Veckovisa marknadsoperationer på längre löptid i kronor

Riksbanken erbjuder bankerna att veckovis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre* respektive sex** månaders löptid till reporäntan för att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin.

Bankernas tillgång till likviditet i svenska kronor behöver stärkas för att underlätta deras finansiering och därmed deras roll som kreditförsörjare till svenska företag. Eftersom det aktuella läget på finansieringsmarknaderna är mycket osäkert ska löptiden för krediten uppgå till tre* respektive sex** månader.

Erbjudandet ska inte ha någon övre beloppsbegränsning förutom den som följer av att Riksbanken vid dessa krediter ska acceptera samma säkerheter som gäller för Riksbankens krediter i RIX i enlighet med villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

Dessa marknadsoperationer sker veckovis på måndagar och fortlöper till dess att Riksbanken beslutar om annat. Penningpolitiska motparter kan lämna anbud via telefon måndagar mellan kl. 11.00 och 11.30, för mer detaljer se särskilda villkor.

Detta är en ny åtgärd och dessa marknadsoperationer inleddes den 18 mars 2020.

Utestående lån i svenska kronor

Här redovisas Riksbankens totala nettoutlåning i svenska kronor. Med nettoutlåning menas utlånade svenska kronor minskat med de svenska kronor som betalats tillbaka till Riksbanken vid varje tidpunkt. 

Diagram: Nettoutlåning svenska kronor

Diagrammet visar Riksbankens totala nettoutlåning i svenska kronor inom ramen för denna åtgärd. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Förändring av utestående lån i svenska kronor
  Miljarder svenska kronor
Utestående volym 31 jan 2021 3
Nyutlåning i feb 2021 3
Återbetalningar i feb 2021 -3
Utestående volym 28 feb 2021 3

 

Total utlåning i svenska kronor

Här redovisas Riksbankens totala utlåning i svenska kronor till Riksbankens penningpolitiska motparter. Riksbanken erbjuder sig att låna ut obegränsat med svenska kronor mot säkerhet med tre respektive sex månaders löptid till reporäntan.

Diagram: Lån i svenska kronor

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala utlåning i svenska kronor inom ramen för denna åtgärd sedan åtgärden inleddes i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.


*mer exakt 13 veckor, **mer exakt 26 veckor 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-03-01