Vad är prognosen för styrräntan?

Det tar tid innan penningpolitiken får full effekt på inflationen och ekonomin. Därför vägleds penningpolitiken av prognoser för den ekonomiska utvecklingen. Riksbanken publicerar även en prognos för styrräntan.

Ränteprognosen visar vad direktionen bedömer vara en väl avvägd penningpolitik

Penningpolitiska beslut fattas normalt åtta gånger om året. Vid fyra av dessa publiceras en penningpolitisk rapport som innehåller en prognos för styrräntan. Det är en bedömning av vilken utveckling av styrräntan (vilken räntebana) som behövs för att penningpolitiken ska vara väl avvägd, det vill säga en penningpolitik som håller inflationen låg och stabil, upprätthåller förtroendet för inflationsmålet och samtidigt ger en god utveckling i ekonomin. Prognosen för styrräntan publiceras för att förklara vilken inriktning på penningpolitiken som direktionen bedömer vara väl avvägd framöver, givet de förutsättningar och ekonomiska utsikter som råder vid det aktuella beslutstillfället.

Läs mer: Riksbanken gör prognoser

Aktuell prognos för styrräntan

Prognosen för styrräntan offentliggörs i samband med publiceringen av det penningpolitiska beslutet och den penningpolitiska rapporten. Se också sidan Statistik, Prognoser och utfall.

Ränteprognosen är en bedömning – inte ett löfte

Det är viktigt att komma ihåg att ränteprognosen är en bedömning av inriktningen på penningpolitiken framöver och inte ett löfte om att Riksbanken kommer att hålla styrräntan på den prognostiserade räntebanan oavsett vad som händer. Även om Riksbanken vid varje penningpolitiskt beslut presenterar sin syn på lämplig prognos för styrräntan har Riksbanken inte bundit sig för en viss framtida penningpolitik. Precis som alla andra bedömningar kan ränteprognosen behöva ändras när det kommer ny information om den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden.

Det finns alltid en osäkerhet om den framtida utvecklingen av styrräntan på samma sätt som det är osäkert hur den ekonomiska utvecklingen blir framöver. Ju längre fram i tiden prognosen gäller, desto osäkrare är den. För att illustrera osäkerheten kring den framtida penningpolitiken publicerar Riksbanken ofta alternativa scenarier i sin penningpolitiska rapport. Där visas exempel på hur räntan kan komma att ändras om den ekonomiska utvecklingen framöver skulle bli annorlunda än den i huvudscenariot.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-02