Banksystemet

Bankerna är centrala aktörer i det finansiella systemet eftersom betalningar i ekonomin främst görs via bankkonton.

Sverige har ett stort banksystem som är koncentrerat kring ett fåtal tätt sammanlänkade stora banker. I händelse av en finansiell kris riskerar därför problem hos en av dessa banker att snabbt sprida sig till hela banksystemet, vilket kan innebära ett hot mot stabiliteten i det svenska finansiella systemet.

Riksbanken övervakar banksystemet

Riksbanken övervakar och analyserar det svenska finansiella systemet utifrån ett risk- och sårbarhetsperspektiv, med fokus på systemviktiga storbanker verksamma i Sverige; Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, SEB och Swedbank. Riksbanken gör bedömningar av bankernas motståndskraft mot finansiell stress och andra oväntade negativa händelser, främst ur ett likviditetsrisk- och kreditriskperspektiv.

En av Riksbankens viktigaste uppgifter är att vid behov tillföra likviditet till banksystemet. Detta kan ske såväl under normala ekonomiska förhållanden som i eventuella krislägen. I en stressad situation kan Riksbanken tillföra likviditet till ekonomin som helhet, men även ge ut nödkrediter till enskilda aktörer.

Riksbanken deltar även i utformningen av internationell bankreglering och i andra bankrelaterade forum på både nationell och internationell nivå.

Uppdaterad 2022-04-25