Finansiell stabilitet

Finansiella stabiliteten god i dagsläget – men risker att hantera

Bild på rapporten Finansiell stabilitetDet svenska finansiella systemet bedöms i nuläget som stabilt. Men den svenska banksektorns storlek och koncentration, liksom bankernas omfattande marknadsfinansiering, skapar sårbarheter som kan påverka den finansiella stabiliteten negativt. Den höga och växande skuldsättningen bland de svenska hushållen innebär också risker för stabiliteten både i det finansiella systemet och för realekonomin. Riksbanken delar därför Finansinspektionens bedömning att det är motiverat att höja riskviktsgolvet för svenska bolån från dagens nivå på 15 procent till 25 procent. Riksbanken fortsätter dessutom att rekommendera storbankerna att säkerställa att de har tillräckligt med kapital och likviditet samt att förbättra sin offentliga kapital- och likviditetsrapportering. 

 

En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.