Finansiell stabilitet

Finansiella stabiliteten god i dagsläget – men risker att hantera

Bild på rapporten Finansiell stabilitetDet svenska finansiella systemet bedöms i nuläget fungera väl. Men sårbarheter i det finansiella systemet innebär att störningar i omvärlden och i Sverige kan påverka den finansiella stabiliteten negativt. De svenska hushållens skuldsättning är i dag den största inhemska risken. För att öka bankernas motståndskraft och minska riskerna med skuldsättningen rekommenderar därför Riksbanken att den kontracykliska bufferten så snart som möjligt aktiveras och sätts till 2,5 procent, att det införs ett krav på en likviditetsbuffert i svenska kronor och att det i bankernas kreditprövning införs sunda miniminivåer i de så kallade kvar-att-leva-på-kalkylerna.

 

Webb-tv intervju
2014-06-04

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om den senaste finansiella stabilitetsrapporten.

Filmen publicerades 4 juni 2014.

Se även webb-tv från:

Presskonferensen

En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.

Dela