Betalningsstatistik

I augusti varje år publicerar Riksbanken statistik över betalningar från banker och betaltjänst-leverantörer. Det är Sveriges officiella statistik över betalningar. Vartannat år genomför Riksbanken en egen undersökning över svenska folkets betalningsvanor.

Svenska folkets betalningsvanor

Svenska hushåll använder i allt större utsträckning elektroniska betalningsmedel som bankkort och Swish samtidigt som kontantanvändandet minskar. Bland de elektroniska betalningsmedlen dominerar fortfarande bankkort. Det visar en enkätundersökning som Riksbanken har gjort för att få bättre kunskap om svenska folkets betalningsvanor.

Vartannat år genomför Riksbanken en undersökning för att få en bild av hur svenska folkets betalningsvanor ser ut och förändras över tid. I undersökningen 2018 intervjuades cirka 2 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 16-84 år. Årets undersökning har kompletterats med en fördjupande studie för glesbygden för att kartlägga hur betalningsvanorna där skiljer sig från genomsnittet i landet. Den kompletterande undersökningen bestod av cirka 500 intervjuer.

Vilka betalsätt har du använt under den senaste månaden?

Användningen av Swish har ökat oerhört snabbt under de senaste åren. Parallellt har andelen hushåll som uppger att de använt kontanter under den senaste månaden fortsatt att minska.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Ålder spelar roll för valet av betalningsmedel

Yngre använder kontanter i lägre utsträckning än äldre till förmån för elektroniska betalningar som till exempel Swish.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Hur betalade du vid ditt senaste köp?

Kortbetalningar med bankkort behåller sin position som favorit bland de svenska hushållen. Mobila betalningar som till exempel Swish används fortfarande i mycket begränsad omfattning vid köp i fysisk butik.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Andel som svarat att de betalade kontant vid sitt senaste köp

På åtta år har andelen svarande som betalat med kontanter vid sitt senaste köp minskat från cirka 40 procent till 13 procent.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Hur ofta tar du ut kontanter i uttagsautomat eller i kassan på ett bankkontor?

Antalet kontantuttag i automater och på bankkontor fortsätter att minska. Även uttag av kontanter i kassa i butik (cashback) sker allt mer sällan.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Hur ofta upplever du att butiken du ska handla i inte accepterar kontanter?

För att få en bild av handlarnas acceptans av kontanter ställdes frågan om hur ofta hushållen upplever att butiken de ska handla i inte accepterar kontanter. Nära hälften av de som svarade upplever aldrig problem med att betala med kontanter i butik. Även om det är relativt få som upplever problem med att betala kontant så förekommer detta nu något oftare än vid tidigare mätningar. Problemen med att betala kontant i butik är mer sällsynta i glesbygden.

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Inställning till den minskande kontantanvändningen

Hälften av de svarande var positiva eller mycket positiva till den minskande kontantanvändningen, medan 27 procent var negativa eller mycket negativa. Andelen positivt inställda ökade och andelen negativt inställda minskade jämfört med 2016. I glesbygden är andelen som är positivt inställda till utvecklingen (33 procent) nästa lika stor som andelen som är negativt inställda (35 procent).

Uppdateras vartannat år.

Källa: Riksbanken.

Kontantuttagen minskar

Hushållen använder främst uttagsautomater för att få tillgång till kontanter. Under de senaste fem åren har kontantuttagen minskat, både i antal och värde, vilket tyder på att användningen av kontanter minskar.

Uttagsautomater
 20122013201420152016
Antal automater 3 416 3 237 3 231 3 285 2 850
Antal transaktioner
(miljoner)
214 183 167 154 136
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
193 174 171 153 108

 

Betalningsterminaler
 20122013201420152016
Antal terminaler 198 388 195 709 196 985 226 548 257 874
Antal transaktioner
(miljoner)
2 048 2 329 2 423 2 657 2 809
Transaktionsvärde
(miljarder kronor)
654 722 754 794 997

Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken
Tillhör Sveriges officiella statistik.

Kortbetalningar vanligast

Gireringarna och autogireringarna är relativt få i jämförelse med antalet kortbetalningar. Men sett till värdet står gireringar och autogireringar för en majoritet av betalningarna.

Antal transaktioner, miljoner
 20122013201420152016
Kortbetalningar 2 190 2 398 2 620 2 845 3 173
-Bankkort 1 810 1 987 2 170 2404 2 672
-Kreditkort 380 411 450 441 501
Gireringar 859 894 957 1 074 1 303
-Elektronisk 789 827 888 1 016 1 244
-Blankett 70 67 69 58 59
Autogiro 297 312 323 280 301
Checkar inkl. postväxlar 0 0 0 0 0
Totalt 3 346 3 604 3 900 4 199 4 777

 

Transaktionsvärde, miljarder kronor
 20122013201420152016
Kortbetalningar 849 900 980 916 1 003
-Bankkort 617 658 719 709 773
-Kreditkort 232 242 261 207 230
Gireringar 13 633 14 175  14 770 13 043 14 561
-Elektronisk 13 471  14 024 14 627 12 815 14 381
-Blankett 162 151 142  228 180
Autogiro 545 553 558 478 508
Checkar inkl. postväxlar 41  13  4 4
Totalt 15 067 15 641 16 315 14 441 16 076

Anm. Siffror för 2015 och framåt utgår från en annan beräkningsmetod än tidigare år
Uppdateras årligen.
Källa: Riksbanken
Tillhör Sveriges officiella statistik.

Betalningsstatistik från andra aktörer

E-fakturor

Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över antal e-fakturor, antal privatkunder med internetbanksbetalning och antal privata internetbetalningar.

Swish

Getswish AB publicerar bland annat statistik över antal användare som har den mobila betalningstjänsten Swish.

Kortbedrägerier

I en återkommande rapport publicerar ECB statistik över kortbedrägerier. Här finns siffror både för EU och för enskilda länder inom EU, däribland Sverige.

Bank ID

Finansiell ID-Teknik publicerar siffror över innehav och användning av Bank ID-tjänsten.

Tillgång till betaltjänster

Tillväxtanalys producerar statistik över allmänhetens tillgång till grundläggande betaltjänster (möjligheter att sätta in och ta ut kontanter samt betalningsförmedling, t.ex. möjlighet att betala räkningar).

Bredbandskartan

Post och telestyrelsen presenterar statistik över tillgången till fast bredband i Sverige genom "Bredbandskartan".

Betal- och kreditkort

I Statistiska Centralbyråns "Finansmarknadsstatistik" finns uppgifter om antal utgivna betal- och kreditkort samt utlåning i form av betal- och kreditkortsfordringar

Uppdaterad 2018-03-14