Frågor & svar om utökade köp av värdepapper

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin avser Riksbanken att fram till den 30 juni 2021 köpa värdepapper för upp till 500 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Syftet är att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Här har vi samlat vanliga frågor om Riksbankens köp av värdepapper och besvarat dem.

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för obligationer, fonder, aktier med mera. Riksbankens värdepappersköp inkluderar statsobligationer, bostadsobligationer, företagsobligationer och företagscertifikat samt kommunobligationer. 

Varför köper Riksbanken värdepapper i stor omfattning?

Vi gör det för att hålla igång finansmarknaderna och påverka det allmänna ränteläget. När det är oroligt i ekonomin så blir olika typer av tillgångar mindre värda. Om Riksbanken då köper värdepapper, till exempel statsobligationer, bostadsobligationer, företagsobligationer/företagscertifikat och kommunobligationer, så ökar efterfrågan på dessa värdepapper. Det leder till en press uppåt på priset på värdepapperen och till att avkastningen eller räntan på dem därmed pressas ned. Man kan säga att ökningen i efterfrågan gör att värdepapperen inte faller så mycket i pris och det minskar oron på de finansiella marknaderna och ökar stabiliteten i systemet. Samtidigt leder det till ett lägre ränteläge.

När vi köper värdepapper, till exempel obligationer, så omvandlas dessa till reda pengar, det vill säga likviditet i form av ”nya” pengar på bankernas konton hos Riksbanken. Det innebär alltså att det blir ett stort överskott av pengar i det svenska banksystemet. Dessa nya pengar kan bankerna använda i transaktioner med varandra, låna ut till företag och hushåll eller köpa andra tillgångar med.  

Riksbanken har beslutat att köpa olika typer av värdepapper. Vad är skillnaden och vad avgör vilken typ av värdepapper Riksbanken köper?

Stats-, företags-, bostads- och kommunobligationer har olika risk. Statspapper har i välskötta länder en väldigt liten risk eftersom staten i princip alltid kan betala tillbaka sina skulder genom att öka skatterna eller minska utgifterna. Företags- och bostadsobligationer till exempel är däremot mer riskfyllda eftersom utgivarna lättare kan hamna i obestånd. Det är därför räntorna på dessa obligationer normalt sett är högre än på statsobligationer.

Vilka typer av värdepapper som Riksbanken väljer att köpa beror på flera faktorer. Riksbanken har redan köpt en stor andel av de svenska statsobligationerna. Den svenska statsskulden är också liten i förhållande till BNP, jämfört med många andra länder. Det sätter en gräns för hur många statsobligationer som det är lämpligt att köpa. En annan viktig faktor är efterfrågan på de olika tillgångarna på finansmarknaderna. Om till exempel efterfrågan på bostadsobligationer minskar kraftigt kan det finnas skäl att köpa sådana för att stödja bolånemarknaden.

Hur kommer det sig att Riksbanken nu köper företagsobligationer, bostadsobligationer och kommunobligationer, tidigare har Riksbanken inte gjort det? 

Riksbanken har redan köpt en stor andel av de svenska statsobligationerna. Den svenska statsskulden är också liten i förhållande till BNP, jämfört med andra länder. Det sätter en gräns för hur många statsobligationer som det är lämpligt att köpa. Riksbanken behöver därför också köpa andra tillgångar. Genom att köpa företagsobligationer förbättrar vi kreditförsörjningen till företag och genom att köpa bostadsobligationer så stödjer vi även bolånemarknaden. Köpen av kommunobligationer bidrar till att hålla det allmänna ränteläget på en låg nivå.

Vilka företagscertifikat har Riksbanken köpt?

Av sekretesskäl kan vi inte informera om vilka specifika företagscertifikat vi köpt. Om Riksbanken skulle publicera information om vilka specifika företagscertifikat som den köpt eller innehar, skulle detta kunna påverka balansen mellan företagen på denna marknad och riskera leda till att marknaden fungerar sämre. Publicering av företagsspecifik information skulle alltså riskera att motverka syftet med Riksbankens certifikatsköp, vilket är att förbättra marknadens funktionalitet – och därmed även kreditförsörjningen till företag och penningpolitikens genomslag på ekonomin.

På vår webbplats på sidan Köp av företagspapper finns dock information om den sammanlagda volymen av våra köp varje vecka, hur mycket vi sammantaget köpt under programmets löptid (publiceras veckovis) samt om vårt innehav (publiceras månadsvis).

 

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-07-01