Finansiell stabilitet

Ytterligare åtgärder behövs för att hantera hushållens skuldsättning

Bild på rapporten Finansiell stabilitetDe svenska storbankerna uppvisar hög lönsamhet och deras kunder har god betalningsförmåga. Detta bidrar till Riksbankens bedömning om att det finansiella systemet fungerar väl i nuläget. Men samtidigt är det svenska banksystemet, och det finansiella systemet som helhet, känsligt för olika ekonomiska störningar. Värderingarna på flera tillgångsmarknader är höga i ett historiskt perspektiv. Detta gäller framför allt den svenska bostadsmarknaden. Tillsammans med en allt högre skuldsättning i hushållssektorn, har detta gjort både hushållen och de finansiella instituten mer sårbara.

 

För att minska riskerna med de stigande bostadspriserna och hushållens stigande skuldsättning bedömer Riksbanken att det är nödvändigt med en kombination av olika åtgärder som både dämpar nyutlåningen och påverkar lånestocken.

 

Det är av största vikt att Finansinspektionens mandat för makrotillsyn snarast förtydligas så att en effektiv makrotillsyn kan bedrivas i Sverige. Det är också viktigt att minska sårbarheten i banksystemet.

 

Pressmeddelande: Hushållens skulder kräver ytterligare åtgärder
Riksbankens senaste rekommendation och riskbild

Ingves intervjuas om Goodfriends och Kings utvärdering

Riksbankschef Stefan Ingves svarar på frågor om Goodfriends och Kings utvärdering.

 

Riksbankens remissvar på utvärderingen av Goodfriend och King.

En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.