Riksbankens ansvar inom finansiell stabilitet

Inom ramen för sitt ansvar för det finansiella systemet, ska Riksbanken bidra till att det finansiella systemet är stabilt och effektivt, vilket också innefattar att allmänheten ska kunna göra betalningar.

Riksbankens arbete består av flera olika deluppgifter, nämligen att:

  • förebygga finansiella kriser genom att identifiera och analysera risker i det finansiella systemet, övervaka den finansiella infrastrukturen och bedöma om det finansiella systemet är stabilt och effektivt samt kommunicera bedömningarna.
  • ha beredskap för att kunna vidta likviditetsstödjande åtgärder för att kunna motverka och hantera störningar eller en kris i det finansiella systemet om en sådan skulle uppstå.
  • tillhandahålla ett centralt betalningssystem som banker och andra aktörer kan använda för att göra betalningar, läs mer på sidan Betalningssystemet RIX.

Vad är ett stabilt och effektivt finansiellt system?

Ett stabilt och effektivt finansiellt system är ett system som kan upprätthålla sina grundläggande funktioner och som är tillräckligt motståndskraftigt för att fortsätta att göra det. Det finansiella systemets grundläggande funktioner är att förmedla betalningar, omvandla sparande till finansiering och hantera risker – läs mer om detta på sidan Det finansiella systemet.

Finansiell stabilitet och penningpolitik hänger ihop

Ett stabilt finansiellt system är en förutsättning för att Riksbanken ska kunna bedriva en effektiv penningpolitik. Det beror på att de finansiella marknaderna och deras sätt att fungera påverkar vilket genomslag penningpolitiken får på de räntor som hushåll och företag betalar för sina lån. Dessutom skulle de ekonomiska konsekvenserna av en finansiell kris direkt påverka prisstabiliteten, tillväxten och sysselsättningen.

Delat ansvar för finansiell stabilitet

Riksbanken delar ansvaret för den finansiella stabiliteten med Finansinspektionen, Riksgälden och regeringen genom Finansdepartementet. Finansdepartementet ansvarar för regleringen av de finansiella företagen. Finansinspektionen har ansvar för mikrotillsynen (som fokuserar på hälsotillståndet i enskilda finansiella företag) och för makrotillsynen (som handlar om att upptäcka, analysera och motverka risker i det finansiella systemet som helhet). Riksgälden är garanti-, stöd- och resolutionsmyndighet. (Som stödmyndighet ska Riksgälden förbereda och vidta åtgärder om förebyggande statligt stöd. Som garantimyndighet ansvarar Riksgälden för insättningsgarantin och investerarskydd. Resolution innebär att staten genom Riksgälden kan ta kontroll över problemdrabbade institut för att rekonstruera eller avveckla dem under ordnade former.)

Både i det förebyggande arbetet och vid eventuell krishantering är samverkan mellan myndigheterna viktig. Detta gäller även internationellt i och med att de finansiella företagen allt oftare arbetar över nationsgränserna. Riksbanken, Finansdepartementet, Finansinspektionen och Riksgälden träffas regelbundet i det finansiella stabilitetsrådet för att diskutera frågor om finansiell stabilitet och hur man kan motverka finansiella obalanser.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-02

Vad är finansiell stabilitet?

Vad är finansiell stabilitet, varför är det viktigt och vad är Riksbankens roll och uppdrag?

Se filmen "Vad är finansiell stabilitet?"