Skattningar på löneutfall: lönealgoritm

Prognoserna på löner och arbetskostnader är viktiga för Riksbankens bedömning av den framtida inflations- och sysselsättningsutvecklingen. En viktig statistikkälla för Riksbankens prognoser för utvecklingen av löner är konjunkturlönestatistiken. En egenskap hos den månatliga konjunkturlönestatistiken är att utfallen revideras löpande under året, på ett systematiskt sätt. Det tar tolv månader innan det första preliminära utfallet blir definitivt. För att få fram en skattning på det kommande slutliga löneutfallet använder Riksbanken en metod, som kallas "lönealgoritmen", skattningar på slutgiltiga löneutfall, där bland annat det första preliminära löneutfallet används.

I samband med att Medlingsinstitutet publicerar det första preliminära löneutfallet för en enskild månad kommer Riksbanken publicera en skattning på det kommande slutliga löneutfallet för den aktuella månaden. Riksbanken kommer även att publicera det första preliminära löneutfallet (vilket är samma mått som Medlingsinstitutet publicerar) och storleken på revideringen givet Riksbankens skattning. Samtliga mått som publiceras här avser den svenska ekonomin som helhet.

Uppdaterad 2018-02-01