Finansiell stabilitet

Bostadspriser och hushållens skuldsättning – den främsta risken

Bild på rapporten Finansiell stabilitetHushållens höga och stigande skuldsättning utgör ett allvarligt hot mot den finansiella och den makroekonomiska stabiliteten. Ytterligare åtgärder som ökar motståndskraften hos hushållen och minskar riskerna behöver genomföras. Det finns även sårbarheter i det svenska banksystemet och dess motståndskraft behöver därför stärkas. Det gäller såväl bankernas förmåga att hantera likviditetsrisker som deras kapitalnivåer. Samtidigt är det nödvändigt att Riksbanken har en tillräckligt stor valutareserv om det uppstår likviditetsbehov i utländsk valuta som inte bankerna själva kan hantera.

 

Fortfarande stiger hushållens skuldsättning, liksom bostadspriserna, och bedömningen är att skuldsättningen kommer att stiga även framöver. Detta medför stora risker för svensk ekonomi. Det är därför angeläget att fortsätta med åtgärder som ökar motståndskraften hos hushållen och minskar riskerna. Det behövs dels åtgärder som skapar en bättre balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden, dels skattereformer som minskar hushållens vilja eller förmåga att skuldsätta sig. Även ytterligare makrotillsynsåtgärder behöver vidtas.


Pressmeddelande: Bostadspriser och hushållens skuldsättning – den främsta risken
Riksbankens senaste rekommendation och riskbild

Skingsley om betalningar i en krissituation

2017-10-04  Vice riksbankschef Cecilia Skingsley om betalningar i en krissituation och om analysen av hur det skulle gå för olika typer av hushåll om det inte går att betala med bankkort.

En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.