Rådgivande grupp för Swestr

Riksbanken kommer att bilda en rådgivande grupp för Swestr (Swedish krona Short Term Rate) som ska bestå av representanter för marknadsaktörer som använder Swestr, eller som är aktiva på den underliggande marknaden för Swestr. Gruppen ska bland annat ge synpunkter till Riksbanken på hur beräkning och publicering av Swestr fungerar. Utöver att inhämta synpunkter från den rådgivande gruppen kan Riksbanken även inhämta synpunkter på Swestr mer brett genom att gå ut med remisser.

Testperiod för Swestr

Under en cirka sex månader lång testperiod, med start den 27 januari 2021, kommer en preliminär notering för Swestr att publiceras varje svensk bankdag. Swestr ska inte användas i finansiella kontrakt under testperioden.

Riksbanken planerar att bjuda in deltagare till ett konstituerande möte under våren 2021. Den rådgivande gruppen kommer därefter att träffas två gånger om året. Dagordning och mötes­anteckningar kommer att publiceras här på Riksbankens webbplats.

Syftet och ansvar

Gruppens syfte och ansvar kommer att regleras i en uppdragsbeskrivning (Terms of Reference) som också kommer att publiceras på Riksbankens webbplats. Gruppen har bland annat till uppgift att följa hur den underliggande marknaden för Swestr (det vill säga dagslånemarknaden i SEK) fungerar och utvecklas, att bedöma om Swestr är representativ för räntan på den underliggande marknaden och att diskutera vilken roll Swestr fyller på svensk finansmarknad. Gruppen har även till uppgift att se över och ge råd kring det ramverk som Riksbanken etablerat för referensräntan.

Deltagare

Relevanta marknadsaktörer, både användare av Swestr och aktörer som är aktiva på den underliggande marknaden för Swestr, kommer att bjudas in till att delta i gruppen.

Riksbanken har ordförandeposten och tillhandahåller sekretariat för den rådgivande gruppen. Tjänstemän från Riksbanken kommer också att delta i möten och redogöra för sitt arbete med Swestr.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-04-15