Finansiell stabilitet

Banker och hushåll behöver öka sin motståndskraft

Bild på rapporten Finansiell stabilitetDet svenska banksystemet är sårbart genom sin storlek, koncentration och sammanlänkning. Bankerna är dessutom exponerade mot likviditetsrisker. Det finns kortfristiga likviditetsrisker i banksystemet som i förlängningen kan medföra risker för den finansiella stabiliteten. Finansinspektionen bör därför ställa krav på likviditetstäckningsgrad (LCR) i alla väsentliga valutor. De svenska storbankerna bör dessutom fortsätta att minska sina strukturella likviditetsrisker. De sårbarheter som finns i banksystemet gör det även viktigt att säkerställa att bankerna har tillräckligt med kapital.

 

Det är också nödvändigt att hantera riskerna med de fortsatt höga och stigande bostadspriserna och hushållens ökande skuldsättning, liksom att öka hushållens motståndskraft. Åtgärder är särskilt angeläget i ett läge där låga räntor bidrar till fortsatt stigande bostadspriser och allt högre skuldsättning. Framförallt krävs åtgärder som hanterar orsakerna till att skuldsättningen ökar.


Pressmeddelande: Banker och hushåll behöver öka sin motståndskraft
Riksbankens senaste rekommendation och riskbild

af Jochnick: Slutförandet av Basel III – början på något nytt

2017-01-31

Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick sammanfattar sitt tal "Slutförandet av Basel III – början på något nytt".

 

Läs hela talet [pdf]

Bilder till talet [pdf]

Skingsley: Hur Riksbanken har uppmuntrat utvecklingen på betalmarknaden

2017-01-17
Vice riksbankschef Cecilia Skingsley intervjuas i samband med sitt tal om hur Riksbanken har uppmuntrat utvecklingen på betalmarknaden.

 

Läs hela talet (endast på engelska) [pdf]

En av Riksbankens huvuduppgifter är att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Betalningsväsendet är viktigt för all ekonomisk verksamhet och en central del i det finansiella systemet. Riksbanken analyserar därför löpande risker och hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet. Syftet med analysen är att upptäcka förändringar och sårbarheter som kan leda till en allvarlig kris. Av särskild betydelse i analysen är de stora bankerna. Riksbankens bedömning av stabiliteten publiceras två gånger per år i rapporten Finansiell stabilitet.