Banksystemet

Bankerna är centrala aktörer i det finansiella systemet eftersom betalningar i ekonomin främst görs via bankkonton.

Sverige har ett stort banksystem som är koncentrerat kring ett fåtal tätt sammanlänkade stora banker. I händelse av en finansiell kris riskerar därför problem hos en av dessa banker att snabbt sprida sig till hela banksystemet, vilket kan innebära ett hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet.

Riksbanken övervakar banksystemet

Riksbanken övervakar och analyserar det svenska finansiella systemet utifrån ett risk- och sårbarhetsperspektiv, med fokus på de systemviktiga svenska storbankerna Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank. Riksbanken gör bedömningar av bankernas motståndskraft mot finansiell stress och andra oväntade negativa händelser, främst ur ett likviditetsrisk- och kreditriskperspektiv.

En av Riksbankens viktigaste uppgifter är att vid behov tillföra likviditet till banksystemet. Detta kan ske såväl under normala ekonomiska förhållanden som i eventuella krislägen. I en stressad situation kan Riksbanken tillföra likviditet till ekonomin som helhet, men även ge ut nödkrediter till enskilda aktörer.

Riksbanken deltar även i utformningen av internationell bankreglering och i andra bankrelaterade forum på både nationell och internationell nivå.

Uppdaterad 2018-01-26