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-08-02